Bài tập vật lý lớp 11 định luật Ôm, xác định giá trị cực đại, vật lý phổ thông

Vật lý 11.II Dòng điện không đổi T.Trường 10/11/16 74,886 33
 1. Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài tập tìm giá trị cực đại bài tập vật lý lớp 11 chương dòng điện không đổi
  1/ Cơ sở lý thuyết

  a/ Bất đẳng thức cosi: (a + b) ≥ 2\[\sqrt{ab}\] với a; b > 0
  => (a+b)$_{min}$ = \[2\sqrt{ab}\]
  => \[(\dfrac{1}{a+b})\]$_{max}$ = \[\dfrac{1}{2\sqrt{ab}}\]
  dấu bằng xảy ra khi a = b​
  b/ xét tam thức bậc 2: f(x) = ax2 + bx + c (a>0)
  f(x)$_{min}$ = \[\dfrac{-\Delta }{4a}\] xảy ra khi x1 = x2 = \[=\dfrac{-b}{2a}\]​
  2/ Vận dụng các bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch
  Bài toán tổng quát: Cho đoạn mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  U$_{AB}$ = U = không đổi
  R1 = b; R ≠ 0 là biến trở
  a/ Xác định R để công suất trên điện trở R1 đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  b/ Xác định R để công suất trên điện trở R đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  c/ Xác định R để công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  a/ R$_{AB}$ = R1 + R
  P1 = I2.R1 = \[\left (\dfrac{U}{R_{AB}} \right )^{2}\].R1
  = \[\dfrac{U^{2}.R_{1}}{(R_{1}+R)^{2}} \] ≤ \[\dfrac{U^{2}.R_{1}}{4R_1.R}\] =>(P1)$_{max}$ = U2/4R xảy ra khi R = R1
  b/ P$_{R}$ = I2.R = \[\dfrac{U^{2}.R}{(R_{1}+R)^{2}} \] ≤ \[\dfrac{U^{2}.R}{4R_1.R} \] => (P$_{R}$)$_{max}$ = U2/4R1 xảy ra khi R = R1
  c/ P = I2.(R+R1) = \[\dfrac{U^{2}.(R_{1}+R)}{(R_{1}+R)^{2}} \] = \[\dfrac{U^{2}}{R_{1}+R} \] => (P$_{R}$)$_{max}$ = U2/2R xảy ra khi R1 = R
  Lưu ý: phương pháp trên áp dụng được cho cả mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC trong chương trình vật lý lớp 12.
  3/ Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài tập tìm giá trị cực đại.
  Bài tập 1:
  Cho mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  E=2V, r=0,7Ω , R$_{1 }$= 0,3Ω , R$_{2 }$= 2Ω
  Xác định R để công suất của R đạt cực đại.
  R$_{2R}$ = \[\dfrac{R_{2}R}{R_2+R}=\dfrac{2R}{R+2}\]
  I = \[\dfrac{E}{R_{1}+R_{2R}+r}\] = \[\dfrac{2}{1+R_{2R}}\]
  \[P_R=\dfrac{U_{2R}^{2}}{R}=\dfrac{(IR_{2R})^{2}}{R}\]
  P$_{R}$ = \[\dfrac{16R}{(3R+2)^{2}}\] => (P$_{R}$)$_{max}$ = 2/3W khi R = 2/3 (Ω)
  Bài tập 2: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E=6V, r=1Ω, R2= 2Ω
  a) Tìm R1 đểcông suất tỏa nhiệt trên R1max; Tính (P$_{1 }$)$_{max}$
  b) Tìm R$_{1 }$để công suất tỏa nhiệt toàn mạch max Tính P$_{max}$
  c) Tìm R1 để công suất tỏa nhiệt trên nguồn max tính (P$_{ng}$)$_{max}$
  a/ I = \[\dfrac{E}{r+R_{1}+R_{2}}\]
  \[P_{1}=I^{2}R_{1}=\left (\dfrac{E}{r+R_{1}+R_{2}} \right )^{2}.R_{1}\]
  = \[\dfrac{36R_{1}}{(3+R_{1})^{2}}\]=> (P1)$_{max}$ khi R1 = 3Ω => (P1)$_{max}$ = 3W
  b/ \[P=I^{2}(R_{1}+R_{2}+ r)=\dfrac{36}{3+R_{1}}\]=> P$_{max}$ khi R1 = 3Ω => P$_{max}$ = 6W
  c/ \[P_{ng}=I^{2}.r = \dfrac{36}{(3+R_{1})^{2}}\]
  \[P_{ng}\]max = 1W khi R1 = 3Ω
  Bài tập 3: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E=12V,r=2Ω,R1=4Ω,R2=2Ω. Tìm R3 để :
  a) Công suất mạch ngoài lớn nhất, tính giá trị này
  b) Công suất tiêu thụ trên R3 bằng 4,5W
  c) Công suất tiêu tụ trên R3 là lớn nhất. Tính công suất này
  a) P = I2R$_{AB}$ =\[(\dfrac{E}{R_{AB}+r})^2\]R$_{AB}$=\[\dfrac{E^2R}{(R+r)^2} \leq \dfrac{E^2R}{4Rr}\]=\[\dfrac{E^2}{4r}\]
  \[P_{max}\]=\[\dfrac{E^2}{4}\] khi R = r = 2Ω => \[P_{max}\]=\[\dfrac{E^2}{4r}\] =18W
  \[ \dfrac{1}{R_{AB}} =\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_{23}} \] => R3 = 2Ω
  b) R$_{23 }$= R2 +R$_{3 }$= R3 + 2
  R$_{AB}$ =\[\dfrac{R_1R_{23}}{R_1+R_{23}}\] =\[\dfrac{4(2+R_3)}{6+R_3}\]
  Cường độ mạch chính:
  I=\[\dfrac{E}{R_{AB}+r}\]=\[\dfrac{12}{\dfrac{4(2+R_3)}{6+R_3}+2 }\] =\[\dfrac{6(6+R_3)}{10+3R_3}\]
  U$_{23}$ =IR$_{AB }$=\[\dfrac{24(2+R_3)}{10+3R_3}\]
  I3 =\[\dfrac{U_{23}}{R_{23}}\]=\[\dfrac{24}{10+3R_3}\]
  P3 =I32.R3 = \[\dfrac{576R_3}{(10+3R_3)^2}\] = 4,5=> R3=\[\dfrac{50}{9}\]
  c) (P3)$_{max}$ = \[\dfrac{576R_3}{(10+3R_3)^2}\] = 4,8W khi 3R3 = 10 => R3 = 10/3Ω
  Bài tập 4: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  R1; r = 3Ω; R2 là biến trở. U =12V.
  a/ Điều chỉnh R2 để công suất trên nó là lớn nhất, khi đó công suất trên R2 bằng 3 lần công suất trên R1. Tìm R1
  b/ Thay R2 bằng một bóng đèn thì đèn sáng bình thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất và hiệu điện thế định mức của đèn.
  R = r + R$_{AB}$ = r + R1R2/(R1+R2) => I = U/R$_{AB}$
  U2 = U$_{AB}$ = I.R$_{AB}$
  P2 = U22/R2 = U2R12R2/(R2(r +R1) +rR1)2 = \[\dfrac{U^{2}R_{1}^{2}}{(\sqrt{R_{2}}(r+R_{1}) +\dfrac{rR_{1}}{\sqrt{R_{2}}})^{2}}\]
  P2 max khi mẫu min xảy ra khi \[\sqrt{R_{2}}(r+R_{1})\] = \[\dfrac{rR_{1}}{\sqrt{R_{2}}}\] => R2 = 3R1/(3+R1) (1)
  => P$_{2max}$ = U2.R1/[4r(r+R1)]
  P2 = 3P1 = > R1 = 3R2 (2)
  Từ (1) và (2) => R1 = 6Ω; R2 = 2Ω
  b/ P$_{AB}$ = I2.R$_{AB}$ = U2.R$_{AB }$/(r+R$_{AB}$) => P$_{max}$ = U2/4r xảy ra khi R$_{AB}$ = r = 3Ω
  R$_{AB}$ = R1.R$_{đ}$/(R1 + R$_{đ}$) => R$_{đ}$ = 6Ω
  R$_{đ}$ = R1 => P$_{đ}$ = P1 = P$_{AB}$/2 = 6W => U$_{đ}$2 = P$_{đ}$.R$_{đ}$ => U$_{đ}$ = 6V
  Bài tập 5: Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Biết R = 4Ω, đèn Đ:6V-3W, U$_{AB}$ = 9V không đổi. R$_{x}$ là biến trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác định giá trị của R$_{x}$ để
  a/ Đèn sáng bình thường
  b/ Công suất tiêu thụ trên biến trở là lớn nhất. Tính công suất đó.
  a/ Đèn sáng bình thường => U$_{x}$ = U$_{đm}$ = 6V
  => I = U$_{AD}$/R = (U$_{AB}$ – U$_{x}$)/R = 0,75A
  I$_{x}$ = I – I$_{đm}$ = 0,25A => R$_{x}$ = U$_{x}$/I$_{x}$ = 24Ω
  b/ U$_{x}$ = U – U$_{AD}$ = 27R$_{x}$/4(3+R$_{x}$)
  P$_{x}$ = U$_{x}$2/R$_{x}$ = 729R$_{x}$/[16(3 + R$_{x}$)2] => P$_{x max }$ = 3,8W khi R$_{x}$ = 3Ω
  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  Bài tập mẫu, Video bài giảng bị ẩn! kích chuột vào hiện bài đầu để xem đầy đủ
  5
  Share Share
 2. Giải giúp em với:
  Cho 2 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động bằng 3V, điện trở trong bằng 1Ôm. Cung cấp điện cho mạch ngoài là 1 biến trở R.
  a, Xác định giá trị R để công suất tiêu thụ mạch ngoài bằng 4W.
  b, Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ mạch ngoài là lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó. (làm theo 2 cách khác nhau)
  [​IMG]
  1. T.Trường
   T.Trường, 28/7/17
   E$_{b}$ = E$_{1}$ + E$_{2}$; r$_{b}$ = r$_{1}$ + r$_{2}$
   a/ P = I$^{2}$R = \[\dfrac{E_b^2}{(R+r_b)^2}\]R = 4 => R
   b/ P = \[\dfrac{E_b^2}{(R+r_b)^2}\]R = \[\dfrac{ E_b^2}{R + r_b^2/R + 2r_b}\]
   P$_{max}$ khi mẫu min => R = r$_{b}$
    
  2. Em cảm ơn ạ
    
 3. cho em hỏi bài này với: Nguồn điện có E=80v, r=4 ôm mắc vào 2 đầu của mạch ngoài gồm R1=5 ôm và R2 thay đổi được biết R1//R2. tìm R2=? để công suất tiêu thụ trên R1 lớn nhất.
  1. T.Trường
   T.Trường, 5/8/17
   R$_{N}$ = R$_{1}$R$_{2}$/(R$_{1}$ + R$_{2}$) = 5R$_{2}$/(5 + R$_{2}$)
   I = E/ (R$_{N }$+ r) = 80/ {5R$_{2}$/(5 + R$_{2}$) + 4} = (400 + 80R$_{2}$)/(20 + 9R$_{2}$)
   P$_{1}$ = U$_{1}$$^{2}$/R$_{1}$ = (I.R$_{N}$)$^{2}$/R$_{1}$ = 32000R$_{2}$$^{2}$/(81R$_{2}$$^{2}$ + 360R$_{2}$ + 400)
   = 320000/(81 + 360/R$_{2}$ + 400/R$_{2}$$^{2}$)
   P$_{1 max}$ => mẫu min => 360/R$_{2}$ = 400/R$_{2}$$^{2}$ => R$_{2}$ = 10/9 Ω
    
  2. em cảm ơn thầy
    
  3. thầy có thể nói rõ cho em được không ạ ?
    
  4. T.Trường
   T.Trường, 5/8/17
   81 + 360/R$_{2}$ + 400/R$_{2}$$^{2}$ = 81 + a + b ≥ 81 + 2√(ab) dấu bằng xảy ra khi a = b
    
  5. Phần rút gọn thày làm tắt quá em ko huểu. Thầy lm lại phần rút gọn dc ko ạ.
    
  6. Thầy làm cô si sai rồi
    
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK