Bài tập vật lý lớp 12 xác định quãng đường đi được, vận tốc trung bình trong dao động điều hòa.

Vật lý 12.I Dao động cơ vatlypt.com 27/3/17 38,844 25
 1. Bài tập xác định quãng đường đi được, vận tốc trung bình trong dao động điều hòa chương trình vật lý lớp 12 ôn thi quốc gia phần dao động cơ, dao động điều hòa.

  I/ Tóm tắt lý thuyết
  1/ Quãng đường vật đi được ứng với khoảng thời gian đặc biệt
  Quãng đường đi được trong 1T: s = 4A
  Quãng đường đi được trong T/2: s = 2A
  Quãng đường đi từ VTCB ra biên và ngược lại (trong T/4): s = A
  Vận tốc trung bình: \[v_{tb}=\dfrac{s}{t}\]
  II/Bài tập xác định quãng đường đi được, vận tốc trung bình trong dao động điều hòa.
  Bài tập 1
  . Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Quãng đường vật đi được trong 0,5T là
  A. A
  B. 0,5A
  C. 2A
  D. 4A
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Quãng đường đi được trong nT là (n là số tự nhiên khác không)
  A. 3nA
  B. nA
  C. 2nA
  D. 4nA
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì T, ở thời điểm ban đầu t$_{o}$ = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là
  A. A/2
  B. 2A
  C. A/4
  D. A
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kỳ T, với mốc thời gian t = 0 là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây sai
  A. sau T/8 vật đi được quãng đường 0,5A
  B. sau T/2 vật đi được quãng đường 2A
  C. sau T/4 vật đi được quãng đường A
  D. sau T vật đi được quãng đường 4A
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/3)cm. Quãng đường mà vật đi được trong thời gian 3s.
  A. 48cm
  B. 15cm
  C. 56cm
  D. 32cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 7cos(2πt – π/3)cm. Quãng đường vật đi được trong 5,5s
  A. 93cm
  B. 105cm
  C. 154cm
  D. 140cm
  Bạn phải đăng nhập
  2/ Quãng đường vật đi được trong từ thời điểm t$_{1}$ đến t$_{2}$
  \[\dfrac{t_2-t_1}{T}\] = n,p = n + 0,p => Δt = t$_{2}$ – t$_{1}$ = n × T + 0,p × T
  S = 4nA + S$_{thêm}$
  S$_{thêm}$: quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t$_{1}$ (xác định thông qua góc φ = ω × 0,p × T)​
  Bài tập 7. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos(2πt – 2π/3) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t$_{1}$ = 1s đến t$_{2}$ = 29/6s là
  A. 124cm
  B. 2m
  C. 1,52m
  D. 100cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = 6cos(10πt – π/3) cm. Quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm t = 0 đến thời điểm qua vị tí x = -3cm lần thứ 2015 là
  A. 201,5m
  B. 200m
  C. 133,6m
  D. 241,8m
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 20cos(πt – 3π/4) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t$_{1}$ = 0,5s đến t$_{2}$ = 6s
  A. 211,7cm
  B. 201,2cm
  C. 101,2cm
  D. 202,2cm
  Bạn phải đăng nhập
  3/ Quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian
  [​IMG]
  Trường hợp: 0 < Δt < T/2
  a/ vật đi từ M$_{1}$ đến M$_{2}$ đối xứng qua trục sin

  S$_{max}$ = \[2A\sin \dfrac{\Delta \varphi}{2}\] = \[2A\sin \dfrac{\omega \Delta t}{2}\]​
  b/ vật đi từ M$_{1}$ đến M$_{2}$ đối xứng qua trục cos
  S$_{min}$ = \[2A(1-\cos\dfrac{\Delta \varphi}{2})\] = \[2A(1-\cos\dfrac{\omega \Delta t}{2})\]​
  Trường hợp: Δt > T/2 => Δt = n(T/2) + Δt' với 0 < Δt' < T/2
  c/ vật đi từ M$_{1}$ đến M$_{2}$ đối xứng qua trục sin

  S$_{max}$ = n.2A + \[2A\sin \dfrac{\Delta \varphi '}{2}\] = n2A + \[2A\sin \dfrac{\omega \Delta t'}{2}\]​
  d/ vật đi từ M$_{1}$ đến M$_{2}$ đối xứng qua trục cos
  S$_{min}$ =n2A + \[2A(1-\cos\dfrac{\Delta \varphi '}{2})\] = n2A + \[2A(1-\cos\dfrac{\omega \Delta t'}{2})\]​
  Bài tập 10. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Tìm quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong các khoảng thời gian sau T/6; T/4; T/3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Một vật dao động điều hòa biên độ A, chu kỳ T. Tìm quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian sau: 5T/6; 3T/4; 2T/3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tìm quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian sau: T/6; T/4; T/3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Tìm quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong các khoảng thời gian sau: 5T/6; 3T/4; 2T/3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(10πt – π/2)cm. Thời gian vật đi được quãng đường 10cm kể tử lúc t = 0 là
  A. 1/15s
  B. 2/15s
  C. 1/10s
  D. 1/12s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(2πt) cm. Thời gian vật đi được quãng đường 100cm, kể từ lúc t = 0 là
  A. 2s
  B. 2,5s
  C. 3s
  D. 3,5s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(10πt – π/2)cm. Thời gian vật đi được quãng đường 9cm kể từ lúc t = 0 là
  A. 1/15s
  B. 2/15s
  C. 1/30s
  D. 1/12s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. vật dao động với phương trình x = 10cos(2πt + π/2)cm. Thời gian vật đi được quãng đường s = 15cm kể từ lúc bắt đầu dao động
  A. 5/2s
  B. 7/12s
  C. 5/7s
  D. 5/12s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. vật dao động với phương trình x = 6cos(6πt – 5π/6)cm. Thời gian vật đi được quãng đường s = 3(√3 + √2)cm kể từ lúc bắt đầu dao động là
  A. 5/44s
  B. 7/72s
  C. 7/23s
  D. 5/12s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Một vật dao động với phương trình x = 10cos(2πt – 5π/6)cm. Thời gian vật đi được quãng đường s = 15+5√3 kể từ lúc bắt đầu dao động là
  A. 1/4s
  B. 5/12s
  C. 7/12s
  D. 13/64s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/4)cm. Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian 1,25s từ lúc vật bắt đầu chuyển động là
  A. 16,9cm/s
  B. 2,26cm/s
  C. 10cm/s
  D. 17,33cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 10cos(πt – π/2)cm. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương đến vị trí x = 5cm theo chiều âm chất điểm có vận tốc trung bình
  A. 2cm/s
  B. 4cm/s
  C. 6cm/s
  D. 8cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ dao động là
  A. 20cm/s
  B. 10cm/s
  C. 0
  D. 15cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5cos(10πt + π/2)cm. Tốc độ trung bình của M trong 1 chu kỳ dao động là
  A. 5m/s
  B. 5cm/s
  C. 50m/s
  D. 50cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm, chu kỳ 2s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là
  A. 26,12cm/s
  B. 7,32cm/s
  C. 14,64cm/s
  D. 21,96cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. một chất điẻm dao động điều hòa với chu kỳ T. gọi v$_{tb}$ là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kyhf. v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong một chu kỳ khoảng thời gian v ≥ (π/4)v$_{tb}$ là
  A. T/6
  B. 2T/3
  C. T/3
  D. T/2
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14cm với chu kỳ 1s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
  A. 27,3cm/s
  B. 28cm/s
  C. 27cm/s
  D. 26,7cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(4πt – π/3)cm. Tỉ số giữa vận tốc trung bình và tốc độ trung bình khi vật đi từ vị trí có li độ x$_{1}$ = -4√3cm theo chiều dương đến vị trí x$_{2}$ = 4cm theo chiều âm trong khoảng thời gian ngắn nhất là
  A. 1/√3
  B. 1/√2
  C. 1
  D. 2/√3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Một chất điểm dao động với phương trình x = 10cos(2πt – 2π/3) (cm;s). Tốc độ trung bình của chất điểm khi nó đi được quãng đường 60cm đầu tiên kể từ (t=0) là
  A. 40cm/s
  B. 50cm/s
  C. 35cm/s
  D. 42cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 6cos10πt(cm). Tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kỳ tính từ thời điểm bắt đàu dao đọng và tốc độ trung bình sau 2015 chu kỳ dao động
  A. 1,2m/s và 0
  B. 2m/s và 1,2m/s
  C. 1,2m/s và 1,2m/s
  D. 2m/s và 0
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 30. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Tỉ số giữa tốc độ trung bình lớn nhất và tốc độ trung bình nhỏ nhất của chất điểm trong cùng một khoảng thời gian 3T/4 là
  A. \[\dfrac{4}{4-\sqrt{2}}\]
  B. \[\dfrac{5+3\sqrt{2}}{7}\]
  C. 5-2\[\sqrt{2}\]
  D. \[\dfrac{2+2\sqrt{2}}{4-\sqrt{2}}\]\
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 31. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm chu kỳ 2s. Quãng đường vật đi được trong 4s là
  A. 8cm
  B. 16cm
  C. 64cm
  D. 32cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 32. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(ωt) cm. Quãng đường vật đi được trong 1 chu kỳ
  A. 10cm
  B. 5cm
  C. 15cm
  D. 20cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 33. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/3)cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t$_{1}$ = 1s đến t$_{2}$ = 3,5s
  A. 100cm
  B. 250cm
  C. 2m
  D. 4m
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 34. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x =10cos(πt – π/2)cm. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t$_{1}$ = 1,5s đến t$_{2}$ = 17/4s là
  A. 30+3√3cm
  B. 40+√3cm
  C. 50-3√3cm
  D. 50+5√2cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 35. vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt + π/3)cm. Thời gian vật đi được quãng đường s = 8cm kể từ lúc bắt đầu dao động là
  A. 1/4s
  B. 1/12s
  C. 1/6s
  D. 1/8s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 36. một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng MN với phương trình x= 8cos(4πt – π/3)cm. Gọi O là trung điểm của MN; P, Q lần lượt là trung điểm của OM và ON. Vận tốc trung bình của vật trên quãng đường từ P đến Q là
  A. 16cm/s
  B. 32cm/s
  C. 64cm/s
  D. 96cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 37. Một chất điểm dao động điều hòa vơí chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí li độ x = A đến vị trí li độ x = -A/2 chất điểm có tốc độ trung bình là
  A. 6A/T
  B. 9A/2T
  C. 3A/2T
  D. 4A/T
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 38. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Tốc độ trung bình lớn nhất mà vật đi được trong thời gian 5T/6 là
  A. \[\dfrac{6(2+\sqrt{3})A}{5T}\]
  B. \[\dfrac{(6+4\sqrt{2})A}{5T}\]
  C. \[\dfrac{4(2\sqrt{2})A}{5T}\]
  D. \[\dfrac{3(2+\sqrt{2})A}{4T}\]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 39. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Tốc độ trung bình lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 3T/4 là
  A. \[\dfrac{A(8+4\sqrt{2}) }{4T}\]
  B. \[\dfrac{A(4+4\sqrt{2})}{4T}\]
  C. \[\dfrac{4A(2-\sqrt{2})}{4T}\]
  D. \[\dfrac{3A(2+\sqrt{2})}{4T}\]
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lý phổ thông ôn thi quốc gia
 2. thầy ơi bài 25 tại sao t cần tìm = 4 t(Vmax/2->Vmax) v ạ
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 26/6/17
   cái này em phải nắm rõ được đường tròn lượng giác đối với trục v Liên hệ dao động điều hòa với chuyển động tròn đều
   VD xét trong khoảng T/4 đoạn vật đi từ A → 0: vận tốc của nó tăng tăng dần sẽ có 1 khoảng thời gian thỏa mãn => trong 1T sẽ có 4 khoảng thỏa mãn đk v ≥ (π/4)v_tb => bài toán quay về tìm thời gian khi biết góc quay
    
  2. phantrungduc
   phantrungduc, 25/5/18
   Giúp em bài này với ạ
   Vật dao động điều hoà với phương trình x=5cos(4pi t - pi/2) cm. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí 2,5 cm đến -2,5 cm
    
 3. thầy ơi . chỉ e cách tính vị trí của vật sau khi đi đc T/8 với ạ?
  tại sao nó lại ở vị trí ( A trên căn 2) vậy?
 4. Giúp em bài này với ạ
  Một con lắc đơn dd với chu kỳ 1.5s và biên độ 3cm. Tại t=0 vật có v=4pi cm/s. Tính quangx đường trong 9.75s đầu
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Hồ An Na
   Hồ An Na, 4/7/17
   E cảm ơn thầy ạ
    
 5. thầy ơi bài 39 em k hiểu lắm .. thầy giảng giúp em với ạ
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 9/7/17
   em xem phần lý thuyết tóm tắt 3 về tính quãng đường lớn nhất nhỏ nhất sẽ hiểu
    
  2. vâng.em cảm ơn thầy
    
  3. PHAM THI DIEM THUY
   PHAM THI DIEM THUY, 17/12/17
   e cảm ơn thầy nhiều
    
Share Share