Bài tập vật lý lớp 10 nhiệt lượng, cân bằng nhiệt, nội năng, vật lý phổ thông

Vật lý 10.VIII Cơ sở nhiệt động lực học vatlypt.com 27/9/16 23,761 22
 1. Bài tập nhiệt lượng, truyền nhiệt, cân bằng nhiệt, nội năng. Vật lý lớp 10 chương nhiệt động lực học
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra, thu vào
  Q = mcΔt = C.Δt
  • m: khối lượng (kg)
  • c: nhiệt dung riêng (J/kg.K)
  • C: nhiệt dung (J/K)
  • Δt = t$_{1}$ – t$_{2}$: biến thiên nhiệt độ
  • Δt > 0 → Q > 0: vật tỏa nhiệt
  • Δt < 0 → Q < 0: vật thu nhiệt
  + Phương trình cân bằng nhiệt:
  Q$_{1}$ + Q$_{2}$ + Q$_{3}$ = 0 hoặc
  Q$_{tỏa ra}$ = |Q|$_{thu vào}$​
  Đổi đơn vị: 1cal = 4,186J hay 1J = 0,24cal
  II/ Bài tập nhiệt lượng, truyền nhiệt, cân bằng nhiệt, nội năng. Vật lý lớp 10 chương nhiệt động lực học
  Bài tập 1
  . Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 5 kg nước từ 15 $^{0}$C đến 100 $^{0}$C trong một cái thùng bằng sắt có khối lượng 1,5 kg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K; của sắt là 460 J/kg.K.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 4 kg nước ở nhiệt độ 20 $^{0}$C. Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 500 $^{0}$C. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/kg.K; của nước là 4,18.10$^{3}$ J/kg.K; của sắt là 0,46.10$^{3}$ J/kg.K.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 8,4 $^{0}$C. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100 $^{0}$C vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5 $^{0}$C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4,18.10$^{3}$ J/kg.K; của đồng thau là 0,128.10$^{3}$ J/kg.K.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50 g ở nhiệt độ 136 $^{0}$C vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung 50 J/K chứa 100 g nước ở 14 $^{0}$C. Xác định khối lượng của kẽm và chì trong hợp kim trên. Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt trong nhiệt lượng kế là 18 $^{0}$C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K; của kẻm là 337 J/kg.K; của chì là 126 J/kg.K.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào lò một miếng sắt có khối lượng 22,3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào một nhiệt lượng kế có khối lượng 200 g có chứa 450 g nước ở nhiệt độ 15 $^{0}$C thì nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế tăng lên đến 22,5 $^{0}$C. Xác định nhiệt độ của lò. Cho nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/kg.K; của chất làm nhiệt lượng kế là 418 J/kg.K; của nước là 4,18.10$^{3}$ J/kg.K.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. 100g chì được truyền nhiệt lượng 260J thì tăng nhiệt độ từ 15$^{o}$C lên 35$^{o}$C. Tìm nhiệt dung và nhiệt dung riêng của chì
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Nhiệt lượng kế bằng đồng c$_{1}$ = 0,09cal/g.độ chứa nước c$_{2}$ = 1cal/g.độ ở 25$^{o}$C. Khối lượng tổng cộng của nhiệt lượng kế là 475g. Bỏ vào nhiệt lượng kế một vật bằng đồng thau (c$_{3}$ = 0,08cal) có khối lượng 400g ở 90$^{o}$C. Nhiệt độ sau cùng của hệ khi cân bằng nhiệt là 30$^{o}$C. Tính khối lượng của nhiệt lượng kế và của nước.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Trộn ba chât lỏng không tác dụng hóa học lẫn nhau. Biết khối lượng lần lượt là m$_{1}$ = 1kg. m$_{2}$ = 10kg; m$_{3}$ = 5kg, nhiệt độ và nhiệt dung riêng lần lượt là t$_{1 }$ = 6$^{o}$C; c$_{1}$ = 2kJ/kg.độ, t$_{2}$ = -40$^{o}$C; c$_{2}$ = 4kJ/kg.độ, t$_{3}$ = 60$^{o}$C; c$_{3}$ = 2kJ/kg.độ. Tìm
  a/ Nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp
  b/ nhiệt lượng cần để làm nóng hỗn hợp đến 6$^{o}$C
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Có hai bình cách nhiệt. Bình I chứa 5 lít nước ở 60$^{o}$C, bình II chứa 1 lít nước ở 20$^{o}$C. Đầu tiên rót một phần nước ở bình I sang bình II. Sau khi bình II cân bằng nhiệt người ta lại rót từ bình II sang bình I một lượng nước bằng với lần rót trước. Nhiệt độ sau cùng của nước trong bình I là 59$^{o}$C. Tính lượng nước đã rót từ bình này sang bình kia.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Một bình cách nhiệt được ngăn làm hai phần bằng một vách ngăn cách nhiệt. Hai phần bình chứa 2 chất lỏng có nhiệt dung riêng c$_{1}$; c$_{2}$ và nhiệt độ t$_{1}$; t$_{2}$ khác nhau. Bỏ vách ngăn, hai khối chất lỏng không có tác dụng hóa học và có nhiệt độ cân bằng t.
  Biết (t$_{1}$ – t) = 0,5(t$_{1}$ – t$_{2}$). Tính tỉ số m$_{1}$/m$_{2}$ theo c$_{1}$ và c$_{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Hai bình giống nhau nối với nhau bằng ống có khóa. Bình I chứa một lượng khí có p = 10$^{5}$N/m$^{2}$, t$_{1}$ = 27$^{o}$C. Bình II chứa cùng loại khí, cùng áp suất nhưng có t$_{2 }$ = 227$^{o}$C. Mở khóa cho hai bình thông nhau
  a/ Xác định nhiệt độ khi cân bằng.
  b/ Áp suất khí sau khi cân bằng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Thùng nhôm, khối lượng 1,2kg, đựng 4kg nước ở 90$^{o}$C. Tìm nhiệt lượng tỏa ra khi nhiệt độ hạ còn 30$^{o}$C. Cho biết nhôm có c$_{1}$ = 0,92kJ/kg.độ, nước có c$_{2}$ = 4,186kJ/kg.độ
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Một nhiệt lượng kế chứa 2kg nước ở 15$^{o}$C. Cho vào nhiệt lượng kế quả cân bằng đồng thau có khối lượng 500g ở 100$^{o}$C. Tìm nhiệt độ cân bằng của hệ. Coi rằng vỏ nhiệt lượng kế không thu nhiệt. Cho các nhiệt dung riêng của đồng là c$_{1}$ = 3,68.10$^{2}$J/kg.độ; c$_{2}$ = 4,186kJ/kg.độ.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Một khối m = 50g hợp kim chì kẽm ở 136$^{o}$C được cho vào một nhiệt lượng kế, nhiệt dung 30J/độ, chứa 100g nước ở 14$^{o}$C. Nhiệt độ cân bằng là 18$^{o}$C. Tìm khối lượng chì, kẽm. Biết nhiệt dung riêng của nước là c$_{o}$ = 4,2kJ/kg.độ, của chì là c$_{1}$ = 0,13kJ/kg.độ, kẽm c$_{2}$ = 0,38kJ/kg.độ
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Một bình cầu kín cách nhiệt, thể tích 100lít, có 5g khí H$_{2}$ và 12g khí O$_{2}$. Người ta đốt cháy hỗn hợp khí trong bình. Biết khi có một mol hơi nước được tạo thành trong phản ứng thì có một lượng nhiệt 2,4.10$^{5}$J tỏa ra. Nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp khí là 20$^{o}$C, nhiệt dung riêng đẳng tích của hidro là 14,3kJ/kg.độ, của hơi nước là 2,1kJ/kg.độ. Sau phản ứng hơi nước không bị ngưng tụ. Tính áp suất trong bình sau phản ứng.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: Vật lý phổ thông trực tuyến
  2
 2. Giải giúp em:
  Một hỗn hợp hợp gồm 3 chất lỏng không tác dụng hoá học với nhau có khối lượng lần lượt là 1kg, 2kg, 3kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là c1= 2000J/kg.K, t1=10 độ C, c2= 4000J/kg.K, t2=10 độ C, c3= 3000J/kg.K, t3= 50 độ C. Hãy tìm nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng.
  Cảm ơn thầy!
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Y Phuong
   Y Phuong, 7/4/18
   Thầy ơi , đối vs những bài như vậy ta không biết rõ t nhưng các bài khác vd như bài 3 ở trê n thì phỉ viết t2-t chứ không thể là t-t2
    
  3. taotenthu
   taotenthu, 26/4/18
   Bann chộn 3 cái đó vào nhau thì tất nhiên cái t2 phải tăng lên rồi
    
 3. Thầy ơi...giúp em với.tính công của chất khí mình áp dụng công thức nào thầy
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 2/4/17
  2. dạ.ok.cảm ơn thầy
    
 4. Thầy hướng dẫn e bài này vs ạ :
  một cốc nhôm có khối lượng 100 gam đang ở nhiệt độ 20 độ C đổ 500 gam nước ở nhiệt độ 60 độ C và một thìa đồng khối lượng 800gam ở nhiệt độ 100 độ C. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/Kg.K, của đồng là 380J/Kg.K của nước là 4,19. 10^3 J/Kg .K
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. pham nga
   pham nga, 6/4/17
   E cảm ơn thầy
    
  3. Vũ Bạch Long
   Vũ Bạch Long, 26/3/18
   sao mấy bài này giống bài ôn đội tuyển học sinh giỏi Lý quá vậy ta
    
 5. B1:một khối m=50g là hợp kim chì kẽm ở 136°C được cho vào 1nhiệt kế,nhiệt dung 30J/độ chứa 100g nước ở 14°C.nhiệt độ cân bằng là 18°C.tìm khối lượng chì
  ,kẽm.Biết nhiệt dung riêng của nước là Co=4,2KJ/Kg.độcủa chì là C1=0,13KJ/Kg.độ và của kẽ là C2=0,38KH/Kg.độ
  B2:nhiệt lượng kế bằng đồng C1=0,09Ca/g.độ chứa C2=1Ca/g.độ ở 25°C.khối lượng tổng cộng của nhiệt lượng kế là 475g.bỏ vào nhiệt lượng kế 1vật bằng đồng thau C3=0.08Ca/g.độ có m=400g ở 90°C. Tính nhiệt độ sau cùng của hệ khi cần bằng nhiệt
  Mai e kt thầy giúp e vs ạ
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Vâng ạ e c.ơn ạ
    
  3. anbuibz54
   anbuibz54, 23/3/18
   bạn ơi đề có thiếu j hông
    
  4. Vũ Bạch Long
   Vũ Bạch Long, 26/3/18
   có thiếu gì đâu
    
Share Share