Bài tập vật lý lớp 11 từ thông, chiều của của dòng điện cảm ứng

Vật lý 11.V Cảm ứng điện từ vatlypt.com 13/10/16 81,125 18
 1. Bài tập từ thông, chiều của dòng điện cảm ứng. Các dạng bài tập từ thông chiều dòng điện cảm ứng. Phương pháp giải bài tập từ thông, chiều của dòng điện cảm ứng chương trình vật lý lớp 11 cơ bản, nâng cao.
  Video bài giảng từ thông

  Video: Bài giảng qui tắc bàn tay phải, xác định chiều của véc tơ cảm ứng từ, chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Lenxơ


  Tóm tắt lý thuyết
  Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường:
  Φ = BS.cos α​
  Từ thông qua khung dây có N vòng dây:
  Φ = N.BS.cos α​
  Trong đó:
  • Φ: từ thông (Wb)
  • B: cảm ứng từ (T)
  • N: số vòng dây
  • α = \[(\vec{n},\vec{B})\]
  Định luật Lenxơ: dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường của nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó.
  Qui tắc nắm tay phải 1:
  [​IMG]
  Qui tắc nắm tay phải 2:
  [​IMG]
  Bài tập từ thông, chiều của của dòng điện cảm ứng.
  Bài tập 1
  . Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích 5 cm$^{2}$ đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với \[\vec{B}\] một góc 30$^{o}$. Tính từ thông qua diện tích trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10$^{-5 }$Wb. Tính bán kín vòng dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm$^{2}$ gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ từ B = 0,1 T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 60$^{0}$. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10$^{-4}$ T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10$^{-6}$ Wb. Tính góc hợp giữa véc tơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong các trường hợp:
  a/ Đưa nam châm lại gần khung dây.
  b/ Kéo nam châm ra xa khung dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Cho một ống dây quấn trên lỏi thép có dòng điện chạy qua đặt gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Cường độ dòng điện trong ống dây có thể thay đổi được nhờ biến trở có có con chạy R. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong các trường hợp:
  a/ Dịch chuyển con chạy về phía N.
  b/ Dịch chuyển con chạy về phía M.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Hãy xác định cách di chuyển nam châm để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch như hình.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Hãy xác định các cực của nam châm trong các trường hợp sau
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Cho hệ thống như hình. Khi nam châm đi lên thì dòng điện cảm ứng trong vòng dây sẽ có chiều như thế nào? Vòng dây sẽ chuyển động như thế nào?
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Thí nghiệm được bố trí như hình vẽ. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong mạch C khi con chạy của biến trở đi xuống.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Một nam châm đưa lại gần vòng dây như hình vẽ. Hỏi dòng điện cảm ứng trong vòng dây có chiều như thế nào và vòng dây sẽ chuyển động về phía nào.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Dùng định luật Len-xơ xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây dẫn trong các trường hợp sau
  [​IMG]
  a/ Thanh nam châm rơi đến gần khung dây, sau đó đi qua khung dây và rơi ra khỏi khung dây.
  b/ Con chạy của biến trở R di chuyển sang phải.
  c/ Đóng khóa k
  d/ Khung dây ban đầu trong từ trường hình vuông, sau đó kéo thành hình chữ nhật ngày càng dẹt đi.
  e/ Đưa khung dây ra xa dòng điện.
  f/ giảm cường độ dòng điện trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong khung dây kín ABCD, biết rằng cảm ứng từ B đang giảm dần.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Một khung dây hình vuông cạnh a = 10cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Hãy tính từ thông gửi qua khung trong các trường hợp sau:
  a/ Cảm ứng từ \[\vec{B}\] hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 60$^{o}$
  b/ Mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng từ \[\vec{B}\] một góc 60$^{o}$
  c/ mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng từ \[\vec{B}\] một góc 30$^{o}$ (chiều của pháp tuyến với mặt phẳng khung dây tùy chọn)
  d/ các đường sức từ có hướng song song với mặt phẳng khung dây
  e/ Các đường sức từ có hướng vuông góc với mặt phẳng khung.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Một khung dây hình tròn diện tích S = 15cm$^{2}$ gồm N = 10vòng dây, đặt trong từ trường đều \[\vec{B}\] hợp với véc tơ pháp tuyến \[\vec{n}\] của mặt phẳng khung dây góc α = 30$^{o}$ như hình vẽ. Biết B = 0,04T. Tính độ biến thiên từ thông qua khung dây khi
  a/ Tịnh tiến đều khung dây trong từ trường
  b/ khung dây quay quanh trục MN một góc 180°
  c/ khung dây quay quanh trục MN một góc 360°
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Một khung dây hình tròn có diện tích S = 2cm$^{2}$ đặt trong từ trường đều, các đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây biết B = 5.10$^{-2}$T.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Một khung dây hình vuông, cạnh 4cm đặt trong từ trường đều, các đường sức xiên qua bề mặt và tạo với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 60$^{o}$, từ trường có cảm ứng từ B = 2.10$^{-5}$T. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây nói trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Một khung dây có các tiết diện là hình tròn bán kính khung dây là 20cm, khung dây được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có B = 2/10$^{-5}$T. Hãy xác định giá trị của từ thông xuyên qua khung dây nói trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài là 25cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B = 4.10$^{-3}$T. Xác định được từ thông xuyên qua khung dây là 10$^{-4}$Wb, hãy xác định chiều rộng của khung dây nói trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5cm, đặt trong từ trường đèu khung dây tạo với các đường sức một góc 30$^{o}$, B = 5.10$^{-2}$T. Hãy tính từ thông xuyên qua khung dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Một khung dây hình tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 10cm và một cạnh góc vuông là 8cm. Cả khung dây được đưa vào từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với khung dây, từ thông xuyên qua khung dây là 1,2.10$^{-7}$Wb, tìm B.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Một khung dây hình tròn đường kính d = 10cm, Cho dòng điện I = 20A chạy trong dây dẫn.
  a/ Tính cảm ứng từ B do dòng điện gây ra tại tâm của khung dây.
  b/ Tính từ thông xuyên qua khung dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Một khung dây có chiều dài l = 40cm. Gồm 4000 vòng, cho dòng điện I = 10A chạy trong ống dây
  a/ Tính cảm ứng từ B trong ống dây
  b/ Đặt đối diện với ống dây một khung dây hình vuông, cạnh a = 5cm, tính từ thông xuyên qua khung dây.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lý phổ thông
  8
 2. Thầy ơi bài số 7 b e f em chưa hiểu lắm.
  Ở câu b khi cho nam châm tiến xa thì B giảm nên Bc cùng chiều B chứ.
  Ở câu e khi chi nam châm tiến gần thì B tăng nên Bc cùng chiều B mới dfúng chứ nhỉ?
  Còn câu f thì cho nam châm tiến gần nên B tăng Bc ngược chiều B phải không thầy?
  Làm ơn giải đáp giúp em
  2
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 11/1/18
   câu F là vòng dây lùi xa nam châm, em chú ý dấu mũi tên dịch chuyển, cách làm thì em xem video qui tắc bàn tay phải ở trên, thầy nói rất kỹ rồi
    
  2. ngocvy2001
   ngocvy2001, 17/1/18
   À. E cảm ơn thầy, e cứ nghĩ dấu mũi tên là chỉ dịch chuyển của nam châm thôi chứ. Hehe
    
 3. Thầy ơi cho em hỏi Bài 13 f:
  +Đúng là chiều B hướng xuống nhưng đó là "trong lòng ống dây": đầu trên là S, đầu dưới là N
  +Vì khung dây đặt bên cạnh, bên ngoài ống dây: nên chiều các vecto B là hướng lên vào S
  +Đề cho giảm I nên từ thông giảm vậy: B cảm ứng cùng chiều B hướng lên chứ, đúng không thầy
  1. Cường Phạm
   Cường Phạm, 21/1/18
   Thầy ơi em có phân tích sai không thầy???
    
 4. thầy ơi, bài 10, mặt bắc mặt nam là do mình tự quy định hay sao?
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 21/1/18
   căn cứ vào chiều của B ( đi ra từ cực bắc, vào cực nam)
    
 5. (10-4x0.5) là kết quả j trong bài 18 thưa thầy!!!

  Thầy có thể giải kĩ hơn được ko thầy .E cảm ơn thầy nhiều!!!.
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 26/1/18
   em xem cách làm trong video là hiểu
    
  2. dongminhtran
   dongminhtran, 7/5/18
   thầy ởi cho em hỏi câu 23 a vì sao chỗ đó lại 2i/0.1 z thầy
    
Share Share