Bài tập Định luật Culông, học vật lý trực tuyến

Vật lý 11.I Điện tích, điện trường T.Trường 3/6/17 3,503 0
 1. Bài giảng Bài tập Định luật Culông vật lý lớp 11 chương điện tích, điện trường, học vật lý trực tuyến.

  Các bài tập Định luật Culông sử dụng trong bài giảng
  Bài tập 1
  . Hai điện tích q1 = 8.10$^{–8}$C, q2 = –8.10$^{–8}$C đặt tại A và B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10$^{–8}$C đặt tại C, nếu
  a/CA = 4 cm, CB = 2 cm.
  b/CA = 4 cm, CB = 10 cm.
  c/CA = CB = 5 cm.
  Đs. 0,18 N; 30,24.10$^{–3}$N; 27,65.10$^{–3}$N.
  a/
  [​IMG]
  r$_{13}$ = CA = 0,04m; r$_{23}$ = CB = 0,02m
  \[F_{13} = \dfrac{9.10^{9}|q_{1} q_{3}|}{r_{13}^{2}}\]
  \[F_{23} = \dfrac{9.10^{9}|q_{2} q_{3}|}{r_{23}^{2}}\]
  F3 = F$_{13}$ + F$_{23}$ = 0,18 N
  b/
  [​IMG]
  r$_{13}$ = CA = 0,04m; r$_{23}$ = CB = 0,1m
  \[F_{13} = \dfrac{9.10^{9}|q_{1} q_{3}|}{r_{13}^{2}}\]
  \[F_{23} = \dfrac{9.10^{9}|q_{2} q_{3}|}{r_{23}^{2}}\]
  F3 = F$_{13}$ - F$_{23}$ = 30,24.10$^{–3}$N
  c/
  [​IMG]
  cos C = \[\dfrac{AC^2+BC^2-AB^2}{2AC.BC}\] => C = 73,7o
  r$_{13}$ = r$_{23}$ = AC = BC = 0,05m
  \[F_{13} = F_{23} = \dfrac{9.10^{9}|q_{1} q_{3}|}{r_{13}^{2}}\]
  \[F = \sqrt{F_{13}^{2}+F_{23}^{2}+2F_{13}F_{23}cos(180-C) }\] = 27,65.10$^{–3}$N.
  Bài tập 3. Hai điện tích q1 = -2.10-8C, q2 = -1,8.10-7C đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi
  a/ C ở đâu để q3 cân bằng
  b/ Dấu và độ lớn của q3 để q1, q2 cũng cân bằng.
  [​IMG]

  nguồn: học vật lý trực tuyến
  Share Share
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK