Bài tập vật lý lớp 12 xác định số điểm cực đại, cực tiểu trong giao thoa sóng.

Vật lý 12.II Sóng cơ, sóng âm vatlypt.com 5/4/17 11,649 15
 1. Bài tập xác định số điểm cực đại, cực tiểu trong giao thoa sóng chương trình vật lý lớp 12 ôn thi Quốc gia chương sóng cơ, sóng âm
  I/ Tóm tắt lý thuyết
  1/ số điểm dao động cực đại, cực tiểu giữa hai nguồn sóng dao động cùng pha
  Bạn phải đăng nhập
  2/ số điểm dao động cực đại, cực tiểu giữa hai nguồn sóng dao động ngược pha
  Bạn phải đăng nhập
  3/ số điểm dao động cực đại, cực tiểu giữa hai điểm bất kỳ
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 1. ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là u$_{A}$ = u$_{B}$ = acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là
  A. 9 và 8
  B. 7 và 6
  C. 9 và 10
  D. 7 và 8
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2.trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai điểm A, B cách nhau 16cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, số điẻm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là
  A. 10
  B. 11
  C. 12
  D. 9
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha được đặt tại A và B cách nhau 18cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3,5cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là
  A. 9
  B. 10
  C. 12
  D. 11
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S$_{1}$; S$_{2}$ cách nhau 8,2cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz và luôn dao động cùng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao độngcực đại trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ là
  A. 11
  B. 8
  C. 5
  D. 9
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S$_{1}$ và S$_{2}$ cách nhau 10cm dao động cùng pha và có bước sóng 2cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại và số điểm dao động với biên độ cực tiểu quan sát được là
  A. 9 cực đại; 9 cực tiểu
  B. 10 cực đại; 10 cực tiểu
  C. 9 cực đại; 10 cực tiểu
  D. 10 cực đại; 9 cực tiểu
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng đồng bộ tại A, B trên mặt nước. AB = 9,4cm. Tại điểm M thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB gần nhất đoạn 0,5cm. Biết M dao động với biên độ cực đại. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB có thể nhận giá trị nào
  A. 7
  B. 19
  C. 29
  D. 43
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S$_{1}$ và S$_{2}$ cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u$_{1}$ =5cos(40πt) mm và u$_{2}$ = 5cos(40πt + π)mm. Tốc độ truyền sóng 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ là
  A. 11
  B. 9
  C. 10
  D. 8
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: AB = 16,2 λ thì số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB lần lượt là
  A. 32 và 33
  B. 34 và 33
  C. 33 và 32
  D. 33 và 34
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. tại hai điẻm A; B trên mặt chất lỏng cách nhau 15cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u$_{1}$ = acos(40πt), u$_{2}$ = bcos(40πt + π). tốc độ truyền sóng là 40cm/s. Gọi E, F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FB. Tìm số cực đại trên đoạn EF
  A. 7
  B. 6
  C. 5
  D. 4
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. tại hai điểm A, B trên mặt nước cách nhau 16cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u$_{1}$ = acos30πt; u$_{2}$ = bcos(30πt + π/2). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s. Gọi E, F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = FB = 2cm. Tìm số cực tiểu trên đoạn EF
  A. 10
  B. 11
  C. 12
  D. 13
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u$_{A}$ = 2cos(40πt) mm; u$_{B}$ = 2cos(40πt + π)mm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là
  A. 17
  B. 18
  C. 19
  D. 20
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 8cm, dao động theo phương trình lần lượt là u$_{1}$ = acos(8πt); u$_{2}$ = bcos(8πt) biết tốc độ truyền sóng 4cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình chữ nhất có cạnh BC = 6cm. Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD
  A. 8
  B. 9
  C. 10
  D. 11
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u$_{A}$ = 2cos(40πt) mm và u$_{B}$ = 2cos(40πt + π)mm. Biết tốc độ truyền sóng là 30cm/s. Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là
  A. 17
  B. 18
  C. 19
  D. 20
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14.trên mặt nước có hai nguồn sóng A, B giống hệt nhau cách nhau một khoảng AB = 4,8λ. Trên đường tròn nằm trên mặt nước có tâm là trung điểm O của đoạn B bán kính R = 5λ sẽ có số điểm dao động với biên độ cực đại là
  A. 9
  B. 16
  C. 18
  D. 14
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn A, B dao động ngược pha với tần số f = 20Hz, vận tốc truyền sóng 40cm/s. Hai điểm M, N trên mặt chất lỏng có MA = 18cm; MB = 14cm; NA = 15cm; NB = 31cm. Số đường dao động cực đại giữa hai điểm M, N là
  A. 9 đường
  B. 10 đường
  C. 11 đường
  D. 8 đường
  Bạn phải đăng nhập
  4/ Số điểm dao động cực đại trên đường nối hai nguồn
  Bạn phải đăng nhập
  5/ Các bài toán liên quan đến đường trung trực của đoạn nối hai nguồn cùng pha
  Bạn phải đăng nhập
  6/ Các bài toán liên quan đến đường thẳng kẻ vuông góc với đường nối hai nguồn cùng pha
  Bạn phải đăng nhập
  7/ Các bài toán về đường thẳng kẻ song song với đường nối hai nguồn cùng pha
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S$_{1}$S$_{2}$ = 10λ có phương trình sóng u = Acos(ωt) cm. Trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ số điểm có biên độ cực đại và cùng pha với nguồn là
  A. 6
  B. 5
  C. 7
  D. 9
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S$_{1}$S$_{2}$ = 11λ có phương trình sóng u = Acos(ωt) cm. Trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$, số điểm có biên độ cực đại và ngược pha với nguồn là
  A. 10
  B. 7
  C. 9
  D. 8
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. hai nguồn sóng kết hợp trên măt nước cách nhau một đoạn S$_{1}$S$_{2}$ = 6λ có phương trình u = Acos(ωt) cm. Trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ số điểm có biên độ cực đại và ngược pha với nguồn là
  A. 6
  B. 5
  C. 7
  D. 10
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S$_{1}$S$_{2}$ = 7λ có phương trình u = Acos(ωt) cm. Trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ số điểm có biên độ cực đại và ngược pha với nguồn là
  A. 8
  B. 7
  C. 9
  D. 6
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. Điểm C cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CO là
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Ba điểm A, B, C trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16cm trong đó A, B là hai nguồn phát sóng có phương trình u$_{1}$ = u$_{2}$ = 2cos(20πt) cm, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20cm/s. M trung điểm của AB, số điểm dao động ngược pha với điểm C trên đoạn MC là
  A. 5
  B. 4
  C. 2
  D. 3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. hai nguồn kết hợp S$_{1}$; S$_{2}$ cách nhau một khoảng 50 mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình u$_{1}$ = u$_{2}$ = 2cos(200πt)mm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S$_{1}$S$_{2}$ cách nguồn S$_{1}$
  A. 16mm
  B. 32mm
  C. 8mm
  D. 24mm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S$_{1}$S$_{2}$ cách nhau 6√2cm dao động theo phương trình u = acos(20πt). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S$_{1}$S$_{2}$ cách S$_{1}$S$_{2}$ một đoạn
  A. 6cm
  B. 2cm
  C. 3√2cm
  D. 18cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u$_{A}$ = u$_{B}$ = acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O, khoảng cách MO là
  A. 10cm
  B. 2√10cm
  C. 2√2cm
  D. 2cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S$_{1}$ và S$_{2}$ cách nhau 16cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha cùng tần số 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S$_{1}$S$_{2}$. Trên d, điểm M cách S$_{1}$ 10cm, điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây
  A. 7,8mm
  B. 6,8mm
  C. 9,8mm
  D. 8,8mm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Hai nguồn sóng kết hợp S$_{1}$ và S$_{2}$ cách nhau 2m dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai bước sóng 1m. Một điểm A nằm ở khoảng cách l kể từ S$_{1}$ và AS$_{1}$ vuông góc với S$_{1}$S$_{2}$. Giá trị cực đại của l để tại A có được cực đại giao thoa là
  A. 1,5m
  B. 1,8m
  C. 2m
  D. 2,5m
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10Hz. Vận tốc truyền sóng 2m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao động với biên độ cực đại. Đoạn AB có giá trị lớn nhất là
  A. 20cm
  B. 30cm
  C. 40cm
  D. 50cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10Hz. vận tốc truyền sóng 3m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là
  A. 5,28cm
  B. 10,56cm
  C. 12cm
  D. 30cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O$_{1}$ và O$_{2}$ dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O$_{1}$ còn nguồn O$_{2}$ nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5cm và OQ = 8cm. Dịch chuyển nguồn O$_{2}$ trên trục Oy đến vị trí sao cho góc PO$_{2}$Q có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP điểm P gần nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là
  A. 1,1cm
  B. 3,4cm
  C. 2,5cm
  D. 2cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 30. Trong một thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A và B trên mặt nước. Khoảng cách AB = 16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ = 4cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8cm, gọi C là giao điểm của xx' song song với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là
  A. 2,25cm
  B. 1,5cm
  C. 2,15cm
  D. 1,42cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 31. Hai nguồn sóng A, B cách nhau 1m dao động cùng pha với bước sóng 0,5m. I là trung điểm AB, P là điểm nằm trên đường trung trực của AB cách I một khoảng 100m. Gọi d là đường thẳng qua P và song song với AB. Tìm điểm M thuộc d và gần P nhất, dao động với biên độ cực đại. Tìm khoảng cách MP
  A. 25,25cm
  B. 27,5cm
  C. 62,15cm
  D. 57,73cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 32. Hai điểm A, B trên mặt nước cách nhau 12cm phát ra hai sóng kết hợp có phương trình u$_{1}$ = u$_{2}$ = acos(40πt)cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại là
  A. 10,06cm
  B. 4,5cm
  C. 9,25cm
  D. 6,78cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 33. Chọn câu đúng: hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động
  A. cùng tần số, độ lệch pha thay đổi theo thời gian
  B. cùng pha, cùng biên độ và khác tần số
  C. cùng tần số, cùng pha hoặc độ lệch pha không đổi theo thời gian
  D. khác tần số, ngược pha và cùng biên độ dao động
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 34. trong hiện tượng giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn dao động ngược pha, những điểm trong môi trường truyền sóng dao động với biên độ cực tiểu khi hiệu đường đi của hai sóng có giá trị nào trong các biểu thức sau đây. Cho k là các số nguyên
  A. (2k + 1)λ/2
  B. (2k + 1)λ
  C. (k + 1/2)λ/2
  D.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 35. ở mặt nước hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước có cùng phương trình u = Acos(ωt). Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng
  A. một số lẻ lần nửa bước sóng
  B. một số nguyên lần bước sóng
  C. một số nguyên lần nửa bước sóng
  D. một số lể lần nửa bước sóng
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 36. ở mặt thoảng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động điều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng AB là
  A. 9cm
  B. 12cm
  C. 6cm
  D. 3cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 37. trong một thí nghiệmvề giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A, B doa động theo phương trình u$_{A}$ = u$_{B}$ = acos(25πt) (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn AB hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2cm. Tốc độ truyền sóng là
  A. 25cm/s
  B. 100cm/s
  C. 75cm/s
  D. 50cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 38. trong giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của hai nguồn sóng S$_{1}$S$_{2}$ đến một điểm M dao động với biên độ cực đại trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ là bao nhiêu biết S$_{1}$S$_{2}$ dao động cùng pha.
  A. λ/4
  B. λ/2
  C. 3λ/2
  D. 3λ/4
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 39. trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn S$_{1}$ và S$_{2}$ dao dộng với tần số f= 15Hz, cùng pha. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Điểm nào sau đây dao động sẽ có biên độ cực đại)
  A. M(d$_{1}$ = 25cm; d$_{2}$ = 20cm)
  B. N(d$_{1}$ = 24cm; d$_{2}$ = 21cm)
  C. O(d$_{1}$ = 25cm; d$_{2}$ = 21cm)
  D. P(d$_{1}$ = 26cm; d$_{2}$ = 27cm)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 40. trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 28Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d$_{1}$ = 21cm; d$_{2}$ = 25cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là
  A. 37cm/s
  B. 112cm/s
  C. 28cm/s
  D. 0,57cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 41. người ta tạo ra giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn A, B dao động với phương trình u$_{A}$ = u$_{B}$ = 5cos(10πt) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Một điểm N trên mặt nước với AN - BN = -10cm nằm trên cực đại hay cực tiểu thứ mấy kể từ đường trung trực của AB
  A. cực tiểu thứ 3 về phía A
  B. cực tiểu thứ 4 về phía A
  C. cực tiểu thứ 4 về phía B
  D. cực đại thứ 4 về phía A
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 42. Hai sóng nước được tạo ra bởi các nguồn A, B có bước sóng như nhau và bằng 0,8m. Mỗi sóng riêng biệt gây ra tại M, cách A một đoạn d$_{1}$ = 3m và cách B một đoạn d$_{2}$ = 5m, dao động với biên độ bằng A. Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M do cả hai nguồn gây ra là
  A. 0
  B. A
  C. 2A
  D. 3A
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 43. trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha có biên độ a và 2a dao động vuông góc với mặt thoáng chất lỏng. Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không thay đổi thì tại một điểm cách hai nguồn những khoảng d$_{1}$ = 12,75λ và d$_{2}$ = 7,25λ sẽ có biên độ dao động a$_{o}$ là bao nhiêu.
  A. a$_{o}$ = a
  B. a ≤ a$_{o}$ ≤ 3a
  C. a$_{o}$ = 2a
  D. a$_{o}$ = 3a
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 44. tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng u$_{A}$= 4cos(ωt)cm; u$_{B}$ = 2cos(ωt + π/2)cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn AB
  A. 0
  B. 2√7cm
  C. 2√3cm
  D. 6cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 45. hai mũi nhọn S$_{1}$; S$_{2}$ cách nhau 8cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8m/s. Gõ nhẹ cho cần rung thì 2 điểm S$_{1}$; S$_{2}$ dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos(2πft) phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S$_{1}$; S$_{2}$ một khoảng d = 8cm
  A. 2acos(200πt - 20π)
  B. acos(200πt)
  C. 2acos(200πt - π/2)
  D. acos(200πt + 20π)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 46. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước. Hai nguồn kết hợp A và B cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là d$_{1}$ = 40cm và d$_{2}$ = 36cm dao động có biên độ cực đại. Cho biết vận tốc truyền sóng là 40cm/s giữa M và đường trung trực của AB có một cực đại khác. Tại điểm N trên mặt nước cách A và B lần lượt d$_{1}$ = 35cm; d$_{2}$= 40cm dao động có biên độ
  A. cực tiểu thứ 3
  B. cực tiểu thứ 4
  C. cực đại thứ 3
  D. cực đại thứ 4
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 47. Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lầ lượt là u$_{1}$ = a$_{1}$cos(50πt + π/2) và u$_{2}$ = a$_{2}$cos(50πt + π). Tốc độ truyền sóng 1m/s. Một điểm M trên mặt chất lỏng cách các nguồn lần lượt là d$_{1}$ và d$_{2}$. Xác định điều kiện để M nằm trên đường cực đại với k là số nguyên
  A. d$_{1}$ - d$_{2}$ = 4k + 2 (cm)
  B. d$_{1}$ - d$_{2}$ = 4k + 1 (cm)
  C. d$_{1}$ - d$_{2}$ = 4k - 1 (cm)
  D. d$_{1}$ - d$_{2}$ = 2k - 1 (cm)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 48. trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước. Hai nguồn kết hợp A và B cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách A, B lần lượt là d$_{1}$ = 40cm; d$_{2}$ = 36cm dao động có biên độ cực đại. Cho biết vận tốc truyền sóng là 40cm/s, giữa M và đường trung trực của AB có một cực đại khác. Tính tần số sóng
  A. 20Hz
  B. 24Hz
  C. 30Hz
  D. 27Hz
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 49. hai nguồn S$_{1}$ và S$_{2}$ dao động theo các phương trình u$_{1}$ = a$_{1}$cos(80πt)cm; u$_{2}$ = a$_{2}$cos(80πt + π/4)cm trên mặt nước. Xét về một phá đường trung trực của S$_{1}$S$_{2}$ ta thấy vân bậc n đi qua điểm M có hiệu số MS$_{1}$ - MS$_{2}$ = 13,5cm và vân bậc n + 2 (cùng loại với vân n) đi qua điểm M' có M'S$_{1}$ - M'S$_{2}$ = 21,5cm. Tìm tốc độ truyền sóng trên mặt nước, các vân là cực đại hay cực tiểu.
  A. 25cm/s; cực tiểu
  B. 160cm/s; cực tiểu
  C. 25cm/s; cực đại
  D. 160cm/s; cực đại
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 50. trên mặt nước nằm ngang, tại điểm S$_{1}$; S$_{2}$ cách nhau 8,2cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, có tần số 15Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ là
  A. 11
  B. 8
  C. 5
  D. 9
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 51. âm thoa điện gồm hai nhánh dao động có tần số 100Hz, chạm vào mặt nước tại hai điểm S$_{1}$; S$_{2}$. khoảng cách S$_{1}$S$_{2}$ = 9,6cm. Vận tôc truyền sóng nước là 1,2m/s. Có bao nhiêu gợn sóng cực đại trong khoảng giữa S$_{1}$ và S$_{2}$.
  A. 17
  B. 14
  C. 15
  D. 8
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 52. Hai nguồn âm O$_{1}$ và O$_{2}$ coi là hai nguồn điểm cách nhau 4m, phát sóng kết hợp cùng tần số 425Hz, cùng biên độ 1cm và cùng pha ban đầu bằng không. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Số điểm dao động với biên độ 2cm ở trong khoảng giữa O$_{1}$O$_{2}$ là
  A. 18
  B. 9
  C. 8
  D. 20
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 53. Hai nguồn kết hợp S$_{1}$ và S$_{2}$ cùng có phương trình dao động u = 2cos40πt cm,s, cách nhau S$_{1}$S$_{2}$ = 13cm. Sóng lan truyền từ nguồn với vận tốc v= 72cm/s, trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ có bao nhiêu điểm có biên độ dao động cực đại?
  A. 7
  B. 12
  C. 10
  D. 5
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 54. hai điểm S$_{1}$; S$_{2}$ trên mặt chất lỏng cách nhau 18,1cm dao động cùng pha với tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng là 1,2m/s. Giữa S$_{1}$S$_{2}$ có số gợn sóng hình hypebol mà tại đó biên độ dao động cực tiểu là
  A. 3
  B. 4
  C. 5
  D. 6
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 55. tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u$_{1}$ = acos30πt; u$_{2}$ = bcos(30πt + π/2). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AC = DB = 2cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là
  A. 12
  B. 11
  C. 10
  D. 13
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 56. ở mặt thoáng của một chất lỏng hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u$_{A}$ = 2cos(40πt)mm; u$_{B}$ = 2cos(40πt + π)mm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM là
  A. 9
  B. 8
  C. 7
  D. 6
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 57. Tại mặt nước nằm ngang, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u$_{1}$ = a$_{1}$cos(40πt + π/6) cm; u$_{2}$ = a$_{2}$cos(40πt + π/2) cm. Hai nguồn đó tác động lên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 18cm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 120cm/s. Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là
  A. 4
  B. 3
  C. 2
  D. 1
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 58. trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động u$_{A}$ = 3cos(10πt)cm và u$_{B}$ = 5cos(10πt + π/3)cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 50cm/s. Cho điểm C trên đoạn AB cách A khoảng 18cm và cách B 12cm. Vẽ vòng tròn đường kính 10cm, tâm tại C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là
  A. 7
  B. 6
  C. 8
  D. 4
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 59. tại 2 điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u$_{1}$ = acos30πt; u$_{2}$ = bcos(30πt + π/2). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AC = BD = 2cm. Số điể dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là
  A. 12
  B. 11
  C. 10
  D. 13
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 60. trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp O$_{1}$ và O$_{2}$ dao động đồng pha, cách nhau một khoảng O$_{1}$O$_{2}$ bằng 40cm. biết sóng do mỗi nguồn phát ra có f = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét điểm M thuộc mặt nước nằm trên đường thẳng vuông góc với O$_{1}$O$_{2}$ tại O$_{1}$. Đoạn O$_{1}$M có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại
  A. 20cm
  B. 50cm
  C. 40cm
  D. 30cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 61. có hai nguồn dao động kết hợp S$_{1}$ và S$_{2 }$ trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là u$_{1}$ = 2cos(10πt - π/4) mm và u$_{2}$ = 2cos(10πt + π/4)mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước các S$_{1}$; S$_{2}$ lần lượt là 10cm và 6cm. Điểm dao động cực đại trên S$_{2}$M xa S$_{2}$ nhất là
  A. 3,07cm
  B. 2,33cm
  C. 3,57cm
  D. 6cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 62. trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau AB = 8cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 2cm. Trên đường thẳng Δ song song với AB cách AB một khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của Δ với đường trung trực của AB đến điểm M dao động với biên độ cực tiểu là
  A. 0,43cm
  B. 0,5cm
  C. 0,56cm
  D. 0,64cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 63. Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S$_{1}$S$_{2}$ = 9λ phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S$_{1}$S$_{2}$ số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn không kể hai nguồn là
  A. 12
  B. 6
  C. 9
  D. 10
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông ôn thi quốc gia
  1
 2. Thầy hướng dẫn giúp con bài này:
  Tại hai điểm O1,O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 10 cm có hai nguồn kết hợp với phương trình dao động tại nguồn là :u1=u2=2cos10pit cm.hai nguồn truyền với vận tốc không đổi và bằng 20cm/s
  a)xác định độ lệch pha cua hai sóng tại điểm M trên bề mặt chất lỏng cách hai nguồn lần lượt các khoảng d1=14cm,d2=15cm
  b) tìm số đường CĐ và CT trên đoạn O1O2
  Con cảm ơn thầy..
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. MTN play
   MTN play, 18/7/17
   Dạ con cảm ơn thầy..
    
 3. Thầy ơi giúp e bài này với ạ sao e giải ra 9 mà đáp án là 20 luôn ạ
  ĐỀ : 2 nguồn phát sóng M,N cách nhau 10 cm dao động ngược pha nhau,cùng tần số 20Hz,cùng biên độ 5mm và tạo ra 1 hệ giao thoa trên mặt nước.Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s.Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là:
  A. 10
  B. 21
  C. 20
  D. 11
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Em hiểu r ạ thank thầy nhìu
    
 4. Thầy ơi giúp e bài này với ạ tại hai điểm s1 s2 cách nhau 10 cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn u1= 0,2cos(50pi.t) cm và u2=0,2cos(50pi.t+ pi) cm tốc độ truyền sóng là 0.5m/s xác định số điểm dao động cực đại trên AB em giải ra -5,5<k<4.5 suy ra 9 điểm mà lúc vẽ hình ra thì có tới 10 điểm luôn thầy
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 30/7/17
   k = 0 nữa là 10
    
  2. Thầy ơi nhưng mà k=0 là trung trực mà trung trực đang dao động cực tiểu mà thầy
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 30/7/17
   cùng là k nhưng không phải k như em nghĩ
    
  4. Em hiểu ý thầy rồi ạ nó là không của của cực đại ... cảm ơn thầy phần này em đang rối
    
 5. câu 19 ngược pha với nguồn sao d2-d1=2kλ vậy ạ
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 1/8/17
   bài giải chi tiết, em xem kỹ từ tren xuống
    
  2. hienvupity
   hienvupity, 1/8/17
   ngược pha là d2-d1=(2k+1)λ chứ ạ
    
  3. hienvupity
   hienvupity, 1/8/17
   à e hiểu zồi ạ
    
Share Share