Bài tập vật lý lớp 12 viết phương trình dao động điều hòa

Vật lý 12.I Dao động cơ vatlypt.com 3/7/17 17,315 30
 1. Bài tập vật lý lớp 12 viết phương trình dao động điều hòa ôn thi quốc gia vật lý phổ thông

  Tóm tắt lý thuyết:
  • phương trình li độ: x = Acos(ωt + φ)
  • phương trình vận tốc: v = - ωAsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + π/2)
  • phương trình gia tốc: a = - ω$^{2}$Acos(ωt + φ) = ω$^{2}$Acos(ωt + φ + π)
  1/ Phương pháp đại số: theo giả thiết của đầu bài xác định lần lượt A, ω; φ
  2/ Phương pháp sử dụng máy tính casio
  x$_{o}$ - \[\dfrac{v_o}{\omega}\] i = A ∠ φ => phương trình x​
  Trong đó:
  • x$_{o}$ là li độ tại thời điểm t$_{o}$ (thời điểm ban đầu)
  • v$_{o}$ là vận tốc tại thời điểm có li độ x$_{o}$ (v$_{o}$ lấy dấu - nếu vật chuyển động theo chiều âm, lấy dấu + nếu vật chuyển động theo chiều dương)
  • i: là phần ảo của số phức (bấm ENG trên máy tính)
  3/ Phương pháp giải nhanh
  4 đáp án trùng A
  => chỉ cần xác định φ và ω tương tự cho trường hợp trùng ω hoặc φ => đáp án đúng
  4 đáp án khác nhau => sau khi tính được một trong 3 đại lượng hoặc A, hoặc ω hoặc φ => đáp án đúng
  Tính nhanh các giá trị của φ tại các vị trí đặc biệt
  • Vị trí cân bằng: φ = ± π/2 (theo chiều dương lấy dấu - và ngược lại)
  • Vị trí biên dương: φ = 0
  • Vị trí biên âm: φ = π
  5/ Phương pháp tích phân
  • x = $\int v dt$
  • v = $\int a dt$
  Bài tập vật lý lớp 12 viết phương trình dao động điều hòa
  Bài tập 1
  . Chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. trong thời gian Δt = 10π (s) chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm qua vị trí có li độ 2cm theo chiều âm với tốc độ là 40√3 cm/s. phương trình dao động cảu chất điểm là
  A. x = 6 cos(20t - π/6) cm
  B. x = 4cos(20t + π/3) cm
  C. x = 4cos(20t - π/3) cm
  D. x = 6cos(20t + π/6)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng O theo chiều dương. Phương trình dao động cảu vật là
  A. x = 5cos(πt - π/2) cm
  B. x = 5cos(2πt - π/2) cm
  C. x = 5cos(2πt + π/2) cm
  D. x = 5cos(πt + π/2) cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 0,2s. Lấy gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2cm theo chiều âm với tốc độ 20π cm/s. Phương trình dao động của chất điểm là
  A. x = 2√2 cos(10πt - π/4) cm
  B. x = 2√2 cos(10πt - 3π/4) cm
  C. x = 2√2 cos(10πt + π/4) cm
  D. x = 2√2 cos(10πt + 3π/4) cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Một vật dao động có gia tốc biến đổi theo thời gian: a = 6 sin20t (m/s$^{2}$) biểu thức vận tốc của vật là
  A. v = 120cos(20t) cm/s
  B. v = 0,012cos(20t + π/2) cm/s
  C. v = 30cos(20t + π) cm/s
  D. v = 0,3cos(20t) cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm và T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là
  A. x = 4cos(2πt - π/2)cm
  B. x = 4cos(πt - π/2) cm
  C. x = 4cos(2πt + π/2) cm
  D. x = 4cos(πt + π/2) cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một vật dao động điều hòa với tốc độ ban đầu là 1m/s và gia tốc -10√3 m/s$^{2}$. Khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có vận tốc là 2m/s. Phương trình dao động của vật là
  A. x = 10cos(20t - π/3) cm
  B. x = 20cos(10t - π/6) cm
  C. x = 10cos(20t - π/6) cm
  D. x = 20cos(20t - π/3) cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Chất điểm dao động điều hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kỳ T = 2s. Chọn gốc thời gian khi chất điểm có li độ x = -1cm, vận tốc có giá trị dương. Phương trình dao động là
  A. x = 2cos(πt + 2π/3) cm
  B. x = 2cos(πt + π/3) cm
  C. x = 2cos(πt - 2π/3) cm
  D. x = 2cos(4πt - 2π/3) cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Một lò xo có độ cứng k nằm ngang, một đầu gắn cố định một đầu gắn vật có khối lượng m. Kích thích để vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30π (m/s$^{2}$). Thời điểm ban đàu t = 0 vật có vận tốc v = 1,5m/s và thế năng đang tăng. Phương trình gia tốc của vật
  A. a = 30π cos(10πt + 5π/6) m/s$^{2}$
  B. a = 15π cos(20πt + π/3) m/s$^{2}$
  C. a = -30π cos(10πt + π/6) m/s$^{2}$
  D. a = 30π cos(20πt + π/3) m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 1s. Lúc t = 2,5s, vật qua li độ x = -5√2cm với vận tốc v = -10π√2 cm/s. Phương trình dao động của vật là
  A. x = 5 cos(πt + π/4) cm
  B. x = 8 cos(πt - π/3) cm
  C. x = 10 cos(2πt - π/4) cm
  D. x = 8 cos(2πt - π/6) cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Chọn gốc O của hệ trục tại vị trí cân bằng. Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox', vận tốc khi qua VTCB là 20π cm/s. Gia tốc cực đại 2m/s$^{2}$. Gốc thời gian được chọn lúc vật qua điểm M$_{o}$ có x$_{o}$ = -10√2 cm hướng về vị trí cân bằng. Coi π$^{2}$ = 10. Phương trình dao động của vật là
  A. x = 10cos(10t/π + π/3) cm
  B. x = 15cos(πt - 3π/4) cm
  C. x = 20cos(10/π t - 3π/4) cm
  D. x = 3cos(πt + π/4) cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Một vật nặng khối lượng m=1kg. Chọn gốc tọa độ và gốc thế năng tại VTCB của vật. Biết biểu thức thế năng W$_{t }$= 0,1cos(4πt + π/2) + 0,1. Viết phương trình dao động điều hòa của vật
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Một vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là 10π. Ban đầu vật đứng ở vị trí có vận tốc là 5π và thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí trên đến vị trí có vận tốc bằng 0 là 0.1s . Viết phương trình dao động của vật.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lý phổ thông ôn thi quốc gia
  2
 2. Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42cm, rồi truyền có vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên ( vật dao động điều hòa ).Chọn gốc thời gian khi vật được truyền vận tốc, chiều dương hướng lên. Lấy g = 10m/s. tìm phương trình dao động của vật
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. thầy ơi, bài tập phần viết pt dao động mà gốc nằm ngoài vị trí cân bằng ở đâu ạ
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 7/7/17
   Không có em nhé, về cơ bản em chỉ cần cộng hoặc trừ đi đoạn cách vị trí cân bằng
    
 4. Một con lawcs lò xo có khối lượng m=100g dao động đh với pt x=Acos(omega t + phi), vào thời điểm t=0 vật có vận tốc v=-50cm\s, li độ x=5 căn 3 cm , năng lượng dao động E=0,05J.Tìm pt dao động?
  Thầy giải giúp e vs ạ
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. dạ thầy ơi, thầy giúp em câu này với ạ
  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh VTCB là gốc tọa độ O. Quỹ đạo chuyển động của vật giới hạn tron khoảng từ tọa độ -8 cm đến tọa độ +8 cm. Biết thời gian ban đầu (t=0) vật đang ở ly độ -4. Và vật tới VTCB lần đầu tiên ở thời điểm t=0,2s. Viết ptdđ của chất điểm?
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 21/8/17
   Thầy ơi, viết phương trình dao động bằng phương pháp tích phân, thầy có thể hướng dẫn cụ thể : cách thay số và bấm máy như thế nào không ạ ?
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 21/8/17
   máy tính chỉ có tích phân xác định, tích phân bất định thì em phải nhớ cách làm bên toán, có mỗi 2 dạng hàm cơ bản là sin và cos thôi mà
    
  4. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 22/8/17
   thưa thầy, em nghỉ bài tập số 4 trên: v = -6/20 cos(20t) = - 0,3 cos (20t) = 0,3 cos (20t + pi).
    
  5. vatlypt.com
   vatlypt.com, 22/8/17
   em đổi 0,3m=30cm
    
  6. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 22/8/17
   À, em hiểu rồi. Đổi đơn vị.
    
  7. Cám ơn thầy rất nhiều ạ :)
    
  8. hoangminhtu4120
   hoangminhtu4120, 24/3/18
   toàn gải = casio vậy
    
  9. thienduong
   thienduong, 14/6/18
   sao là T/12 vậy th?
    
Share Share