Bài tập vật lý lớp 11 định luật Ôm cho toàn mạch

Vật lý 11.II Dòng điện không đổi vatlypt.com 27/9/16 130,562 121
 1. Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch. Các dạng bài tập định luật Ôm cho toàn mạch. Phương pháp giải bài tập định luật Ôm cho toàn mạch chương trình vật lý phổ thông lớp 11 cơ bản nâng cao.
  Dạng bài tập định luật Ôm cho toàn mạch cơ bản
  Công thức định luật Ôm cho toàn mạch
  E$_{b}$=I(R + r$_{b}$)​
  Trong đó:
  • E$_{b}$: suất điện động của bộ nguồn điện (V)
  • r$_{b}$: điện trở trong của bộ nguồn điện (Ω)
  • R: điện trở tương đương của mạch ngoài (Ω)
  • U=IR=E$_{b}$ - Ir$_{b}$: điện áp (hiệu điện thế) của mạch ngoài hoặc độ giảm điện thế của mạch ngoài (V)
  • I.r$_{b}$: độ giảm điện thế của mạch trong (V)

  Dạng bài tập định luật Ôm cho toàn mạch có mạch ngoài phức tạp
  Để xác định được điện trở tương đương của mạch ngoài đối với mạch phức tạp, bạn cần đưa mạch ngoài về các đoạn mạch cơ bản gồm các điện trở mắc nối hoặc mắc song song với nhau.
  Xem thêm cách tính điện trở tương đương của mạch ngoài phức tạp
  II/Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch
  Bài tập 1
  . Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Khi mắc điện trở R$_{1}$ = 5Ω vào hai cực của nguồn điện thì hiệu điện thế mạch ngoài là U$_{1}$ = 10V, nếu thay R$_{1}$ bởi điện trở R$_{2}$ = 11Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài là U$_{2}$ = 11V. Tính suất điện động của nguồn điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Khi mắc điện trở R = 10Ω vào hai cực của nguồn điện có suất điện động E = 6V thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P =2,5W. Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn điện và điện trở trong của nguồn điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 9V, r = 1Ω; R$_{1}$ = R$_{2}$ = R$_{3}$ = 3Ω; R$_{4}$ = 6Ω
  a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
  b/ Tính hiệu điện thế giữa hai điểm C và D.
  c/ Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn điện và hiệu suất của nguồn điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Biết E = 30V, r = 1Ω, R$_{1}$ = 12Ω; R$_{2}$ = 36Ω, R$_{3}$ = 18Ω; R$_{A}$ = 0
  a/ Tìm số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua nó. Xác định hiệu suất của nguồn khi đó.
  b/ Đổi chỗ nguồn E và ampe kế (Cực dương của nguồn E nối với F). Tìm số chỉ và chiều dòng điện qua ampe kế. Xác định hiệu suất của nguồn khi đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Cho mchj điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E = 12V, r = 1Ω; R$_{1}$ = R$_{2}$ = 4Ω; R$_{3}$ = 3Ω; R$_{4}$ =5Ω
  a/ Tìm điện trở tương đương của mạch ngoài
  b/ Tìm cường độ dòng điện mạch chính và U$_{AB}$
  c/ Tìm cường độ dòng điện trong mỗi nhánh và U$_{CD}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Để xác định vị trí chỗ bị chập của một dây đôi điện thoại dài 4km, người ta nối phía đầu dây với nguồn điện một chiều có suất điện động 15V và điện trở trong không đáng kể, một ampe kế có điện trở không đáng kể mắc trong mạch ở phía nguồn điện thì thấy đầu dây kia bị tách ra khi đó ampe kế chỉ 1A, nếu đầu dây kia bị nối tắt thì ampe kế chỉ 1,8A. Tìm vị trí chỗ bị hỏng và điện trở của phần dây bị chập. cho biết điện trở trên một đơn vị chiều dài là 1,25Ω/km
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Cho mạch điện trong đó nguồn điện có điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở của mạch ngoài R$_{1}$ = 6Ω; R$_{2}$ = 2Ω; R$_{3}$ = 3Ω mắc nối tiếp nhau. Dòng điện chạy trong mạch là 1A.
  a/ Tính suất điện động của nguồn điện và hiệu suất của nguồn điện.
  b/ Tính công suất tỏa nhiệt của mạch ngoài và nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài trong thời gian t = 20min.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 4,5V; r = 1Ω; R$_{1}$ = 3Ω; R$_{2}$ = 6Ω
  a/ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và các điện trở.
  b/ Công suất của nguồn, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài, công suất hao phí và hiệu suất của nguồn.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E =12V; r = 1Ω; R$_{1}$ = 6Ω; R$_{2}$ = R$_{3}$ = 10Ω
  a/ Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.
  b/ Tính điện năng tiêu thụ của mạch ngoài trong 10phút và công suất tỏa nhiệt ở mỗi điện trở.
  c/ Tính công của nguồn điện sản ra trong 10phút và hiệu suất của nguồn điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 12V; r = 1Ω; Đ: 6V-3W Tính giá trị biến trở R$_{b}$ để đèn sáng bình thường.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 24V; r = 1Ω; Đ$_{1}$ : 12V-6W; Đ$_{2}$ : 12V-12W; R = 3Ω
  a/ Các bóng đèn sáng như thế nào? Tính cường độ dòng điện qua các bóng đèn.
  b/ Tính công suất tiêu thụ của mạch điện và hiệu suất của nguồn điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E =17V; r = 0,2Ω; Đ$_{1}$ : 12V-12W; Đ$_{2}$ : 12V-6W, biến trở R có giá trị biến thiên từ 0 đến 100Ω.
  a/ Điều chỉnh R = 6Ω. Tính cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn và điện trở. So sánh độ sáng của hai bóng đèn.
  b/ Điều chỉnh R bằng bao nhiêu để đèn Đ$_{2}$ sáng bình thường.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 24V; r = 1Ω; R$_{1}$ = 3Ω, R$_{2}$ = R$_{3}$ = R$_{4}$ = 6Ω; R$_{A}$ = 0
  a/ Tìm số chỉ của ampe kế
  b/ Xác định hiệu suất của nguồn.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Khi mắc điện trở R$_{1}$ vào hai cực của một nguồn điện trở r = 4Ω thì dòng điện chạy trong mạch là 1,2A, khi mắc thêm một điện trở R$_{2}$ = 2Ω nối tiếp với R$_{1}$ vào mạch điện thì dòng điện chạy trong mạch là 1A. Tính suất điện động của nguồn điện và điện trở R$_{1}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Mạch kín gồm nguồn điện E = 200V; r = 0,5Ω và hai điện trở R$_{1}$ = 100Ω; R$_{2}$ = 500Ω mắc nối tiếp. Một vôn kế mắc song song với R$_{2}$ thì số chỉ của nó là 160V. Tính điện trở của vôn kế.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  R$_{1}$ = R$_{2}$ = 6Ω; R$_{3}$ = 3Ω; r = 5Ω; R$_{A}$ = 0; ampe kế A$_{1}$ chỉ 0,6A
  a/ Tính E và số chỉ của ampe kế A$_{2}$
  b/ Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  Nguồn E = 8V, r = 2Ω; R$_{1}$ = 3Ω; R$_{2}$ = 3Ω, điện trở ampe kế không đáng kể
  a/ K mở di chuyển con chạy C đến vị trí R$_{BC}$ = 1Ω thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở R$_{AB}$
  b/ Thay R$_{AB}$ = 12Ω rồi di chuyển con chạy C đến điểm chính giữa AB ròi đóng K. Tìm số chỉ của ampe kế lúc này.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  R$_{1}$ = R$_{2}$ = 6Ω; R$_{3}$ = 3Ω; r= 5Ω; R$_{A}$ = 0; ampe kế A$_{1}$ chỉ 0,6A
  a/ Tính E và số chỉ ampe kế A$_{2}$
  b/ Biểu diễn dòng điện trong mạch.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E = 21V; r = 1Ω; R$_{1}$ = 2Ω; R$_{2}$ = 4Ω; R$_{3}$ = R$_{4}$ = 6Ω; R$_{5}$ = 2Ω
  a/ Tính cường đọ dòng điện chạy qua các điện tở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở. Tính công suất tiêu thụ của mạch ngoài.
  b/ Tính hiệu điện thế giữa hai điểm C và D.
  c/ Tính hiệu suất của nguồn điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 4,8V; r = 1Ω; R$_{1}$ = R$_{2}$ = R$_{3}$ = 3Ω; R$_{4}$ = 1Ω; R$_{V}$ = ∞;
  a/ Tìm số chỉ của vôn kế
  b/ Thay vôn kế bằng ampe kế. Tìm số chỉ ampe kế.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 12V; r = 0,1Ω; R$_{1}$ = R$_{2}$ = 2Ω; R$_{3}$ = 4Ω; R$_{4}$ = 4,4Ω
  a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.
  b/ Tính hiệu điện thế U$_{CD}$. Tính công suất tiêu thụ của mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 6V; r = 0,5Ω; R$_{1}$ = R$_{2}$ = 2Ω; R$_{3}$ = R$_{5}$ = 4Ω; R$_{4}$ = 6Ω. Điện trở ampe kế không đáng kể
  a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.
  b/ Tìm số chỉ của ampe kế, tính công suất tỏa nhiệt của mạch ngoài và hiệu suất nguồn điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 12V; r = 0,5Ω. R$_{1}$ = 4,5Ω; R$_{2}$ = 4Ω; R$_{3}$ = 3Ω.
  Tính số chỉ của ampe kế, công suất tỏa nhiệt của mạch ngoài, hiệu suất của nguồn điện khi
  a/ K mở
  b/ K đóng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  R$_{1}$ = 15Ω; R$_{2}$ = 10Ω; R$_{3}$ = 20Ω; R$_{4}$ = 9Ω; E$_{1}$ = 24V; E$_{2}$ = 20V; r$_{1}$ = 2Ω; r$_{1}$ = 1Ω
  ampe kế có điện trở không đáng kể, vôn kế có điện trở vô cùng lớn
  a/ Xác định số chỉ của vôn kế V$_{1}$ và số chỉ của ampe kế A
  b/ Tính công suất tỏa nhiệt trên R$_{3}$
  c/ Tính hiệu suất của nguồn E$_{2}$
  d/ Thay ampe kế A bằng vôn kế V$_{2}$ có điện trở vô cùng lớn. Xác định số chỉ của V$_{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  R$_{1}$ = 8Ω; R$_{2}$ = 6Ω; R$_{3}$ =12Ω; R$_{4}$ = 4Ω; R$_{5}$ = 6Ω; E$_{1}$ = 4V; E$_{2}$ = 6V; r$_{1}$ = r$_{2}$ = 0,5Ω
  R$_{A}$ = 0; R$_{v}$ = ∞
  a/ Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính
  b/ Tính số chỉ của vôn kế
  c/ Tính số chỉ của ampe kế.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  R$_{1}$ = 6Ω; R$_{2}$ = 5,5Ω, điện trở của ampe kế và khóa k không đáng kể, điện trở vôn kế rất lớn.
  K mở vôn kế chỉ 6V, k đóng vôn kế chỉ 5,75V. Tính E, r và số chỉ của vôn kế khi đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 15V; R = 5Ω; Đ$_{1}$(6V-9W)
  a/ K mở đèn Đ$_{1}$ sáng bình thường. Tìm số chỉ của ampe kế và điện trở trong của nguồn.
  b/ K đóng. ampe kế chỉ 1A đèn Đ$_{2}$ sáng bình thường. Biết điện trở của Đ$_{2}$ là R$_{2}$ = 5Ω hỏi đèn Đ$_{1}$ sáng thế nào. Tính công suất định mức của Đ$_{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Tất cả các vôn kế đều giống nhau, tất cả các điện trở đều giống nhau. Vôn kế V$_{1}$ chỉ 8V; vôn kế V$_{3}$ chỉ 10V. Tìm số chỉ vôn kế V$_{5}$
  Bạn phải đăng nhập

  Bài tập 30. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có E = 2V; r = 1Ω; R$_{1}$ = 7Ω; R$_{2}$ =R$_{3}$ = 8Ω; R$_{4}$ = 20Ω; R$_{5}$ = 30Ω. R$_{A}$ = 0; R$_{v}$ = ∞. Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 31. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Đ(3V-3W) E = 18V; r = 2Ω; C là con chạy của biến trở AB.
  Khi C ở vị trí D thì R$_{AC}$ = 3Ω đèn Đ sáng bình thường
  a/ Tính điện trở toàn phần của biến trở AB
  b/ nếu con chạy C dịch chuyển đến vị trí M mà R$_{AC}$ = 6Ω thì đèn phải chịu một hiệu điện thế là bao nhiêu. Lúc đó đèn sáng hơn hay tối hơn.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 32. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 8V; r = 2Ω, R$_{1}$ = 3Ω; R$_{2}$ = 3Ω, điện trở ampe không đáng kể.
  a/ khóa k mở, di chuyển con chạy C người ta nhận thấy khi điện trở của phần AC của biến trở AB có giá trị 1Ω thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở này.
  b/ mắc một biến trở khác thay vào chỗ của biến trở đã cho và đóng khóa K. khi điện trở của phần AC bằng 6Ω thì ampe kế chỉ 5/3A.
  Tính giá trị toàn phần của điện trở mới.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 33. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  r = 2Ω; Đ : 12V-12W; R$_{1}$ = 16Ω; R$_{2}$ = 18Ω; R$_{3}$ = 24Ω. Bỏ qua điện trở ampe kế và dây nối. Điều chỉnh để đèn sáng bình thường và đạt công suất tiêu thụ cực đại. Tính R$_{b}$; E và tìm số chỉ ampe kế.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 34. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 12V, r = 0; R$_{1}$ = R$_{2}$ = 100Ω; mA$_{1}$; mA$_{2}$ là các milimape kế giống nhau, V là vôn kế.
  Đóng k, vôn kế V chỉ 9V còn mA$_{1}$ chỉ 60mA
  a/ Tìm số chỉ của mA$_{2}$
  b/ tháo R$_{1}$; tìm các chỉ số của mA$_{1}$; mA$_{2}$ và V
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 35. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 12V; r = 2Ω
  a/ Cho R = 10Ω. Tính công suất tỏa nhiệt trên R, công suất của nguồn, hiệu suất của nguồn.
  b/ Tìm R để công suất trên R là lớn nhất.
  c/ Tìm R để công suất tỏa nhiệt trên R là 16W
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 36. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 24V, r = 6Ω, R$_{1}$ = 4Ω. Giá trị biến trở R bằn bao nhiêu để
  a/ Công suất mạch ngoài lớn nhất. Tính công suất của nguồn khi đó.
  b/ Công suất trên R lớn nhất. Tính công suất này.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 37. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 12V; r = 1Ω; R$_{1}$ = 6Ω; R$_{3}$ = 4Ω
  R$_{2}$ bằng bao nhiêu để công suất trên R$_{2 }$lớn nhất. Tính công suất này.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 38. Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, mạch ngoài biến trở R. Điều chỉnh biến trở đến hai giá trị R$_{1}$ và R$_{2}$ thì thấy công suất tiêu thụ ứng với R$_{1}$ và R$_{2}$ là như nhau. chứng minh rằng R$_{1}$R$_{2}$ = r$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 39. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  r = 1Ω; R$_{1}$ = 2Ω. Khi đóng và ngắt khóa K thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đều như nhau. Tìm R$_{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 40. Cho mạch điện kín gồm nguồn điện E = 12V, r = 1Ω, mạch ngoài là biến trở R. Điều chỉnh biến trở đến hai giá trị R$_{1}$ và R$_{2}$ thì thấy công suất tiêu thụ ứng với R$_{1}$; R$_{2}$ là như nhau bằng 18W. Xác định tích R$_{1}$R$_{2}$ và R$_{1}$ + R$_{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 41. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 12V; r = 5Ω; R$_{1}$ = 3Ω; R$_{2}$ = 6Ω, R là một biến trở.
  a/ R = 12Ω. Tính công suất tỏa nhiệt trên R.
  b/ Tìm R để công suất tỏa nhiệt trên nguồn lớn nhất. Tìm công suất đó.
  c/ Tính R để công suất tỏa nhiệt mạch ngoài lớn nhất. tìm công suất đó.
  d/ Tìm R để công suất tỏa nhiệt trên R là lớn nhất. Tìm công suất đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 42. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 6V;r=1Ω; R$_{1}$ = R$_{2}$ =6Ω; R$_{A}$ = 0,5Ω; R$_{x}$ là biến trở
  a/ Trong điều kiện nào thì cường độ qua ampe không phụ thuộc vào R$_{x}$
  b/ xác định R$_{x}$ để công suất trên nó đạt cực đại.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 43. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 24V; r = 2Ω; R$_{1}$ = 3Ω; R$_{2}$ = 2Ω, tìm R$_{x}$ để
  a/ Công suất mạch ngoài lớn nhất, tính công suất này.
  b/ Công suất trên R$_{x}$ = 9W.
  c/ Công suất trên R$_{x}$ đạt cực đại, tính giá trị cực đại này.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 44. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E$_{1}$ = 8V; r$_{1}$ = 0,5Ω; E$_{2}$ = 2V; r$_{2}$ = 0,5Ω; R$_{2}$ = R$_{3}$ = 3Ω. Điện trở của ampe kế, khóa k, dây nối không đáng kể. Biết rằng khi đóng khóa k số chỉ ampe bằng 1,8 lần số chỉ ampe kế khi mở khóa k. Tính
  a/ Điện trở R$_{4}$
  b/ Cường độ dòng điện qua K khi K đóng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 45. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Các điện trở thuần đều có giá trị bằng R.
  a/ Tìm hệ thức liên hệ giữa R và r để công suất tiêu thụ mạch ngoài không đổi khi k mở và k đóng.
  b/ Biết nguồn có suất điện động E = 24V và điện trở trong r = 3Ω. Tính U$_{AB}$ khi
  - k mở; k đóng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 46. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 15V; r = 2,4Ω Đ1(6V-3W); Đ$_{2}$(3V-6W)
  a/ Tìm R$_{1}$ và R$_{2}$ biết rằng hai đèn đều sáng bình thường.
  b/ Tính công suất tiêu thụ trên R$_{1}$ và R$_{2}$
  c/ Có cách mắc nào hai đèn và hai điện trở R$_{1}$ và R$_{2}$ (với giá trị tính trong câu a) cùng với nguồn đã cho để hai đèn đó sáng bình thường.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 47. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E$_{1}$ = 18V; r$_{1}$ = 1Ω; Cho R = 9Ω; I$_{1}$ = 2,5A; I$_{2}$ = 0,5A. Tìm E$_{2}$ và r$_{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 48. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 6,9V, r = 1Ω; R$_{1}$ = R$_{2}$ = R$_{3}$ = 2Ω; điện trở ampe kế không đáng kể, điện trở vôn kế rất lớn.
  a/ Các khóa K$_{1}$; K$_{2}$ đều mở. Tìm số chỉ vôn kế.
  b/ Khóa K$_{1}$ mở; K$_{2}$ đóng, vôn kế chỉ 5,4V. Tìm R$_{4}$ và hiệu điện thế giữa hai điểm A, D.
  c/ Các khóa K$_{1}$; K$_{2}$ đều đóng. Tìm số chỉ của ampe kế.
  d/ Các khóa K$_{1}$; K$_{2}$ đều đóng, mắc thêm điện trở R$_{5}$ song song với đoạn mạch AEB thì công suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại, tìm R$_{5}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 49. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 15V; R = r = 1Ω; R$_{1}$ = 5Ω; R$_{3}$ = 10Ω; R$_{4}$ = 20Ω. khi ngắt khóa K ampe kế chỉ 0,2A đóng khóa k thì ampe chỉ số 0. Tính R$_{2}$; R$_{5}$ và tính công suất của nguồn điện khi ngắt K và khi đóng K. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 50. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E = 36V; r = 1,5Ω; R$_{1}$ = 6Ω; R$_{2}$ = 1,5Ω; điện trở toàn phần của biến trở AB R$_{AB}$ = 10Ω
  a/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở R để công suất tiêu thụ của R$_{1}$ là 6W
  b/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R$_{2}$ nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R$_{2}$ lúc này.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  30
 2. giải giúp em:
  có 1 số nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp và mạch ngoài có điện trở R=10Ω. Nếu dùng 6 nguồn thì cường độ dòng điện trong mạch là 3A. Nếu dùng 12 nguồn thì cường độ dòng điện trong mạch là 5A. Hỏi suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là
  6
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Giải giúp em
  E=12V, r=2Ω, R1=3Ω, R2=2R3=6Ω, Đ(6V-3W)
  a) tính I, U hai đầu mỗi điện trở
  b) đèn sáng như thế nào
  c) tính R1 để đèn sáng bình thường
  [​IMG]
  12
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. mình xin file đề vs bạn
    
 4. Giải giúp em
  Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  E1=6V, r1=1Ω, E2=3V, r2=2Ω. Với giá trị nào của R thì:
  a) E2 không phát không thu
  b) E2 thu điện
  7
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. Giải giúp em
  Cho R$_{1}$= 8Ω nt( R$_{2}$ là một biến trở mắc // với đèn có ghi(24V – 16W))và mắc vào nguồn có suất điện động là E = 32V, điện trở trong là r = 2Ω, tạo thành mạch kín. Để đèn sáng bình thường R$_{2}$ phải bằng bao nhiêu?
  5
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Cảm ơn thầy nhiều. Chúc thầy cùng gia đình sức khỏe
    
  3. tuananhbr2001
   tuananhbr2001, 9/12/17
   Thầy giúp em bài này được ko ạk
   Nguồn E=180V, r =2 ôm dẫn điện đến nơi tiêu thụ nhờ đường dây dẫn điện trở R=4 ôm. Nơi tiêu thụ có một số bóng đèn 110V-100W mắc song song. tìm số đèn cực đại có thể thắp sáng sao cho hiệu điện thế hai đầu đèn sai lệch không quá 10% hiệu điện thế định mức
    
Share Share