Bài tập vật lý lớp 12 giao thoa ánh sáng đơn sắc, vật lý phổ thông

Vật lý 12.V Sóng ánh sáng vatlypt.com 13/11/16 21,944 8
 1. Các dạng bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc. Phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc chương trình vật lý lớp 12 ôn thi Quốc gia.
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  [​IMG]
  1/ Khoảng vân, vị trí vân
  • Hiệu đường đi: Δd = d$_{2 }$– d$_{1}$ = \[\dfrac{ax}{D}\]
  • Khoảng vân: \[i = \dfrac{\lambda D}{a}\]
  • Khoảng cách giữa n vân sáng (vân tối) liên tiếp:L = (n-1)i
  • Khoảng cách giữa n vân sáng và vân tối liên tiếp: L = (n-1)i + 0,5i
  a/ Vị trí vân sáng bậc k
  Δd = kλ => x$_{k}$ = \[k\dfrac{\lambda D}{a}\] = k.i​
  b/ Vị trí vân tối thứ m
  Δd = (m-0,5)λ => x'$_{m}$ = \[(m-0,5)\dfrac{\lambda D}{a}\] = (m-0,5)i​
  2/ Khoảng cách giữa các vân sáng
  • \[\dfrac{x_M}{i}\] = n = số nguyên => M là vân sáng bậc n
  • \[\dfrac{x_N}{i}\] = m = số bán nguyên => N là vân tối thứ m – 0,5
  • Nếu x$_{M}$ < x$_{N}$ cùng phía => Δx = x$_{N}$ - x$_{M}$
  • Nếu x$_{M}$; x$_{N}$ khác phía => Δx = x$_{N}$ + x$_{M}$
  3/ Số vân giao thoa trong bề rộng giao thoa L
  \[\dfrac{L}{2i}\]= n + lẻ​
  • Số vân sáng N$_{s}$ = 2n + 1
  • Số vân tối là N$_{t}$ = 2n + 2 Nếu lẻ ≥ 0,5
  • Số vân tối là N$_{t}$ = 2n Nếu lẻ < 0,5
  4/ Số vân giao thoa có trong đoạn MN với x$_{M}$ < x$_{N}$ cùng phía
  a/ số vân sáng
  :
  \[\dfrac{x_M}{i} \le k \le \dfrac{x_N}{i}\]​
  b/ Số vân tối
  \[\dfrac{x_M}{i} - \dfrac{1}{2} \le k \le \dfrac{x_N}{i} - \dfrac{1}{2}\]​
  5/ Số vân giao thoa trong đoạn MN với x$_{M}$ ; x$_{N}$ khác phía
  a/ số vân sáng là các giá trị của k thỏa mãn:

  \[-\dfrac{x_M}{i} \le k \le \dfrac{x_N}{i}\]​
  b/Số vân tối là các giá trị của k thỏa mãn:
  \[ - \dfrac{x_M}{i} - \dfrac{1}{2} \le k \le \dfrac{x_N}{i} - \dfrac{1}{2}\]​
  6/ Thay đổi các tham số a và D trong giao thoa ánh sáng đơn sắc
  Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe (thay đổi a) thì có thể tại điểm M trên màn lúc đầu là vân sáng (tối) sẽ chuyển thành vân tối (sáng) có bậc cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc a tăng hay giảm.

  Khi thay đổi khoảng cách hai khe đến màn (thay đổi D) thì có thể tại điểm M trên màn lúc đầu là vân sáng (tối) sẽ chuyển thành vân tối (sáng) có bậc cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc D giảm hay tăng.
  II/Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc, vật lý lớp 12 chương sóng ánh sáng
  Bài tập 1.
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , hai khe đươc̣ chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu taị điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S$_{1}$, S$_{2}$ đến M có đô ̣ lớn bằng?
  A. 3λ.
  B. 1,5λ.
  C. 2,5λ.
  D. 2λ.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng khoảng cách hai khe là 5 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh 2 m. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,58 µm. Tìm vị trí vân sáng bậc 3 trên màn ảnh.
  A. ±0,696 mm.
  B. ±0,812 mm.
  C. 0,812 mm.
  D. 0,696 mm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc. Giữa hai điểm M và N trên màn cách nhau 9 (mm) chỉ có 5 vân sáng mà tại M là một trong 5 vân sáng đó, còn tại N là vị trí của vân tối. Xác định vị trí vân tối thứ 2 kể từ vân sáng trung tâm.
  A. ±5 mm.
  B. ±0,5 mm.
  C. ±0,3 mm.
  D. ±3 mm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ khe đến màn là 1 m, khoảng cách giữa 2 khe là 1,5 mm, ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng 0,6µm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 ở bên này và vân tối thứ 5 ở bên kia so với vân sáng trung tâm là?
  A. 1 mm.
  B. 2,8 mm.
  C. 3 mm.
  D. 2,6 mm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng
  A. 0,48 μm.
  B. 0,40 μm.
  C. 0,60 μm.
  D. 0,76 μm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m. Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 cùng phía so với vân trung tâm là 4,5 mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là
  A. λ = 0,6 μm.
  B. λ = 0,5 μm.
  C. λ = 0,4 μm.
  D. λ = 0,45 μm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Giữa hai điểm P, Q trên màn quan sát đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, tại P và Q là hai vân sáng. Biết khoảng cách PQ là 3 mm. Bước sóng do nguồn phát ra nhận giá trị
  A. λ = 0,45 μm.
  B. λ = 0,6 μm.
  C. λ = 0,5 μm.
  D. λ = 0,65 μm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh là 2 m. Người ta chiếu vào khe Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Xét tại hai điểm M và N trên màn có toạ độ lần lượt là 6 mm và 15,5 mm là vị trí vân sáng hay vân tối?
  A. M sáng bậc 6; N tối thứ 16.
  B. M sáng bậc 2;N tối thứ 16.
  C. M sáng bậc 2; N tối thứ 9.
  D. M tối 2; N tối thứ 9.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ$_{1}$ = 720 nm, λ$_{2}$ = 540 nm, λ$_{3}$ = 432 nm và λ$_{4}$ = 360 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,08 µm có vân sáng
  A. bậc 3 của bức xạ λ$_{4}$.
  B. bậc 3 của bức xạ λ$_{3}$.
  C. bậc 3 của bức xạ λ$_{2}$.
  D. bậc 3 của bức xạ λ$_{1}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng 500 nm truyền đến một cái màn tại một điểm mà hiệu đường đi hai nguồn sáng là 0,75 µm. Tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 750 nm?
  A. Từ cực tiểu giao thoa chuyển thành cực đại giao thoa.
  B. Từ cực đại giao thoa chuyển thành cực tiểu giao thoa.
  C. Từ cực đại của một màu chuyển thành cực đại của một màu khác.
  D. Cả hai trường hợp đều quan sát thấy cực tiểu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng
  A. 0,60 µm.
  B. 0,50 µm.
  C. 0,45 µm.
  D. 0,55 µm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc xác định, thì tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng bậc 5. Sau đó giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn bằng 0,2 mm thì tại M trở thành vân tối thứ 5 so với vân sáng trung tâm. Ban đầu khoảng cách giữa hai khe là
  A. 2 mm.
  B. 2,2 mm.
  C. 1 mm.
  D. 1,2 mm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S$_{1}$S$_{2}$ = a có thể thay đổi (nhưng S$_{1}$ và S$_{2}$ luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S$_{1}$S$_{2}$ một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S$_{1}$S$_{2}$ thêm 2Δa thì tại M là
  A. vân sáng bậc 8.
  B. vân sáng bậc 7.
  C. vân sáng bậc 9.
  D. vân tối 8.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe là 1 mm. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì tại điểm M có tọa độ 1,2 mm là vị trí vân sáng bậc 4. Nếu dịch màn xa thêm một đoạn 25 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe thì tại M là vị trí vân sáng bậc 3. Xác định bước sóng.
  A. 0,4 µm.
  B. 0,48 µm.
  C. 0,44 µm.
  D. 0,45 µm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe là 0,5 mm. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì tại điểm M có tọa độ 1 mm là vị trí vân sáng bậc 2. Nếu dịch màn xa thêm một đoạn 50/3 (cm) theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe thì tại M là vị trí vân tối thứ 2. Tính bước sóng.
  A. 0,5 µm.
  B. 0,64 µm.
  C. 0,4 µm.
  D. 0,6 µm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng λ bằng:
  A. 0,4 µm.
  B. 0,6 µm.
  C. 0,5 µm.
  D. 0,7 µm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rộng 25,8 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là
  A. 11
  B. 13
  C. 15
  D. 17
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là
  A. 17 vân.
  B. 15 vân.
  C. 21 vân.
  D. 19 vân.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, trong khoảng rộng 12,5 mm trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Biết bề rộng trường giao thoa 8,1 mm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là
  A. 15.
  B. 17.
  C. 16.
  D. 19.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc trên màn chỉ quan sát được 21 vạch sáng mà khoảng cách giữa hai vạch sáng đầu và cuối là 40 mm. Tại hai điểm M, N là hai vị trí của hai vân sáng trên màn. Hãy xác định số vân sáng trên đoạn MN biết rằng khoảng cách giữa hai điểm đó là 24 mm.
  A. 13.
  B. 12.
  C. 41.
  D. 40.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, trên màn quan sát hai vân sáng đi qua hai điểm M và P. Biết đoạn MP dài 7,2 mm đồng thời vuông góc với vân trung tâm và số vân sáng trên đoạn MP nằm trong khoảng từ 11 đến 15. Tại điểm N thuộc MP, cách M một đoạn 2,7 mm là vị trí của một vân tối. Số vân tối quan sát được trên MP là
  A. 13.
  B. 14.
  C. 12.
  D. 11.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ$_{1}$. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ$_{2}$ = 5λ$_{1}$/3 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là
  A. 6.
  B. 7.
  C. 5.
  D. 8.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng với ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa là 0,5 mm. Tại hai điểm M, N trên màn cách nhau 18,2 mm trong đó tại M là vị trí vân sáng. Số vân tối trên đoạn MN là
  A. 37.
  B. 36.
  C. 15.
  D. 41.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được
  A. 2 vân sáng và 1 vân tối.
  B. 3 vân sáng và 2 vân tối.
  C. 2 vân sáng và 3 vân tối.
  D. 2 vân sáng và 2 vân tối.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y–âng, hai khe cách nhau 2 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 2 m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm. Cho M và N là hai điểm nằm trong trường giao thoa, chúng nằm khác phía nhau so với vân chính giữa, có OM = 12,3 mm, ON = 5,2 mm. Số vân sáng và số vân tối trong đoạn MN là
  A. 36 vân sáng, 35 vân tối.
  B. 35 vân sáng, 36 vân tối.
  C. 35 vân sáng, 35 vân tối.
  D. 36 vân sáng, 36 vân tối.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?
  A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
  B. Hiện tượng quang điện trong.
  C. Hiện tượng quang điện ngoài.
  D. Hiện tượng quang phát quang.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lý phổ thông ôn thi quốc gia
  3
 2. Trong thí ngiệm về giao thoa ánh sáng cho a=1.5mm. D=1.5m. Hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5µm và 0,6µm. Xasc định khoảng cách giua hai vân sáng bậc 4 ở cùng phía vói nhau của hai bưac xạ này
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn là 1 mm. Khi khoảng cách từ mp chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D-∆D) và(D+∆D) thì khoảng vân làn lượt là i và 2i. Khi khoảng cách từ mp chứa hai khe tới màn quan sát là (D+3∆D) thì khoảng vân trên màn là
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. sadnessvee10
   sadnessvee10, 19/6/17
   Dạ em cảm ơn
    
 4. Dạ thầy giảng cho e bài 14 dc k ạ em xem đáp án thấy hơi khó hiểu ạ
 5. công thức tính so vân giao thoa trong be rộng giao thoa L dùng cho mọi bài tính về nó, nhung có khi nào dùng không được không ạ
  1
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 11/1/18
   em đã biết dùng cho mọi bài nhưng lại muốn hỏi có khi nào không dùng được? em thử đưa một bài áp dụng nhưng ra kết quả sai sẽ biết được khi nào không dùng
    
  2. tại vì thầy em nói là có khi dùng công thức đó sai
    
  3. thầy có thể đưa ra ví dụ giúp em, em mới học nên chưa có khả năng đó ạ
    
  4. vatlypt.com
   vatlypt.com, 11/1/18
   Không sai đâu em đừng lo, chỉ có đầu bài bẫy thôi
    
Share Share