Bài tập vật lý lớp 10 đồ thị biến đổi trạng thái khí vật lý phổ thông

Vật lý 10.VI Vật lý chất khí T.Trường 12/2/17 153,233 27
 1. Bài tập vật lý chất khí dạng bài đồ thị biến đổi trạng thái khí vật lý lớp 10 chương trình cơ bản nâng cao chương vật lý chất khí.
  Video bài giảng nhận biết các dạng đồ thị biến đổi trạng thái


  Bài tập 1. Hai hình sau đây là các đồ thị của hai chu trình biến đổi trong hệ tọa độ (p,T) và (V,T). Hãy vẽ các đồ thị biểu diễn mỗi chu trình trong các hệ tọa độ còn lại.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 2. Hai hình sau đây là các đồ thị của hai chu trình biến đổi trong hệ tọa độ (p,T) và (V,T). Hãy vẽ đồ thị biểu diễn mỗi chu trình trong các hệ tọa độ còn lại.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 3. Cho các đồ thị sau đây
  [​IMG]
  Hãy chứng tỏ rằng
  - Ở đồ thị I: T2 > T1
  - Ở đồ thị II: p2 > p1
  - Ở đồ thị III: V2 > V1
  [​IMG]
  Bài tập 4. Khi nung nóng một khối khí, sự thay đổ của áp suất p theo nhiệt độ tuyệt đối T được cho bởi đồ thị hình vẽ. Hãy xác định trong quá trình này khí bị nén hay dãn.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 5. Hai xilanh chứa hai loại khí có khối lượng mol là µ1; µ2 khác nhau nhưng có cùng khối lượng m. Áp suất của hai khí cũng bằng nhau. Quá trình biến đổi đẳng áp được biểu diễn bởi các đồ thị như trong hình bên. Hay so sánh các khối lượng mol.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 6. Một xilanh chứa khí bị hở nên khí có thể ra hoặc vào chậm. Khi áp suất p không đổi, thể tích V biến thiên theo nhiệt độ tuyệt đối T như đồ thị. Hỏi lượng khí trong xilanh tăng hay giảm.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 7. Một lượng khí heli (µ = 4) có khối lượng m = 1g, nhiệt độ t1 = 127oC và thể tích V1 = 4lít biến đổi qua hai giai đoạn
  - Đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp hai lần
  - Đẳng áp, thể tích trở về giá trị ban đầu.
  a/ Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trong hệ tọa độ (p,T)
  b/ Tìm nhiệt độ và áp suất thấp nhất trong quá trình biến đổi trạng thái.
  [​IMG]
  Bài tập 8. Một lượng khí oxi ở 130oC dưới áp suất 105N/m2 được nén đẳng nhiệt đến áp suất 1,3.105 N/m2. Cần làm lạnh đẳng tích khí đến nhiệt độ nào để áp suất giảm bằng lúc đầu. Biểu diễn quá trình biến đổi trên trong các hệ tọa độ (p,V); (p,T); (V,T)
  [​IMG]
  Bài tập 9. Một khối khí có áp suất po có thể tích Vo được đun nóng đẳng áp, nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp hai. Sau đó khí được làm lạnh đẳng tích về nhiệt độ cũ. Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình trong hệ tọa độ (p,V); (p,T); (V,T)
  [​IMG]
  Bài tập 10. Một 1g khí heli trong xilanh, ban đầu thể tích V1 = 4,2lít, nhiệt độ t1 = 27oC. Khí được biến đổi theo một chu trình kín gồm 3 giai đoạn
  - Giai đoạn 1: dãn nở đẳng áp, thể tích tăng đến 6,3 lít
  - Giai đoạn 2: nén đẳng nhiệt
  - Giai đoạn 3: làm lạnh đẳng tích.
  a/ vẽ đồ thị các quá trình biến đổi trạng thái
  b/ Xác định nhiệt độ và áp suất lớn nhất
  [​IMG]
  Bài tập 11. Một lượng khí biến đổi theo chu trình biểu diễn bởi đồ thị. Cho biết p1 = p3, V1 = 1m3; V2 = 4m3; T1 = 100K; T4 = 300K. Hãy tìm V3
  $_{[​IMG]}$
  [​IMG]
  Bài tập 12. Có 20g khí heli chứa trong xilanh đậy kín bởi pittong biến đổi chậm từ (1) → (2) theo đồ thị như hình vẽ. Cho V1 = 30lít, p1 = 5atm; V2 = 10lít; p2 =15atm. Tìm nhiệt độ cao nhất mà khí đạt được trong quá trình trên.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 13. Hai bình có dung tích bằng nhau chứa cùng một loại khí. Khối lượng của khí lần lượt là m và m'
  [​IMG]
  [​IMG]

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  3
 2. Thầy ơi giải giúp em :
  Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng từ 1 đến 2
  Hỏi nhiệt độ T2 bằng bao nhiêu lần T1
  [​IMG]
  6
  1. T.Trường
   T.Trường, 6/3/17
   TT1: p$_{1}$; V$_{1}$; T$_{1}$
   TT2: p$_{2}$ = 3p$_{1}$/2; V$_{2}$ = 2V$_{1}$; T$_{2}$
   p$_{1}$V$_{1}$/T$_{1}$ = p$_{2}$V$_{2}$/T$_{2}$ => T$_{2}$/T$_{1}$ = p$_{2}$V$_{2}$/p$_{1}$V$_{1}$ = 3
    
Share Share