Bài tập vật lí lớp 11 cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau

Vật lý 11.IV Từ Trường T.Trường 30/12/16 126,960 5
 1. Bài tập vật lí lớp 11 chương Từ trường xác định vị trí tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau do hai dòng điện gây ra.
  Video bài giảng xác định cảm ứng từ tổng hợp do 2 dòng điện gây ra tại đó bằng 0

  Video bài giảng qui tắc bàn tay phải

  I/ Phương pháp giải

  1/ Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra bằng 0
  \[\vec{B}\] = \[\vec{B_1}\] + \[\vec{B_2}\] = 0
  => \[\vec{B_1}\] = - \[\vec{B_2}\]
  => B1 = B2 và \[\vec{B_1}\] ngược chiều \[\vec{B_2}\]
  B1 = B2 => \[\dfrac{I_1}{r_1}\]= \[\dfrac{I_2}{r_2}\] (1)​
  Giống như bài tập cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm băng 0 bằng các phép vẽ ta có
  B1 = B2 => \[\dfrac{I_1}{r_1}\]= \[\dfrac{I_2}{r_2}\] (1)​
  Giống như bài tập cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm băng 0 bằng các phép vẽ ta có
  với I1 cùng chiều I2 => r1 + r2 = r$_{12 }$(2)
  với I1 ngược chiều I2 điểm cần tìm sẽ nằm gần I có cường độ nhỏ hơn
  với I1 > I2 => r1 = r2 + r$_{12}$ (3)
  với I1 < I2 => r1 = r2 - r$_{12}$ (4)
  trong đó:
  • r$_{12}$: là khoảng cách giữa I1 và I2
  • r1: là khoảng cách từ I1 đến điểm cần tính
  • r2: là khoảng cách từ I2 đến điểm cần tính
  Giải hệ (1) kết với (2) hoặc (3) hoặc (4) => vị trí cần tìm.
  2/ Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra bằng nhau
  \[\vec{B_1}\] = \[\vec{B_2}\]​
  => B1 = B$_{2 }$(1) và \[\vec{B_1}\] cùng chiều \[\vec{B_2}\] (2)
  giải hệ phương trình được thiết lập từ (1) và (2) => vị trí cần tìm
  II/ Bài tập từ trường, cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm bằng không của hai dòng điện
  Bài tập1
  . Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 15cm trong không khí có I1=10A; I2=5A . Xác định vị trí của M để B$_{M}$=0
  [​IMG]
  I1 và I2 cùng chiều => hệ phương trình xác định vị trí của điểm M
  \[\dfrac{I_{1}}{AM}=\dfrac{I_{2}}{BM}\]
  AM + BM=15cm
  giải hệ phương trình trên => AM=10 cm; MB=5 cm.
  Bài tập 2. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 10cm trong không khí có I1=20A; I2=10A . Xác định vị trí của M để B$_{M}$=0
  [​IMG]
  \[\dfrac{I_{1}}{AM}=\dfrac{I_{2}}{BM}\]
  AM=BM + 10cm
  Giải hệ phương trình trên => AM=20 cm; BM=10cm.
  Bài tập 3. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 Biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I1 có cường độ 4A, dòng điện I2 có cường độ 1A đặt cách nhau 6cm.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I$_{1 }$có cường độ 2A, dòng điện I2 có cường độ 8A đặt cách nhau 6cm
  [​IMG]
  Bài tập 4. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0. Biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I1 có cường độ 3A, dòng điện I2 có cường độ 1A đặt cách nhau 8cm.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I$_{1 }$có cường độ 1A, dòng điện I2 có cường độ 4A đặt cách nhau 12cm
  [​IMG]
  Bài tập 5. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có dòng điện I1 = 2A; I2 = 3A, ngược chiều nhau.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12cm có các dòng điện I1 = 4A, I2 = 3A cùng chiều nhau.
  [​IMG]
  Bài tập 6. Một vòng dây có bán kính R = 10cm, mang dòng điện I1 = 10A và một dây dẫn thẳng dài đặt đồng phẳng. Dây dẫn thẳng mang dòng điện I2 = 8A. Xác định chiều của I2 và khoảng cách d từ tâm O của vòng dây đến dây dẫn thẳng để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 7. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 42cm. Có I1 = 3A, I2 = 1,5A. Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi
  a/ Hai dòng điện cùng chiều
  b/ Hai dòng điện ngược chiều
  [​IMG]
  Bài tập 8. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có các dòng điện I1 = 4A, I2 = 1A ngược chiều nhau
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 12cm có các dòng điện I1 = 1A, I2 = 3A cùng chiều nhau
  [​IMG]

  nguồn vật lí phổ thông trực tuyến
  3
 2. Em cảm ơn thầy rất nhiều!
  Nhờ những bài tập này mà em đã sẵn sàng cho kì kiểm tra 1 tiết sắp tới....
  3
Share