Bài tập vật lý lớp 12 công suất, hệ số công suất điện xoay chiều

Vật lý 12.III Điện xoay chiều vatlypt.com 15/11/16 39,982 6
 1. Các dạng bài tập công suất, hệ số công suất. Phương pháp giải dạng bài tập công suất hệ số công suất chương trình vật lý lớp 12 chương điện xoay chiều ôn thi Quốc gia.
  I/ Tóm tắt lý thuyết.

  1/ Công suất của mạch điện xoay chiều
  P = UIcosφ = UI.cos(φ$_{u}$ - φ$_{i}$)
  P = I$^{2}$R = \[\dfrac{U^{2}}{Z^{2}}R\] = \[\dfrac{U^{2}}{R}\cos^{2}\varphi \]​
  Lưu ý:
  • mạch điện không có R => P = 0
  • mạch R,L, C cộng hưởng => P = UI = U$^{2}$/R = I$^{2}$R
  2/ Hệ số công suất
  \[\cos\varphi =\dfrac{R}{Z}=\dfrac{U_{R}}{U}\]​
  3/ Mắc mạch vào dòng 1 chiều sau đó mắc vào mạch xoay chiều
  Dòng 1 chiều qua L, qua R không qua tụ C
  Mạch một chiều: I$_{1}$ = U/R
  Mạch xoay chiều I$_{2}$ = U/Z
  Lưu ý:
  Mạch R, C dòng điện không qua C => Chỉ có mạch điện xoay chiều tiêu thụ công suất.

  4/ Phương trình điện áp có đồng thời dòng một chiều và xoay chiều
  u = U$_{1C}$ + U$_{o}$cos(ωt + φ$_{u}$)
  Mạch một chiều: I$_{1C}$ = U$_{1C}$/R
  Mạch xoay chiều: I$_{XC}$ = U/Z
  Cường độ dòng điện tổng hợp

  I = \[\sqrt{I^{2}_{1C}+I_{XC}^{2}}\]
  Công suất điện tổng hợp
  P = I$^{2}$R = (\[I^{2}_{1C}+I_{XC}^{2}\])R
  II/ Bài tập điện xoay chiều, bài toán công suất, hệ số công suất
  Bài tập 1:
  Một mạch AB nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C = 0,1/(8π) mF, điện trở R = 100Ω, cuộn dây có độ tự cảm L = 2/π H và có điện trở r = 200 Ω. Mắc AB vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220 V, tần số 50 Hz.
  a/ Tính hệ số công suất của cuộn dây và của mạch AB.
  b/ Tính công suất của cuộn dây và của mạch AB. Tính điện năng mà mạch AB tiêu thụ trong một phút.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Mạch điện xoay chiều AB có tần số f mắc nối tiếp gồm ba đoạn theo đúng thứ tự AM, MN và MB. Đoạn AM chỉ có R, đoạn MN chỉ có ống dây có điện trở r và độ tự cảm L và đoạn NB chỉ có tụ điện có điện dung C. Công suất tiêu thụ trung bình ở đoạn
  A. MN là U$^{2}$$_{MN}$/r.
  B. AB là U$^{2}$$_{AN}$/(R + r).
  C. NB là 2πfCU$^{2}$$_{NB}$.
  D. AM là U$^{2}$$_{AM}$/R.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Đặt điện áp u = 400cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 200 Ω, thấy dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau 60$^{o}$. Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
  A. 150 W.
  B. 250 W.
  C. 100 W.
  D. 50 W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Cho đoạn mạch RLC, đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều
  u = U√2 cos100πt (V). Khi U = 100 V thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp là π/3 và công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là 50 W. Khi U = 100√3 V, để cường độ dòng điện hiệu dụng vẫn như cũ thì cần ghép nối tiếp với đoạn mạch trên điện trở R$_{o}$ có giá trị
  A. 50 Ω.
  B. 100 Ω.
  C. 200 Ω.
  D. 73,2 Ω.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C = 15,9 µF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết công suất tiêu thụ của mạch là 100 W và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch. Giá trị L$_{1}$ của cuộn cảm và biểu thức cường độ dòng điện qua mạch được xác định
  A. L$_{1}$ = 3/π (H) và i = √2 cos(100πt + π/4) (A).
  B. L$_{1}$ = 1/π (H) và i = √2 cos(100πt + π/4) (A).
  C. L$_{1}$ = 3/π (H) và i = cos(100πt – π/4) (A).
  C. L$_{1}$ = 1/π (H) và i = √2 cos(100πt – π/4) (A).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có tần số 50 Hz. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu mạch và dòng điện là 60$^{o}$ thì công suất tiêu thụ trong mạch là 50 W. Thay đổi C để điện áp giữa hai đầu mạch cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất là
  A. 100 W.
  B. 200 W.
  C. 50 W.
  D. 120 W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C$_{1}$ dòng điện trong mạch là i$_{1}$ và công suất tiêu thụ của mạch là P$_{1}$ . Khi C = C$_{2}$ > C$_{1}$ thì dòng điện trong mạch là i$_{2}$ và công suất tiêu thụ là P$_{2}$ . Biết P$_{2}$ = 3P$_{1}$ và i$_{1}$ vuông pha với i$_{2}$ . Xác định góc lệch pha φ$_{1}$ và φ$_{2}$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với i$_{1}$ và i$_{2}$.
  A. φ$_{1}$ = π/6 và φ$_{2}$ = –π/3.
  B. φ$_{1}$ = –π/6 và φ$_{2}$ = π/3.
  C. φ$_{1}$ = –π/3 và φ$_{2}$ = π/6.
  D. φ$_{1}$ = –π/4 và φ$_{2}$ = π/4.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C$_{1}$. Khi đó dòng điện trong mạch là i$_{1}$ và công suất tiêu thụ của mạch là P$_{1}$. Lấy một tụ điện khác C’ = 4C$_{1}$ mắc song song với tụ điện C$_{1}$ thì dòng điện trong mạch là i$_{2}$ và công suất tiêu thụ là P$_{2}$. Biết P$_{1}$ = 3P$_{2}$ và i$_{1}$ vuông pha với i$_{2}$. Xác định góc lệch pha φ$_{1}$ và φ$_{2}$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với i$_{1}$ và i$_{2}$.
  A. φ$_{1}$ = π/6 và φ$_{2}$ = –π/3.
  B. φ$_{1}$ = –π/6 và φ$_{2}$ = π/3.
  C. φ$_{1}$ = π/4 và φ$_{2}$ = –π/4.
  D. φ$_{1}$ = –π/4 và φ$_{2}$ = π/4.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9: Cho mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Điện áp ở 2 đầu đoạn mạch u = U√2 cos100πt V. Khi C = C$_{1}$ thì công suất mạch có giá trị là 240 W và i = I√2 sin(100πt + π/3) A. Khi C = C$_{2}$ thì công suất của mạch cực đại. Xác định công suất cực đại đó?
  A. 300 W.
  B. 320 W.
  C. 960 W.
  D. 480 W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10: Trong một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng đặt vào đoạn mạch là 150 V, dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 90V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
  A. 200 W.
  B. 180 W.
  C. 240 W.
  D. 270 W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11: Đặt một điện áp u = 100√2 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ C nối tiếp với cuộn dây thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 100√3 V và trên cuộn dây là 200 V. Điện trở thuần của cuộn dây là 50Ω. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là:
  A. 150 W.
  B. 100 W.
  C. 120 W.
  D. 200 W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = 120√2cos(100πt – π/6) V vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm có L = 0,1/π H thì thấy điện áp hiệu dụng trên tụ và trên cuộn dây bằng nhau và bằng 1/4 điện áp hiệu dụng trên R. Công suất tiêu thụ trên mạch là
  A. 360 W.
  B. 180 W.
  C. 1440 W.
  D. 120 W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13: Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 0,1/π (mF). Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100√2cos50πt (V) thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện trong mạch là π/6, đồng thời điện áp hiệu dụng trên cuộn dây gấp đôi trên tụ điện. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
  A. 200 W.
  B. 28,9 W.
  C. 240 W.
  D. 57,7 W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có cảm kháng 80 Ω. Độ lớn hệ số công suất của đoạn mạch RC bằng hệ số công suất của cả mạch và bằng 0,6. Điện trở thuần R có giá trị
  A. 50 (Ω).
  B. 30 (Ω).
  C. 67 (Ω).
  D. 100 (Ω).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch 120 V, ở hai đầu cuộn dây 120 V và ở hai đầu tụ điện 120 V. Hệ số công suất của mạch là
  A. 0,125.
  B. 0,87.
  C. 0,5.
  D. 0,75.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều:
  u = 400cos(100πt) (V). Mạch AB gồm cuộn dây có điện trở thuần R có độ tự cảm 0,2/π (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 100/π (µF). Nếu công suất tiêu thụ R là 400 W thì R bằng
  A. 5 Ω.
  B. 10 Ω hoặc 200 Ω.
  C. 15 Ω hoặc 100 Ω.
  D. 40 Ω hoặc 160 Ω.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π (H) và tụ điện có dung kháng Z$_{C}$. Biết công suất tiêu thụ trên mạch là 100 W và không thay đổi nếu mắc vào hai đầu L một ampe-kế có điện trở không đáng kể. Giá trị R và Z$_{C}$ lần lượt là
  A. 40 Ω và 30 Ω.
  B. 50 Ω và 50 Ω.
  C. 30 Ω và 30 Ω.
  D. 20 Ω và 50 Ω.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Mạch AB gồm cuộn dây có điện trở thuần 20 Ω có cảm kháng 60 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 20 Ω rồi mắc nối tiếp với điện trở R. Nếu công suất tiêu thụ R là 40 W thì R bằng
  A. 5 Ω.
  B. 10 Ω hoặc 200 Ω.
  C. 15 Ω hoặc 100 Ω.
  D. 20 Ω.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây có điện trở 10 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 40√6 cos100πt (V), (t đo bằng giây) thì cường độ dòng điện chậm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là π/6 và công suất tỏa nhiệt trên R là 50 W. Cường độ hiệu dụng trong mạch là:
  A. 1 A hoặc 5A.
  B. 5 A hoặc 3A.
  C. 2 A hoặc 5A.
  D. 2 A hoặc 4A.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20: Đặt điện áp u = 120sin(100πt + π/3) (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = 4cos(100πt + π/6) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
  A. 240√3W.
  B. 120 W.
  C. 240 W.
  D. 120√3W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21: Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L = 0,35/π (H) một điện áp không đổi 12 V thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là 28,8 (W). Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây đó điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng là 25 V thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây bằng bao nhiêu?
  A. 14,4 (W).
  B. 5,0 (W).
  C. 2,5 (W).
  D. 28,8 (W).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22: Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp một chiều 12V thì cường độ dòng điện trong ống dây là 0,24A. Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong ống dây là 1A. Mắc mạch điện gồm ống dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 87µF vào mạch điện xoay chiều nói trên. Công suất tiêu thụ trên mạch là:
  A. 50W.
  B. 200W.
  C. 120W.
  D. 100W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U$_{o}$ vào hai đầu một điện trở thuần R thì công suất tiêu thụ là P. Khi đặt vào hai đầu điện trở đó một hiệu điện thế không đổi có giá trị U$_{o}$ thì công suất tiêu thụ trên R là
  A. P.
  B. 2P.
  C. P√2 .
  D. 4P.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24: Mạch gồm điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L = 1/π(H). Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u = 400(cos50πt)$^{2}$ (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng
  A. 1A.
  B. 3,26 A.
  C. (2 + √2) A.
  D. √5A.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25: Đặt một điện áp có biểu thức u = 200√2[cos(100πt)]$^{2}$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 100Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,25/π (H) mắc nối tiếp. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là
  A. 280 W.
  B. 50 W.
  C. 320 W.
  D. 80 W.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R = Z$_{C}$ = 100Ω một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100cos(100πt + π/4) + 100] V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở
  A. 50 W.
  B. 200 W.
  C. 25 W.
  D. 150 W.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lý phổ thông ôn thi quốc gia
  2
 2. Câu 14 khó hiểu vậy ạ :(((
  1
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 22/12/16
 3. Thầy ơi giúp em hai bài này ạ
  2/ Một tụ điện có C=5,3µF mắc nối tiếp điện trở R=300Ω thành một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz. Điện năng đoạn mạch tiêu thụ trong 1 phút?
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. thầy ơi cho em xin link về bt nối tắt trong điện xc đi ạ
 5. câu 5 sao phi bằng -pi/4 mà không là pi/4 vậy thầy
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 9/12/17
   em thử phi theo tan nữa
    
Share Share