Bài tập vật lý lớp 11 từ trường của dòng điện có hình dạng đặc biệt, vật lý phổ thông

Vật lý 11.IV Từ Trường vatlypt.com 30/12/16 61,676 33
 1. Bài tập từ trường, cảm ứng từ của dòng điện có hình dạng đặc biệt. Bài tập vật lý lớp 11 từ trường của dòng điện tròn, ống dây.
  Video bài giảng vật lý lớp 11 từ trường của dòng điện tròn, ống dây

  Video bài giảng qui tắc bàn tay phải

  I/ Tóm tắt lý thuyết:

  1/ Từ trường, cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn
  B = 2π.10$^{-7}$\[\dfrac{I}{R}\]​
  Trong đó:
  • R: bán kính của dòng điện tròn
  2/ Từ trường, cảm ứng từ trong lòng ống dây hình trụ
  B = 4π.10$^{-7}$\[\dfrac{N}{L}\]I​
  Trong đó:
  • L: chiều dài của ống dây (m)
  • N: số vòng dây
  3/ Nguyên lý chồng chất từ trường:
  \[\vec{B}=\vec{B_{1}}+\vec{B_{2}}+...\]​
  4/ Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm do hai dòng điện song song gây ra
  B = \[\sqrt{B_1^2+ B_2^2+2B_1 B_2cos\alpha}\]​
  Trong đó:
  • α = góc hợp bởi hai véc tơ \[\vec{B_1}\] và \[\vec{B_2}\]
  Trường hợp đặc biệt
  \[\vec{B_1}\] cùng chiều \[\vec{B_2}\] => B = B$_{1}$ + B$_{2}$
  \[\vec{B_1}\] ngược chiều \[\vec{B_2}\] => B = |B$_{1}$ - B$_{2}$|
  \[\vec{B_1}\] vuông góc \[\vec{B_2}\] => B = \[\sqrt{B_1^2+ B_2^2}\]
  B$_{1}$ = B$_{2}$ = > B = 2B$_{1}$cos(α/2)​
  II/ Bài tập từ trường, cảm ứng từ của dòng điện có hình dạng đặc biệt
  Bài tập 1
  . Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kín R = 10 cm mang dòng điện I = 50 A.
  a/ Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.
  b/ Nếu cho dòng điện trên qua vòng dây có bán kín R’ = 4R thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây có độ lớn là bao nhiêu?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một khung dây tròn đặt trong chân không có bán kín R = 12 cm mang dòng điện I = 48 A. Biết khung dây có 15 vòng. Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Một dây dẫn thẳng, dài có vỏ bọc cách điện, ở khoảng giữa được uốn thành vòng tròn, bán kính R = 20 cm như hình vẽ. Dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ 5 A. Xác định cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Một dây dẫn đường kính tiết diện d = 0,5 mm được phủ một lớp sơn cách điện mỏng và quấn thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện có cường độ I = 2 A chạy qua ống dây. Xác định cảm ứng từ tại một điểm trên trục trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Cho dòng điện cường độ I = 0,15 A chạy qua các vòng dây của một ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 35.10$^{-5 }$T. Ống dây dài 50 cm. Tính số vòng dây của ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Dùng một dây đồng có phủ một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ dài L = 50 cm, có đường kính d = 4 cm để làm một ống dây. Sợi dây quấn ống dây có chiều dài l = 314 cm và các vòng dây được quấn sát nhau. Hỏi nếu cho dòng điện cường độ I = 0,4 A chạy qua ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7.Xác định cảm ứng từ tại tâm vòng tròn? Biết một sợi dây rất dài căng, thẳng, ở khoảng giữa được uốn thành vòng tròn như hình. Bán kính vòng tròn là R = 6cm, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I = 3,75A
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Dùng 1 dây uốn thành vòng tròn và cho dòng điện cường độ I = 10A chạy qua vòng dây, cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm của vòng tròn có giá trị là 4π.10$^{-5}$T. Hãy xác định bán kính của khung dây trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Cuộn dây tròn dẹt gồm 20 vòng, bán kính là π cm. Khi có dòng điện đi vào thì tại tâm của vòng dây xuất hiện từ trường là B = 2.10$^{-3}$T. Tính cường đọ dòng điện trong cuộn dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Cuộn dây tròn có bán kính R = 5cm (gồm 100 vòng dây cuốn nối tiếp cách điện nhau) đặt trong không khí có dòng điện I chạy qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là B = 5π.10$^{-5}$T. Xác định I.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11.Cuộn dây tròn bán kính 2π cm, 100 vòng, đặt trong không khí có dòng điện 2A chạy qua.
  a/ Tính cảm ứng từ tại tâm vòng dây
  b/ Tăng chu vi của dòng điện tròn lên 2 lần mà vẫn giữ nguyên cường độ dòng điện. Hỏi độ lớn cảm ứng từ tại tâm dòng điện lúc này bằng bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Cuộn dây tròn bán kính R = 5cm gồm 40 vòng dây cuốn nối tiếp nhau đặt trong không khí có dòng điện I chạy qua mỗi vòng dây.
  a/ Từ trường ở tâm O vòng dây là B = 5π.10$^{-4}$T. Tính I
  b/ Nếu dòng điện qua dây tăng lên gấp đôi, bán kính vòng dây giảm đi một nửa thì cảm ứng từ tại tâm O có giá trị bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Một ống dây dài 50cm, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2A. Cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 8π.10$^{-4}$T. Xác định số vòng dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Một ống dây có chiều dài 5cm, gồm 2000 vòng dây. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy trong ống dây, hãy xác định từ trường sinh ra trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Một ống dây hình trụ có chiều dài 1,5m gồm 4500 vòng dây.
  a/ Xác định cảm ứng từ trong lòng ống dây khi cho dòng điện I = 5A chạy trong ống dây.
  b/ Nếu ống dây tạo ra từ trường B = 0,03T thì I bằng bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Một sợi dây đồng có bán kính 0,5mm. Dùng sợi dây này để cuốn một ống dây dài 20cm. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua ống dây. Hãy xác định từ trường bên trong ống dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Một ống dây thẳng dài 20cm, đường kính D = 2cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300m được quấn đều theo chiều dài ống dây. Ống dây không có lõi sắt và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện đi qua dây dẫn là 0,5A. Tìm cảm ứng từ bên trong ống dây
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Dùng một dây đồng đường kính d = 0,8mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh hình trụ có đường kính D = 2cm chiều dài 40cm để làm một ống dây, các vòng dây cuốn sát nhau. Muốn từ trường có cảm ứng từ bên trong ống dây bằng 2π.10$^{-3}$T thì phải đặt vào ống dây một hiệu điện thế là bao nhiêu. Biết điện trờ suất của đồng bằng 1,76.10$^{-8}$Ωm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Một dây đồng có đường kính d = 0,8mm có phủ sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ đường kính D = 5cm để tạo thành một ống dây. Khi nối ống dây với nguồn E = 4V, r = 0,5Ω thì cảm ứng từ trong lòng ống dây là B = 5π.10$^{-4}$T. Tìm cường độ dòng điện trong ống dây và chiều dài ống dây, biết điện trở suất của dây cuốn là ρ = 1,76.10$^{-8}$Ωm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một ống dây có chiều dài 10cm, gồm 2000 vòng dây. Cho dòng điện chạy trong ống dây thì thấy cảm ứng từ trong ống dây là 2π.10$^{-3}$T.
  a/ Hãy xác định số vòng dây trên 1m chiều dài ống dây.
  b/ Cường độ dòng điện bên trong ống dây?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Một dây dẫn rất dài được căng thẳng, trong đó có một đoạn nhỏ được uốn thành vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện cường độ I = 3A chạy trong dây dẫn. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây trong hai trường hợp
  a/ Vòng tròn được uốn như hình a
  b/ vòng tròn được uốn như hình b trong đó chỗ bắt chéo hai dây không nối với nhau.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Hai dòng điện tròn có bán kính R = 10cm có tâm trùng nhau đặt vuông góc với nhau. Cường độ dòng điện trong hai dây I$_{1}$ = I$_{2}$ = I = √2. Tìm cảm ứng từ tổng hợp tại tâm của hai vòng dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Vòng dây tròn có bán kính π cm có dòng điện I = √3/2 A đi qua và đặt song song với đường cảm ứng từ của một từ trường đều có B$_{o}$ = 10$^{-5}$T. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Hai dây dẫn uốn thành 2 vòng tròn, được ghép đồng tâm như hình vẽ. Vòng thứ nhất có bán kính R$_{1}$ =50cm, mang dòng điện I$_{1}$ = 10A, vòng thứ 2 có bán kính R$_{2}$ = 30cm, mang dòng điện I$_{2}$ = 5A. Xác định cảm ứng từ tại tâm của 2 vòng dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Một dây dẫn trong không khí được uốn thành vòng tròn, bán kính R = 0,1m có I = 3,2A chạy qua. Mặt phẳng vòng dây trùng với mặt phẳng kinh tuyến từ. Tại tâm vòng dây treo một kim nam châm nhỏ. Tính góc quay của kim nam châm khi ngắt dòng điện. Cho biết thành phần nằm ngang của cảm ứng từ trái đất có B$_{đ}$ = 64π.10$^{-7}$, thành phần thẳng đứng không đáng kể.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng day có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Theo tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung dây bằng 6.3.10$^{-5}$T. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm bằng 4,2.10$^{-5}$T. Kiểm tra lại thấy có một số vòng dây bị cuốn nhầm chiều ngược chiều với đa số các vòng trong khung. Tính số vòng dây cuốn nhầm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Đặt một ống dây dài sao cho trục của nó nằm ngang và vuông góc với thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất B$_{đ}$
  a/ Cho dòng điện cường độ I$_{1}$ qua ống dây thì cảm ứng từ B$_{1}$ trong ống dây lớn gấp √3 lần B$_{đ}$. Hỏi khi đó kim nam châm thử trong ống dây nằm cân bằng theo phương hợp với trục ống dây một góc bằng bao nhiêu. Coi rằng nam châm thử nằm cân bằng trên mặt phẳng song song với mặt đất.
  b/ Điều chỉnh dòng điện qua ống dây thay đổi từ I$_{1}$ đến I$_{2}$ =kI$_{1}$ sao cho nam châm thử nằm cân bằng theo hướng Đông Bắc. Hỏi k bằng bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Dòng điện chạy trong mạch kín có cường độ I = 10A. Xác định véc tơ cảm ứng từ B tại tâm O của cung tròn AB, biết bán kính R = 20cm, góc α = 60$^{o}$.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Một dây dẫn được uốn thành một đa giác n cạnh đều nội tiếp trong một đường tròn bán kính R có dòng điện I chạy qua. Tính cảm ứng từ B tại tâm của đa giác. Xét trường hợp n → ∞.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  4
 2. Sao bài 4 ko có số liệu rõ ràng vậy thầy ko có L kìa
  1
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 13/1/17
   không cần thiết
    
  2. saocodon
   saocodon, 11/1/18
   Thầy ơi cho em hỏi bài 4 d: là đường kính của dây = 0,5mm =>d=0,0005m đúng hok thầy
   nhờ thầy bấm lại giùm em kết quả bài 4 ạ
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 11/1/18
   đã sửa em xem lại d = 0,5.10^-3m
    
  4. saocodon
   saocodon, 11/1/18
   Dạ :heart: cảm ơn thầy ạ
    
  5. familygiau
   familygiau, 4/3/18
   Thầy ơi bài 5 là 928 vòng mà thầy.
    
 3. một khung dây tròn gồm 24 vòng dây,mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chậy qua.Theo tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10^(-5)T.Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm bằng 4,2.10^(-5)T,kiểm tra lại thấy có một vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số các vòng trong khung.hỏi có bao nhiêu số vòng dây bị quấn nhầm
  Thầy có thể giải cho em không
  3
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 16/1/17
   bài 26
    
  2. Tu michael
   Tu michael, 20/2/18
   B+b=6,3*10^-5 Va B-b=4,2*10^-5 .Suy ra B,b .Roi lay B/b Suy ra x
    
 4. tính cảm ứng từ tại tâm của 2 vòng dây dẫn đồng tâm,bán kính một vòng là R1=8cm,vòng kia là R2=16cm,trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I=10A chạy qua.biieets hai vòng dây nằm trong cùng một maatwtj phẳng và dòng điện chạy trong hai vòng ngược chiều

  thầy ơ, xác định vecto cảm ứng từ (nhiều dòng điện) làm như thế nào
  4
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 19/1/17
   em xác định véc tơ cảm ứng từ cho từng loại dòng điện sau đó cộng các véc tơ lại từ đó tìm ra độ lớn
    
 5. thầy ơi , giải thích cho em chỗ công thức tính B1 và B2 ở bài 28 với ạ....????
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 19/1/17
   cái đoạn cong là 1/6 của đường tròn nên nhân với 1/6 cái đoạn thẳng không phải vô hạn nên chỉ lấy giới hạn thế các công thức trên suy ra từ tích phân nên em có thể bỏ qua nếu không hiểu
    
  2. ngoclamtran25
   ngoclamtran25, 30/12/17
   Em cảm ơn
    
  3. thầy ơi cái chỗ b2 bài 28e ko hiểu thầy giảng LẠI DK K Ạ
    
  4. ToTranThanhPhong
   ToTranThanhPhong, 17/1/18
   Thầy có thể cho em cái biểu thức tích phân đó được không ạ
    
  5. Nguyennhan001
   Nguyennhan001, 22/1/18
   cho e hỏi cái công thức tính B của 2 dòng điện song song đó ạ , sao lại là + b1b2.cosa , e tưởng là - b1b2.cosa chứ
    
  6. Tu michael
   Tu michael, 20/2/18
   (A+B)^2=A^2+B^2+2ABcos(A,B). Hoac (a-b)^2=a^2+b^2-2abcos(a,b) A,B la 2 vecto
    
  7. thầy ơi sao có bài công thức số vòng dây N=L/D, có bài N=L/piD vậy thầy.
    
Share Share