Bài tập vật lý lớp 11 lực Lo-ren-xơ, chuyển động của điện tích trong từ trường

Vật lý 11.IV Từ Trường vatlypt.com 28/9/16 70,228 24
 1. Bài tập lực Lo-ren-xơ, chuyển động của điện tích trong từ trường. Các dạng bài tập lực Lo-ren-xơ, chuyển động của điện tích trong từ trường. Phương pháp giải bài tập lực Lo-ren-xơ, chuyển động của điện tích trong từ trường chương trình vật lý lớp 11 cơ bản, nâng cao.
  Video bài giảng lực Lorenxơ

  Video: Bài giảng qui tắc bàn tay trái 1, qui tắc bàn tay trái 2 xác định lực từ


  Tóm tắt lý thuyết
  Công thức tính độ lớn lực Lo-ren-xơ

  \[f_{l}=|q|.v.B.\sin\alpha\]​
  Trong đó:
  • f$_{l}$: lực Lo-ren-xơ (N)
  • q: điện tích (C)
  • B: cảm ứng từ (T)
  • α=\[(\vec{B},\vec{v})\]
  Bán kính quỹ đạo của điện tích chuyển động vuông góc trong từ trường đều
  \[R=\dfrac{mv}{|q|B}\]​
  Trong đó:
  • R: bán kính quĩ đạo (m)
  • m: khối lượng của điện tích q (kg)
  • 1e=-1,6.10$^{-19}$C
  • m$_{e}$=9,1.10$^{-31}$kg
  Bài tập lực Lo-ren-xơ, chuyển động của điện tích trong từ trường
  Bài tập 1:
  Một e bay vào trong từ trường đều với vận tốc 2.10$^{6}$m/s vuông góc với từ trường có độ lớn 0,2T. Tính độ lớn của lực Lo-ren-xơ, biết e=-1,6.10$^{-19}$C
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: e khối lượng 9,1.10$^{-31}$kg, chuyển động với vận tốc 10$^{7}$m/s vuông góc trong từ trường đều. Quỹ đạo của e là đường tròn bán kính 20mm. Tính độ lớn cảm ứng từ.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Điện tích 10$^{-6}$C khối lượng 10$^{-4}$g chuyển động vuông góc trong từ trường đều cảm ứng từ B=0,2T. Tinh chu kỳ chuyển động của điện tích trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Một electron có vận tốc ban đầu bằng 0 được gia tốc bằng một hiệu điện thế 500V, sau đó bay vào theo phương vuông góc với đường sức từ, có cảm ứng từ 0,2T. Xác định bán kính quĩ đạo của electron (trong đó e = -1,6.10$^{-19}$C; m$_{e}$ = 9,1.10$^{-31}$kg)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Một e có vận tốc 2.10$^{5}$m/s đi vào trong điện trường đều vuông góc với đường sức điện trường có cường độ 10$^{4}$V/m. Để cho e chuyển động thẳng đều trong điện trường, ngoài điện trường còn có từ trường. Hãy xác định véc tơ cảm ứng từ và độ lớn cảm ứng từ.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6: Một electron bay với vận tốc v vào trong từ trường đều có cảm ứng từ theo phương hợp với đường cảm ứng một góc α. Xác định quỹ đạo chuyển động của e và đặc điểm của quỹ đạo trong các trường hợp sau:
  a/ α=0;
  b/ α=90$^{o}$;
  c/ α ≠ 0$^{o}$; α ≠ 90$^{o}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7: Một e và một hạt α sau khi được tăng tốc bằng hiệu điện thế 1000V bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 2T theo phương vuông góc với các đương sức từ như hình vẽ. Hỏi ngay sau khi bay vào trong từ trường các hạt sẽ bay lệch về phía nào. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên các hạt đó.
  m$_{e}$=9,1.10$^{-31}$kg; m$_{α }$ = 6,67.20$^{-27}$kg; e=-1,6.10$^{-19}$C; α=3,2.10$^{-9}$C
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8: Hạt mang điện q > 0 chuyển động trong từ trường của một dòng điện có cường độ 20A như hình vẽ. Hạt mang điện chuyển động theo song song với dây dẫn, cách dây dẫn một đoạn 5cm.
  a/ Xác định cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại điểm mà hạt mang điện đi qua.
  b/ Hạt mang điện chuyển động với vận tốc 2000m/s, lực từ tác dụng lên hạt là 4.10$^{-5}$N. Xác định độ lớn của điện tích.
  c/ Giả sử hạt mang điện có điện tích là 2.10$^{-8}$C và chuyển động với vận tốc 2500m/s xác định véc tơ lực tác dụng lên hạt magn điện nói trên.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. a/Một electron chuyển động với vận tốc đầu v$_{o}$ = 10$^{7}$m/s, trong từ trường đều B = 0,1T, sao cho véc tơ v$_{o }$hợp với véc tơ B một góc 30$^{o}$. Tính lực lorenxơ.
  b/ Điện tích q = 10$^{-4}$C chuyển động với vận tốc v$_{o}$ = 20m/s trong một từ trường đều B = 0,5T, lực lorenxơ tác dụng lên điện tích có độ lớn 5.10$^{-4}$N. Tính góc hợp bởi véc tơ v$_{o}$ và véc tơ B
  c/ điện tích điểm q = 10$^{-4}$C khối lượng m = 1g chuyển động với vận tốc v$_{o}$ vuông góc trong từ trường cảm ứng từ B = 0,1T. Tính độ lớn của v$_{o}$ để điện tích chuyển động thẳng đều.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. a/ Biết một electron có khối lượng m = 9,1.10$^{-31}$kg, chuyển động với vận tốc ban đầu v$_{o}$ = 10$^{7}$ m/s trong một từ trường đều vuông góc với đường sức từ. Quỹ đạo của electron là đường tròn bán kính R = 20mm. Tính B
  b/ điện tích q = 10$^{-6}$C khối lượng m = 10$^{-4}$g chuyển động với vận tốc v$_{o}$ vuông góc với đường sức từ có B = 0,2T. Tính chu kỳ chuyển động của điện tích.
  c/ Một proton khối lượng m = 1,67.10$^{-27}$kg chuyển động tròn theo quỹ đạo bán kính 7cm trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,01T. Xác định vận tốc và chu kỳ quay của proton.
  d/ Một electron có vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc bằng một hiệu điện thế U = 500V, sau đó bay vào theo phương vuông góc với đường sức từ. Cảm ứng từ của từ trường B = 0,2T. Bán kính quỹ đạo của electron
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Một electron có vận tốc v = 2.10$^{5}$m/s đi vào trong điện trường đều E vuông góc với đường sức điện như hình vẽ. Để cho electron chuyển động thẳng đều trong điện trường, ngoài điện trường còn có từ trường. Xác định véc tơ cảm ứng từ.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Một proton bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ góc α. Vận tốc ban đầu của proton v = 3.10$^{7}$ m/s và từ trường có cảm ứng từ B = 1,5T. Biết q = 1,6.10$^{-19}$C. Tính độ lớn của lực lorenxơ trong các trường hợp sau
  a/ α = 0$^{o}$; b/ α = 30$^{o}$; c/ α = 90$^{o}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Một electron bay vào trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v$_{1}$ = 1,8.10$^{6}$m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn f$_{1}$ = 2.10$^{-6}$N. Nếu vận tốc v$_{2}$ = 4,5.10$^{7}$m/s thì độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Một hạt có điện tích q bay vuông góc vào vùng từ trường đều với tốc độ v biết B, lực lorenxơ là f.
  a/ Cho q = 3,2.10$^{-19}$C, B = 0,2T và v = 2.10$^{6}$m/s tính f
  b/ Cho q = -1,6.10$^{-19}$C, B = 0,05T và f = 1,6.10$^{-14}$N tính v
  c/ Cho q = 4.10$^{-10}$C; v = 2.10$^{5}$m/s và f = 4.10$^{-5}$N tính B
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Bắn một electron với vận tốc đâu v theo phương vuông góc với đường sức từ trường đều B = 2T, bán kính quỹ đạo tròn r = 0,5cm. Tính v biết e = -1,6.10$^{-19}$C; m = 9,1.10$^{-31}$kg.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Sau khi được gia tốc bởi hiệu điện thế U = 150V, người ta cho e chuyển động song song với dây dẫn điện dài vô hạn, cường độ I = 10A, cách dây dẫn 5mm (hình vẽ). Xác định lực lorenxơ tác dụng lên e. Biết e = -1,6.10$^{-19}$C; m = 9,1.10$^{-31}$kg
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Một điện tích âm bắn vào điện trường đều E = 10$^{3}$V/m theo phương vuông góc với đướng sức điện với v = 2.10$^{6}$m/s. Để hạt chuyển động thẳng đều đồng thời với điện trường nói trên và từ trường đều thi phương, chiều và độ lớn cảm ứng từ phải như thế nào?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. một chùm hạt α có vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 10$^{6}$V. Sau khi tăng tốc chùm hạt bay theo phương vuông góc vào từ trường đều cảm ứng từ B = 1,8T.
  a/ Tìm vận tốc của hạt α khi nó bắt đầu bay vào từ trường biết m = 6,67.10$^{-27}$kg, q = 3,2.10$^{-19}$C.
  b/ tìm độ lớn lực lorenxơ tác dụng lên hạt
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. một hạt khối lượng m mang điện tích e, bay vào từ trường đều theo phương vuông góc với vận tốc v. Xác định bán kính quỹ đạo chuyển động tròn biết B = 0,4T, m = 1,67.10$^{-27}$kg, q = 1,6.10$^{-19}$C, v = 2.10$^{6}$m/s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một proton chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường đều với bán kính quỹ đạo là 5m, dưới tác dụng của từ trường đều B = 2.10$^{-2}$T. Cho biết khối lượng hạt proton là 1,672.10$^{-27}$kg, điện tích là 1,6.10$^{-19}$C xác định
  a/ Tốc độ của proton
  b/ lực từ tác dụng lên proton
  c/ Chu kỳ chuyển động của proton
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Một hạt e có năng lượng ban đầu W = 2,49.10$^{-18}$J bay vào trong một từ trường đều có B = 5.10$^{-5}$T theo hướng vuông góc với các đường sức thì hạt chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính r. Cho biết khối lượng của e là 9,1.10$^{-31}$kg hãy xác định
  a/ Vận tốc của electron nói trên
  b/ Lực Loren tác dụng lên electron
  c/ Bán kính quĩ đạo của electron
  d/ Chu kỳ quay của hạt electron
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế U trong ống phát, e được phóng theo phương Ox để rồi sau đó phải bắn trúng điểm M ở các O khoảng d. Tìm dạng quỹ đạo của e và cường độ cảm ứng từ B trong trường hợp sau.
  Từ trường có phương song song với OM (OM hợp với phương Ox góc α, điện tích electron là -3, khối lượng là m)
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Một proton đi vào vùng không gian có bề rộng d =4.10$^{-2}$m và có từ trường đều B$_{1}$ = 0,2T. Sau đó proton đi tiếp vào vùng không gian cũng có bề rộng d nhưng từ trường B$_{2}$ = 2B$_{1}$. Ban đầu proton có vận tốc vuông góc với mặt biên của vùng không gian có từ trường. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Cho khối lượng của proton m$_{p}$ = 1,67.10$^{-27}$kg, điện tích của proton q = 1,6.10$^{-19}$C.
  a/ Xác định giá trị hiệu của hiệu điện thế U$_{o}$ để tăng tốc cho proton sao cho proton đi qua được vùng đầu tiên.
  b/ Xác định hiệu điện thế U$_{o}$ sao cho proton đi qua được vùng thứ 2.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  3
 2. giải giúp em bài này với:
  Một electron chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=5x10^-3 (T), theo hướng hợp với đường cảm ứng từ một góc anpha=30độ. Năng lượng của e bằng W=1,64x10^-16 (J). Trong trường hợp này quỹ đạo của e là một đường đinh ốc, hãy tìm: vận tốc của e; bán kính của vòng đinh ốc và chu kì quay của e trên quỹ đạo và bước của đường đinh ốc.
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 23/4/17
   em xem bài 6
    
  2. Vũ Cát Anh
   Vũ Cát Anh, 2/10/17
   Bài 11 em nghĩ vec to B phải co chieu ngược lại.
    
  3. mình nghĩ là học vecto Fd phải ngược chiều vs vecto E mà sao họ lại vẽ cùng chiều nhỉ ??
    
  4. vatlypt.com
   vatlypt.com, 14/3/18
   thầy đã sửa lại rồi em nhé
    
 3. Một electron chuyển động thẳng đều với vận tốc vo =6.10^5m/s vào trong một điện trường đều giữa 2 điểm A,B dọc theo đường sức AB với Uab=-10v. Sau khi ra khỏi điện trường tiếp tục cho electron bay vào vùng từ trường đều có cảm ứng B=2.10^-4 (T) theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ.
  a) tính bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường
  b)nếu vùng từ trường trên có cả điện trường đều.hãy tính cường độ điện trường để electron vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. Cuộn dây kim loại có điện trở suất =2.10^-8,N=1000 vòng đường kính =10cm tiết diện sợi dây =0.2mm2 có trục song song với đường sức từ của từ trường đều .tốc độ biến thiên của từ trường đều là0.2 nối 2 đầu dây với nhau thì cđ dòng điện cảm ứng trong cuộn dây là
 5. thầy ơi cho em hỏi bài 23 tại sao O2H lại bằng R2 ạ
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 2/7/17
   người ta kí hiệu đoạn O2H bằng R2 (bán kính của vòng cong thứ hai)
    
Share Share