Bài tập vật lý lớp 11 định luật Ôm, xác định giá trị cực đại, vật lý phổ thông

Vật lý 11.II Dòng điện không đổi T.Trường 10/11/16 74,890 33
 1. Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài tập tìm giá trị cực đại bài tập vật lý lớp 11 chương dòng điện không đổi
  1/ Cơ sở lý thuyết

  a/ Bất đẳng thức cosi: (a + b) ≥ 2\[\sqrt{ab}\] với a; b > 0
  => (a+b)$_{min}$ = \[2\sqrt{ab}\]
  => \[(\dfrac{1}{a+b})\]$_{max}$ = \[\dfrac{1}{2\sqrt{ab}}\]
  dấu bằng xảy ra khi a = b​
  b/ xét tam thức bậc 2: f(x) = ax2 + bx + c (a>0)
  f(x)$_{min}$ = \[\dfrac{-\Delta }{4a}\] xảy ra khi x1 = x2 = \[=\dfrac{-b}{2a}\]​
  2/ Vận dụng các bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch
  Bài toán tổng quát: Cho đoạn mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  U$_{AB}$ = U = không đổi
  R1 = b; R ≠ 0 là biến trở
  a/ Xác định R để công suất trên điện trở R1 đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  b/ Xác định R để công suất trên điện trở R đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  c/ Xác định R để công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  a/ R$_{AB}$ = R1 + R
  P1 = I2.R1 = \[\left (\dfrac{U}{R_{AB}} \right )^{2}\].R1
  = \[\dfrac{U^{2}.R_{1}}{(R_{1}+R)^{2}} \] ≤ \[\dfrac{U^{2}.R_{1}}{4R_1.R}\] =>(P1)$_{max}$ = U2/4R xảy ra khi R = R1
  b/ P$_{R}$ = I2.R = \[\dfrac{U^{2}.R}{(R_{1}+R)^{2}} \] ≤ \[\dfrac{U^{2}.R}{4R_1.R} \] => (P$_{R}$)$_{max}$ = U2/4R1 xảy ra khi R = R1
  c/ P = I2.(R+R1) = \[\dfrac{U^{2}.(R_{1}+R)}{(R_{1}+R)^{2}} \] = \[\dfrac{U^{2}}{R_{1}+R} \] => (P$_{R}$)$_{max}$ = U2/2R xảy ra khi R1 = R
  Lưu ý: phương pháp trên áp dụng được cho cả mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC trong chương trình vật lý lớp 12.
  3/ Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài tập tìm giá trị cực đại.
  Bài tập 1:
  Cho mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  E=2V, r=0,7Ω , R$_{1 }$= 0,3Ω , R$_{2 }$= 2Ω
  Xác định R để công suất của R đạt cực đại.
  R$_{2R}$ = \[\dfrac{R_{2}R}{R_2+R}=\dfrac{2R}{R+2}\]
  I = \[\dfrac{E}{R_{1}+R_{2R}+r}\] = \[\dfrac{2}{1+R_{2R}}\]
  \[P_R=\dfrac{U_{2R}^{2}}{R}=\dfrac{(IR_{2R})^{2}}{R}\]
  P$_{R}$ = \[\dfrac{16R}{(3R+2)^{2}}\] => (P$_{R}$)$_{max}$ = 2/3W khi R = 2/3 (Ω)
  Bài tập 2: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E=6V, r=1Ω, R2= 2Ω
  a) Tìm R1 đểcông suất tỏa nhiệt trên R1max; Tính (P$_{1 }$)$_{max}$
  b) Tìm R$_{1 }$để công suất tỏa nhiệt toàn mạch max Tính P$_{max}$
  c) Tìm R1 để công suất tỏa nhiệt trên nguồn max tính (P$_{ng}$)$_{max}$
  a/ I = \[\dfrac{E}{r+R_{1}+R_{2}}\]
  \[P_{1}=I^{2}R_{1}=\left (\dfrac{E}{r+R_{1}+R_{2}} \right )^{2}.R_{1}\]
  = \[\dfrac{36R_{1}}{(3+R_{1})^{2}}\]=> (P1)$_{max}$ khi R1 = 3Ω => (P1)$_{max}$ = 3W
  b/ \[P=I^{2}(R_{1}+R_{2}+ r)=\dfrac{36}{3+R_{1}}\]=> P$_{max}$ khi R1 = 3Ω => P$_{max}$ = 6W
  c/ \[P_{ng}=I^{2}.r = \dfrac{36}{(3+R_{1})^{2}}\]
  \[P_{ng}\]max = 1W khi R1 = 3Ω
  Bài tập 3: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E=12V,r=2Ω,R1=4Ω,R2=2Ω. Tìm R3 để :
  a) Công suất mạch ngoài lớn nhất, tính giá trị này
  b) Công suất tiêu thụ trên R3 bằng 4,5W
  c) Công suất tiêu tụ trên R3 là lớn nhất. Tính công suất này
  a) P = I2R$_{AB}$ =\[(\dfrac{E}{R_{AB}+r})^2\]R$_{AB}$=\[\dfrac{E^2R}{(R+r)^2} \leq \dfrac{E^2R}{4Rr}\]=\[\dfrac{E^2}{4r}\]
  \[P_{max}\]=\[\dfrac{E^2}{4}\] khi R = r = 2Ω => \[P_{max}\]=\[\dfrac{E^2}{4r}\] =18W
  \[ \dfrac{1}{R_{AB}} =\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_{23}} \] => R3 = 2Ω
  b) R$_{23 }$= R2 +R$_{3 }$= R3 + 2
  R$_{AB}$ =\[\dfrac{R_1R_{23}}{R_1+R_{23}}\] =\[\dfrac{4(2+R_3)}{6+R_3}\]
  Cường độ mạch chính:
  I=\[\dfrac{E}{R_{AB}+r}\]=\[\dfrac{12}{\dfrac{4(2+R_3)}{6+R_3}+2 }\] =\[\dfrac{6(6+R_3)}{10+3R_3}\]
  U$_{23}$ =IR$_{AB }$=\[\dfrac{24(2+R_3)}{10+3R_3}\]
  I3 =\[\dfrac{U_{23}}{R_{23}}\]=\[\dfrac{24}{10+3R_3}\]
  P3 =I32.R3 = \[\dfrac{576R_3}{(10+3R_3)^2}\] = 4,5=> R3=\[\dfrac{50}{9}\]
  c) (P3)$_{max}$ = \[\dfrac{576R_3}{(10+3R_3)^2}\] = 4,8W khi 3R3 = 10 => R3 = 10/3Ω
  Bài tập 4: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  R1; r = 3Ω; R2 là biến trở. U =12V.
  a/ Điều chỉnh R2 để công suất trên nó là lớn nhất, khi đó công suất trên R2 bằng 3 lần công suất trên R1. Tìm R1
  b/ Thay R2 bằng một bóng đèn thì đèn sáng bình thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất và hiệu điện thế định mức của đèn.
  R = r + R$_{AB}$ = r + R1R2/(R1+R2) => I = U/R$_{AB}$
  U2 = U$_{AB}$ = I.R$_{AB}$
  P2 = U22/R2 = U2R12R2/(R2(r +R1) +rR1)2 = \[\dfrac{U^{2}R_{1}^{2}}{(\sqrt{R_{2}}(r+R_{1}) +\dfrac{rR_{1}}{\sqrt{R_{2}}})^{2}}\]
  P2 max khi mẫu min xảy ra khi \[\sqrt{R_{2}}(r+R_{1})\] = \[\dfrac{rR_{1}}{\sqrt{R_{2}}}\] => R2 = 3R1/(3+R1) (1)
  => P$_{2max}$ = U2.R1/[4r(r+R1)]
  P2 = 3P1 = > R1 = 3R2 (2)
  Từ (1) và (2) => R1 = 6Ω; R2 = 2Ω
  b/ P$_{AB}$ = I2.R$_{AB}$ = U2.R$_{AB }$/(r+R$_{AB}$) => P$_{max}$ = U2/4r xảy ra khi R$_{AB}$ = r = 3Ω
  R$_{AB}$ = R1.R$_{đ}$/(R1 + R$_{đ}$) => R$_{đ}$ = 6Ω
  R$_{đ}$ = R1 => P$_{đ}$ = P1 = P$_{AB}$/2 = 6W => U$_{đ}$2 = P$_{đ}$.R$_{đ}$ => U$_{đ}$ = 6V
  Bài tập 5: Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Biết R = 4Ω, đèn Đ:6V-3W, U$_{AB}$ = 9V không đổi. R$_{x}$ là biến trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác định giá trị của R$_{x}$ để
  a/ Đèn sáng bình thường
  b/ Công suất tiêu thụ trên biến trở là lớn nhất. Tính công suất đó.
  a/ Đèn sáng bình thường => U$_{x}$ = U$_{đm}$ = 6V
  => I = U$_{AD}$/R = (U$_{AB}$ – U$_{x}$)/R = 0,75A
  I$_{x}$ = I – I$_{đm}$ = 0,25A => R$_{x}$ = U$_{x}$/I$_{x}$ = 24Ω
  b/ U$_{x}$ = U – U$_{AD}$ = 27R$_{x}$/4(3+R$_{x}$)
  P$_{x}$ = U$_{x}$2/R$_{x}$ = 729R$_{x}$/[16(3 + R$_{x}$)2] => P$_{x max }$ = 3,8W khi R$_{x}$ = 3Ω
  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  Bài tập mẫu, Video bài giảng bị ẩn! kích chuột vào hiện bài đầu để xem đầy đủ
  5
  Share Share
 2. Cho E=12v,r=2
  [​IMG]
  a.cho R=10. tính công suất tỏa nhiệt trên R và công suất nguồn
  b. tìm R để công suất trên R lớn nhất. Tính cs đó
  c. tìm R để công suất tỏa nhiệt trên R=6w
  2
  1. T.Trường
   T.Trường, 22/11/16
   tương tự bài 2
    
 3. E1=12,r=5,R1=3,R2=6,R3 là biến trở
  [​IMG]
  A.R3=12 tính công suất tỏa nhiệt trên R 3
  B . tìm R 3 để công suất tỏa nhiệt trên nguồn là lớn nhất
  C. tìm R3 để công suất tỏa nhiệt trên mạch ngoài lớn nhất. Tìm công suất đó
  D. Tìm R 3 để công suất tỏa nhiệt trên R 3 là lớn nhất
  4
  1. T.Trường
   T.Trường, 22/11/16
   tương tự bài 4
    
  2. thầy ơi giúp em bài trên vs ạ .. giải chi tiết giùm em vs ... em ko hiểu bài giải tóm gọn quá ạ :( chiều nay em kt rồi
    
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK