Bài tập vật lý lớp 12 dao động điều hòa cơ bản

Vật lý 12.I Dao động cơ vatlypt.com 28/9/16 61,375 31
 1. Bài tập dao động điều hòa cơ bản. Các dạng bài tập dao động điều hòa cơ bản. Phương pháp giải các dạng bài tập dao động điều hòa cơ bản chương trình vật lý lớp 12 ôn thi Quốc gia.

  I/ Bài tập dao động điều hòa xác định các đại lượng cơ bản
  Câu 1
  . Chọn phương trình biểu diễn cho dao động điều hòa
  A. x = A(t)cos(ωt + b) cm
  B. Acos(ωt + φ(t)) cm
  C. x = Acos(ωt + φ) + b (cm)
  D. x = Acos(ωt + bt) cm
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 2. Phương trình dao động của vật có dạng x = Asin(ωt) Pha ban đầu của dao động bằng bao nhiêu.
  A. -π/2
  B. 0
  C. π
  D.
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 3. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quĩ đạo thẳng dài 12cm. Dao động này có biên độ là
  A. 3cm
  B. 24cm
  C. 6cm
  D. 12cm
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút nbó thực hiện 540 dao động toàn phần. Tính biên độ và tần số dao động.
  A. 10cm; 3Hz
  B. 20cm; 1Hz
  C. 10cm; 2Hz
  D. 20cm; 3Hz
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 5. Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng dài 20cm với tần số góc 6rad/s. Tính vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật.
  A. 0,6m/s; 3,6m/s$^{2}$
  B. 0,8m/s; 3,6m/s$^{2}$
  C. 0,6m/s; 4,6m/s$^{2}$
  D. 0,8m/s; 4,6m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 6. Phương trình dao động của một vật là x = 6cos(4πt + π/6) cm, Xác định li độ, vận tốc, gia tốc của vật khi t = 0,25s
  A. x = -3√3cm; v = 37,8cm/s; a = 820,5cm/s$^{2}$
  B. x = -3√3cm; v = 37,8cm/s; a = -820,5cm/s$^{2}$
  C. x = 3√3cm; v = 37,8cm/s; a = -820,5cm/s$^{2}$
  D. x = 3√3cm; v = 37,8cm/s; a = 820,5cm/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 7. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(πt) cm. Phát biểu nào sau đây đúng
  A. Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8cm
  B. Chu kỳ dao động là 0,5s
  C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113cm/s$^{2}$
  D. Tần số dao động là 2Hz
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 8. Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại a$_{max}$ và tốc độ cực đại v$_{max}$ tần số dao động là
  A. f = \[\dfrac{a_{max}}{2\pi v_{max}}\]
  B. f = \[\dfrac{2\pi^2 a_{max}}{ v_{max}}\]
  C. f = \[\dfrac{2\pi a_{max}}{v_{max}}\]
  D. f = \[\dfrac{a_{max}}{4\pi^2 v_{max}}\]
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 9. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = a√3cos(ωt) + asin(ωt) biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là
  A. a và 0
  B. a√3 và π/2
  C. 2a và –π/6
  D. a và π/3
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 10. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8acos$^{4}$(ωt) + 8asin$^{4}$(ωt) – 6a. Biên độ và tần số góc của dao động là
  A. 8a và ω
  B. 6a và ω
  C. 4a và 2ω
  D. 2a và 4ω
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 11. Phương trình dao động của vật có dạng x = Acos(ωt). Gốc thời gian là lúc vật
  A. có li độ x = +A
  B. có li độ x = -A
  C. đi qa VTCB theo chiều dương
  D. đi qua VTCB theo chiều âm
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 12. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x = Asin(ωt). Nếu chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật.
  A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục ox
  B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox
  C. có vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox
  D. qua vị trí cân bằng O theo cheièu dương của trục Ox
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 13. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4πcos2πt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng.Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là
  A. x = 2cm; v= 0
  B. x = 0; v = 4π cm/s
  C. x = -2cm; v = 0
  D. x = 0; v = -4π cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 14. Phát biểu nào sau đầy về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng.
  A. Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn ngược dấu.
  B. Trong dao động đièu hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu
  C. Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn trái dấu
  D. Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 15. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10πt – π/6)cm. Vào thời điểm t = 0, vật đang ở dâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc bao nhiêu.
  A. x = 2cm; v = -20π√3 cm/s theo chiều âm
  B. x = 2cm; v = 20π√3 cm/s theo chiều dương
  C. x = 2√3cm; v = 20π cm/s theo chiều dương
  D. x = 2√3cm; v = -20π cm/s theo chiều âm
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 16. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(10t) tại t = 2s, pha của dao động là
  A. 10rad
  B. 40rad
  C. 20rad
  D. 5rad
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 17. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại v$_{max}$. Tần số góc của vật dao động là
  A. \[\dfrac{v_{max}}{A}\]
  B. \[\dfrac{v_{max}}{\pi A}\]
  C. \[\dfrac{v_{max}}{2\pi A}\]
  D. \[\dfrac{v_{max}}{2 A}\]
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 18. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt (cm; s). Tại thời điểm 5s, vận tốc của chất điểm có giá trị.
  A. -20π (cm/s)
  B. 0
  C. 5 cm/s
  D. 20π cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 19. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,5π (s) và biên độ 2cm vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng.
  A. 4cm/s
  B. 3cm/s
  C. 8cm/s
  D. 0,5cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 20. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ) xác định li độ tại đó gia tốc cực đại.
  A. x = A
  B. x = A/2
  C. x = -A
  D. x = 0
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 21. Khi một vật dao động điều hòa, chuyển đọng của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động.
  A. nhanh dần đều
  B. chậm dần đều
  C. nhanh dần
  D. chậm dần
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 22. Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?
  A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tần số góc của chuyển động tròn đều
  B. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều
  C. Lực kéo về trong dao động đh có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.
  D. Tốc độ cực đại của dao động đh bằng tốc độ dài của chuyển động.
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 23. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Véctơ gia tốc của chất điểm có
  A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên
  B. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với véc tơ vận tốc
  C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
  D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 24. Một vật dao động điều hòa với biên độ 3cm, chu kỳ T = 2s, lấy π$^{2}$ = 10. Lúc vật ở một trong hai vị trí biên thì gia tốc của vật là
  A. lớn nhất và bằng 20cm/s$^{2}$
  B. lớn nhất và bằng 30cm/s$^{2}$
  C. nhỏ nhất và bằng 40cm/s$^{2}$
  D. nhỏ nhất và bằng 0cm/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 25. Một vật đao dộng đh với phương trình x = 6cos(4πt) cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là
  A. -947,5cm/s$^{2}$
  B. 947,5cm/s$^{2}$
  C. -75,4cm/s$^{2}$
  D. 75,4cm/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 26. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = 32cos$^{3}$(ωt) – 24cos(ωt). Gia tốc cực đại của vật là
  A. 12ω$^{2}$
  B. 72ω$^{2}$
  C. 36ω$^{2}$
  D. 48ω$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 27. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 16acos$^{6}$(ωt) + 16asin$^{6}$(ωt) – 10a. Vận tốc cực đại của vật là
  A. 8aω
  B. 16aω
  C. 24aω
  D. 32aω
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 28. Một chất điểm dao động đh trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + π/4) (cm; s) thì
  A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox
  B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8cm
  C. chu kỳ dao động là 4s
  D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 29. Khi nó về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng
  A. véc tơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại
  B. véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng
  C. véc tơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng
  D. véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vịtrí cân bằng.
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 30. Một chất điểm dao động với phương trình x = 6cos(ωt – π/3) cm. Gốc thời gian được chọn khi
  A. vật đi qua vị trí x = -3cm, ngược chiều dương
  B. vật đi qua vị trí x = -3cm, ngược chiều âm
  C. vật đi qua vị trí x = +3cm, ngược chiều dương
  D. vật đi qua vị trí x = +3cm, ngược chiều âm
  Bạn phải đăng nhập
  Câu 31. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5cm và vạt có độ lớn cực đại là 10π cm/s. chu kỳ dao động của vật là
  A. 4s
  B. 2s
  C. 1s
  D. 3s
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lý phổ thông ôn thi quốc gia
  4
 2. Anh chị hướng dẫn em với:
  1) Một vật dao động đều hòa với phương trình x=4cos(2πt+π)cm.Định thời điểm vật qua vị trí x=2 lần thứ 9.
  2) vật dao động đều hòa với chu kì T=0,5s, biên độ A=5cm.lập phương trình dao động đều hòa của vật khi chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x=-2,5\[\sqrt{2}\] cm cùng chiêù(+)
  Dạ em cảm ơn ...
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Nguyễn jod
   Nguyễn jod, 14/5/17
   Dạ em cảm ơn
    
  3. Nhi muoi xi
   Nhi muoi xi, 14/4/18
   Một vật giao động điều hòa có các đặc điểm sau :khi đi qua vị trí có tọa độ x1=8cm thì vật có vận tốc v1=12cm/s .khi có tọa độ x2 =-6cm thì vật có vận tốc v2=16cm/s.tính tần số góc và biên độ của dao động. Thầy giải giúp e ạ
    
  4. các bạn cho mk hỏi là cách download tài liệu trên page này như thế nào ạ?
    
  5. [​IMG] thầy giải thích hộ em chổ biến đổi này vs ạ !
    
  6. Lê Duy Hoàng
   Lê Duy Hoàng, 12/6/18
   sin2a= 2sina.cosa -> cos(2a) = 1-2(sina)^2 .
    
 3. Thầy giúp em chuyển về phương trình dao động đều hòa với
  x=12sin\[^{2}\](5πt-\[\dfrac{ π}{4}\])-10 cm
  Dạ cảm ơn thầy
  2
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 18/5/17
   em dùng công thức hạ bậc trong lượng giác đối với sin^2, sau đó rút gọn được phương trình dddh sẽ có phần cộng trừ thêm ra kệ nó
    
  2. pilot123456
   pilot123456, 7/6/17
   thầy ơi! em cũng hỉu thắc mắc rồi nhưng GV của em cho vừa cho bài tập về nhà, hướng dẫn là lấy phần dư đem chuyển vế qua bên "x" xong đặt thành "X" để có phương trình li độ hoàn chỉnh. cụ thể là:
   x= 3-3cos(20t-0.5π)
   và có bạn đặt X=x-3 => pha đầu = 0.5π
   bạn khác: X=3-x => pha đầu = -0.5π vậy theo trên thì nếu có đặt X thì x trong đó luôn dương phải k thầy?
   Cám ơn thầy
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 7/6/17
   cái phần cộng hoặc trừ thêm đó nó chỉ có ý nghĩa về mặt toán học, làm cho gốc của cái đồ thị dao động điều hòa nó dịch lên hoặc dịch xuống thôi, toàn bộ bản chất của dao động điều hòa là không đổi (X, x đều giống như nhau có thể âm, dương hoặc bằng 0)
   Đồ thị trên là x = A cos(ωt + φ) đồ thị dưới là x = A cos(ωt + φ) + b (với b>0) nếu b < 0 thì trục ox nó dịch lên trên
   nếu đặt X = x - b => đồ thị X = A cos(ωt + φ) giống như x = A cos(ωt + φ) với trục ox thay bằng trục OX
   [​IMG]
    
 4. Khi nào biết x âm hay x dương vậy thầy???
  1
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 21/5/17
   em đọc lại khái niệm x (li độ) là gì, và xem cách chọn hệ qui chiếu trong dao động điều hòa sẽ biết được khi nào x mang giá trị âm, khi nào mang giá trị dương
    
 5. thầy ơi khoảng cách từ biên độ dương đến biên độ âm là sao vậy thầy làm sao mình tìm được A
  1
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 6/6/17
   âm dương là do chọn chiều thôi, khoảng cách giữa hai cái đó có độ dài là 2A. (Ví dụ em có 1 cái thước kẻ dài 20cm, em chọn gốc tại giữa cái thước chiều dương tùy ý, thì em sẽ có một nửa mang dấu âm, một nửa mang dấu dương, nhưng cơ bản cái thước của em vẫn dài 20cm)
    
  2. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 12/8/17
   Thưa thầy, theo lý thuyết vận tốc sớm pha hơn li độ một góc pi/2 nên đường tròn biểu diễn cột v hướng lên hay xuống ạ, em bị rối về cách vẽ.
    
  3. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 12/8/17
   Dạ, cám ơn thầy.
    
  4. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 5/9/17
   Thầy cho em hỏi.
   Theo lý thuyết ở trên em thấy gia tốc cực tiểu ở vị trí biên dương hay ở vị trí cân bằng ạ ?
    
  5. vatlypt.com
   vatlypt.com, 5/9/17
   biên dương, khi nào có chữ độ lớn thì lấy tại vị trí cân bằng
    
  6. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 5/9/17
   Giống như câu này :
   Khi một vật dao động điều hòa qua vị trí cân bằng thì
   A. gia tốc cực đại, vận tốc cực tiểu. B. gia tốc cực đại, vận tốc cực đại.
   C. gia tốc cực tiểu, vận tốc cực đại. D. gia tốc cực tiểu, vận tốc cực tiểu.
   Theo em nghỉ, nếu kết hợp lí thuyết trên thì em thấy trong tất cả các câu trên không có câu đúng. Vì tại VTCB vmax nhưng a = 0. Mong thầy giúp đỡ ạ .
    
  7. vatlypt.com
   vatlypt.com, 5/9/17
   vấn đề là đề này ai ra nữa, trong câu trên có thể chọn C
    
  8. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 5/9/17
   Em đọc trong sách á thầy, thấy hơi khó hiểu nên muốn hỏi thầy cho rõ và nắm vững kiến thức hơn. Sao không chắc chắn mà lại có thể thầy ? Vậy đề sai sao thầy ?
    
  9. vatlypt.com
   vatlypt.com, 5/9/17
   căn bản là trong sách giáo khoa cũng không nói rõ nên dễ bị hiểu lầm, đề cũng không sai chỉ chưa rõ, nói gia tốc cực tiểu là chưa rõ giá trị cực tiểu (a = -omega^2 × A) hay độ lớn cực tiểu (a = 0) nên chọn C cũng phù hợp
    
Share Share