Đại số 10: Dấu của tam thức bậc hai

Toán 1DĐ.4 Bất đẳng thức, bất phương trình T.Trường 17/11/19 961 0
 1. Đại số 10: Dấu của tam thức bậc hai
  Câu 1.

  Tam thức bậc hai \[f\left( x \right)=\sqrt{3}{{x}^{2}}+\left( 1+\sqrt{3} \right)x+1\] nhận giá trị âm khi và chỉ khi
  A. \[x\in \left( -1;-\dfrac{1}{\sqrt{3}} \right). \]
  B. \[\left( -\dfrac{1}{\sqrt{3}};+\infty\right). \]
  C. \[\left( -\infty ;-1 \right). \]
  D. \[\left( -1;+\infty\right). \]
  \[f\left( x \right)=\sqrt{3}{{x}^{2}}+\left( 1+\sqrt{3} \right)x+1=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=-1 \\
  x=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}
  \end{array} \right. \]
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $\Rightarrow f\left( x \right)< 0\Leftrightarrow -1< x< -\dfrac{1}{\sqrt{3}}. $ Chọn đáp án A.
  Câu 2.
  Tìm điều kiện của $m$để phương trình $(1+m){{x}^{2}}-2mx+2m=0$có hai nghiệm phân biệt:
  A. $m\in \left( -2;1 \right). $
  B. $m\in \left[ -2;1 \right]. $
  C. $m\in \left( -\infty ;-2 \right)\cup \left( 1;+\infty\right). $
  D. $m\in \left( -2;1 \right)\backslash \left\{ -1 \right\}. $
  Phương trình có hai nghiệm phân biệt
  $\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  1+m\ne 0 \\
  \Delta '={{m}^{2}}-2m\left( 1+m \right)< 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m\ne -1 \\
  -{{m}^{2}}-2m< 0
  \end{array} \right. $ $\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m\ne -1 \\
  -2< m< 0
  \end{array} \right.. $ Chọn đáp án D.
  Câu 3.
  Tam thức bậc hai \[f\left( x \right)=-{{x}^{2}}+5x-6\] nhận giá trị dương khi và chỉ khi
  A. \[x\in \left( -\infty ;2 \right). \]
  B. \[\left( 3;+\infty\right). \]
  C. \[x\in \left( 2;+\infty\right). \]
  D. \[x\in \left( 2;3 \right). \]
  \[f\left( x \right)=-{{x}^{2}}+5x-6=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=2 \\
  x=3
  \end{array} \right. \]
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $\Rightarrow f\left( x \right)< 0\Leftrightarrow 2< x< 3. $ Chọn đáp án D.
  Câu 4.
  Biểu thức \[M\left( x \right)=\dfrac{2{{x}^{2}}+3x-5}{{{x}^{2}}-x-2}\] luôn không âm trên khoảng
  A. \[\left( -\dfrac{5}{2};-1 \right)\]và \[\left( 1;2 \right). \]
  B. \[\left[ -\dfrac{5}{2};-1 \right)\]và \[\left( 2;+\infty\right). \]
  C. \[\left( -\infty ;\dfrac{5}{2} \right]\] và \[\left[ 1,2 \right). \]
  D. \[\left( -\infty ;\dfrac{5}{2} \right]\]; \[\left( -1;1 \right]\] và \[\left( 2;+\infty\right). \]
  Xét: $2{{x}^{2}}+3x-5=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=1 \\
  x=-\dfrac{5}{2}
  \end{array} \right. ;{{x}^{2}}-x-2=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=-1 \\
  x=2
  \end{array} \right. $
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $\Rightarrow M\left( x \right)\ge 0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x\le -\dfrac{5}{2} \\
  -1< x\le 1 \\
  x< 2
  \end{array} \right.. $ Chọn đáp án D.
  Câu 5.
  Có bao nhiêu giá trị $m$ nguyên để phương trình $(3-m){{x}^{2}}-2(m+3)x+m+2=0$ vô nghiệm?
  A. $0. $
  B. $2. $
  C. $3. $
  D. $1. $
  Với $m=3\Rightarrow pt\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{12}\Rightarrow m=3$ Loại.
  Với $m\ne 3. $ Phương trình vô nghiệm $\Leftrightarrow \Delta '={{\left( m+3 \right)}^{2}}-\left( 3-m \right)\left( m+2 \right)< 0$
  $\Leftrightarrow 2{{m}^{2}}+5m+3< 0\Leftrightarrow -\dfrac{3}{2}< m< -1\xrightarrow{m\in \mathbb{Z}}$ Không có giá trị $m$ nguyên thỏa mãn.
  Chọn đáp án A.
  Câu 6.
  Số giá trị nguyên của $m$để bất phương trình $3{{x}^{2}}+2(m-1)x+m+5\ge 0$nghiệm đúng với mọi $x$ là:
  A. $0. $
  B. $3. $
  C. $7. $
  D. $10. $
  $3{{x}^{2}}+2(m-1)x+m+5\ge 0,\forall x\in \mathbb{R}$
  $\Leftrightarrow \Delta '={{\left( m-1 \right)}^{2}}-3\left( m+5 \right)\le 0$
  $\Leftrightarrow {{m}^{2}}-5m-14\le 0\Leftrightarrow -2\le m\le 7\xrightarrow{m\in \mathbb{Z}}m=\left\{ -2;-1;0;1;2;3;4;5;6;7 \right\}$
  Chọn đáp án D.
  Câu 7.
  Các giá trị $m$ làm cho biểu thức \[{{x}^{2}}+4x+m5\] luôn luôn dương là:
  A. \[m< 9. \]
  B. \[m< 9. \]
  C. \[m\ge 9. \]
  D. \[m\in \varnothing . \]
  \[{{x}^{2}}+4x+m5< 0,\forall x\in \mathbb{R}\Leftrightarrow \Delta '< 0\Leftrightarrow 4-m+5< 0\Leftrightarrow m< 9. \] Chọn đáp án B.
  Câu 8.
  Số nghiệm nguyên của bất phương trình ${{x}^{2}}-7x+10< 0$là:
  A. $0. $
  B. $1. $
  C. $2. $
  D. \[3. \]
  Xét: ${{x}^{2}}-7x+10=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=2 \\
  x=5
  \end{array} \right. $
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $\Rightarrow {{x}^{2}}-7x+10< 0\Leftrightarrow 2< x< 5\xrightarrow{x\in \mathbb{Z}}x=\left\{ 3;4 \right\}. $ Chọn đáp án C.
  Câu 9.
  Cho tam thức bậc hai được liệt kê ở một trong bốn phương án A, B, C, D có bảng xét dấu như hình bên dưới. Hỏi đó là tam thức bậc hai nào?
  [​IMG]
  A. $y={{x}^{2}}+2x-3. $
  B. $y=-{{x}^{2}}-2x+3. $
  C. $y={{x}^{2}}-4x+3. $
  D. $y=-{{x}^{2}}+4x-3. $
  Áp dụng “trong trái, ngoài cùng” $\Rightarrow a< 0$ $\Rightarrow $ Loại B, D.
  Tam thức có nghiệm $x=-3;x=1\Rightarrow $ Chọn đáp án A.
  Câu 10.
  Bảng xét dấu nào sau đây là của tam thức: $f\left( x \right)={{x}^{2}}+6x+9$
  A. [​IMG]
  B. [​IMG]
  C. [​IMG]
  D. [​IMG]
  $f\left( x \right)={{x}^{2}}+6x+9=0\Leftrightarrow x=-3$ $\Rightarrow $ Phương trình có nghiệm kép.
  $\Rightarrow f\left( x \right)\ge 0,\forall x\in \mathbb{R}. $ Chọn đáp án A.
  Câu 11.
  Tam thức bậc hai \[f\left( x \right)=-0,3{{x}^{2}}+x-1,5\] nhận giá trị âm khi và chỉ khi
  A. \[x\in \left( -1;3 \right). \]
  B. \[x\in \left( -\infty ;3 \right). \]
  C. \[x\in \mathbb{R}. \]
  D. \[\left( -1;+\infty
  \right). \]
  \[f\left( x \right)=-0,3{{x}^{2}}+x-1,5=0\Leftrightarrow \] Vô nghiệm.
  $a=-0,3< 0\Rightarrow f\left( x \right)< 0,\forall x\in \mathbb{R}. $ Chọn đáp án C.
  Câu 12.
  Biểu thức $f\left( x \right)=\dfrac{{{x}^{2}}+9}{\left( {{x}^{2}}-1 \right)\left( 4-{{x}^{2}} \right)}$ không dương khi
  A. $x\in \left( -\infty ;-2 \right)\cup \left( -1;1 \right)\cup \left( 2;+\infty\right). $
  B. $x\in \left( -2;-1 \right)\cup \left( 1;2 \right). $
  C. $x\in \left( -\infty ;-2 \right]\cup \left[ -1;1 \right]\cup \left[ 2;+\infty\right). $
  D. $x\in \left[ -2;-1 \right]\cup \left[ 1;2 \right]. $
  ${{x}^{2}}+9=0\Leftrightarrow $ Vô nghiệm; ${{x}^{2}}-1=0\Leftrightarrow x=\pm 1;4-{{x}^{2}}=0\Leftrightarrow x=\pm 2. $
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $f\left( x \right)\le 0\Leftrightarrow x\in \left( -\infty ;-2 \right)\cup \left( -1;1 \right)\cup \left( 2;+\infty
  \right). $ Chọn đáp án A.
  Câu 13.
  Tìm tập xác định của hàm số $y=\sqrt{\dfrac{{{x}^{2}}+3}{{{x}^{2}}+5x+4}}$ là:
  A. $D=\mathbb{R}. $
  B. $D=\mathbb{R}\backslash \left[ -4;-1 \right]. $
  C. $D=\mathbb{R}\backslash \left( -4;-1 \right). $
  D. $\text{D}=\left[ -4;-1 \right]. $
  Điều kiện xác định của hàm số: $\left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{{{x}^{2}}+3}{{{x}^{2}}+5x+4}\ge 0 \\
  {{x}^{2}}+5x+4\ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow {{x}^{2}}+5x+4< 0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x< -1 \\
  x< -4
  \end{array} \right.. $ Chọn đáp án B.
  Câu 14.
  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \[m\] sao cho phương trình \[{{x}^{2}}+\left( m+1 \right)x+m-\dfrac{1}{3}=0\] có nghiệm.
  A. \[m\in \mathbb{R}. \]
  B. \[m< 1. \]
  C. \[-\dfrac{3}{4}< m< 1. \]
  D. \[m< -\dfrac{3}{4}. \]
  Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta ={{\left( m+1 \right)}^{2}}-4\left( m-\dfrac{1}{3} \right)\ge 0$
  $\Leftrightarrow {{m}^{2}}-2m+\dfrac{7}{3}\ge 0\Leftrightarrow \forall m. $ Chọn đáp án A.
  Câu 15.
  Biểu thức $\left( 3{{x}^{2}}-10x+3 \right)\left( 4x-5 \right)$ âm khi
  A. $x\in \left( -\infty ;\dfrac{5}{4} \right). $
  B. $x\in \left( -\infty ;\dfrac{1}{3} \right)\cup \left( \dfrac{5}{4};3 \right). $
  C. $x\in \left( \dfrac{1}{3};\dfrac{5}{4} \right)\cup \left( 3;+\infty\right). $
  D. $x\in \left( \dfrac{1}{3};3 \right). $
  Xét $3{{x}^{2}}-10x+3=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=3 \\
  x=\dfrac{1}{3}
  \end{array} \right. ;4x-5=0\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{4}$
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $\Rightarrow f\left( x \right)< 0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x< \dfrac{1}{3} \\
  \dfrac{5}{4}< x< 3
  \end{array} \right.. $ Chọn đáp án B.
  Câu 16.
  Biểu thức $f\left( x \right)=\dfrac{\left( 3{{x}^{2}}-x \right)\left( 4-{{x}^{2}} \right)}{{{x}^{2}}+2x+3}$ dương khi
  A. $x\in \left( -\infty ;-2 \right)\cup \left( 0;\dfrac{1}{3} \right)\cup \left( 2;+\infty\right). $
  B. $x\in \left( -\infty ;0 \right)\cup \left( \dfrac{1}{3};+\infty\right). $
  C. $x\in \left( -2;0 \right)\cup \left( \dfrac{1}{3};2 \right). $
  D. $x\in \left( -2;2 \right). $
  $3{{x}^{2}}-x=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=0 \\
  x=\dfrac{1}{3}
  \end{array} \right. ;4-{{x}^{2}}=0\Leftrightarrow x=\pm 2;{{x}^{2}}+2x+3=0\Leftrightarrow $ Vô nghiệm.
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $f\left( x \right)< 0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  -2< x< 0 \\
  \dfrac{1}{3}< x< 2
  \end{array} \right.. $ Chọn đáp án C.
  Câu 17.
  Tìm tất cả các giá trị của $m$để phương trình ${{x}^{2}}+\left( m+3 \right)x+m+2=0$ có nghiệm:
  A. $m\in \varnothing . $
  B. $m\in \left( -1;1 \right). $
  C. $m\in \left( 0;1 \right). $
  D. $m\in \mathbb{R}. $
  Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta ={{\left( m+3 \right)}^{2}}-4\left( m+2 \right)={{m}^{2}}+2m+1\ge 0,\forall m. $ Chọn đáp án D.
  Câu 18.
  Tam thức bậc hai \[f\left( x \right)={{x}^{2}}+\left( \sqrt{5}-1 \right)x-\sqrt{5}\] nhận giá trị dương khi và chỉ khi
  A. \[x\in \left( -\sqrt{5};1 \right). \]
  B. \[x\in \left( -\sqrt{5};+\infty\right). \]
  C. \[x\in \left( -\infty ;-\sqrt{5} \right)\cup \left( 1;+\infty\right). \]
  D. \[x\in \left( -\infty ;1 \right). \]
  \[f\left( x \right)={{x}^{2}}+\left( \sqrt{5}-1 \right)x-\sqrt{5}=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=1 \\
  x=-\sqrt{5}
  \end{array} \right. \]
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $f\left( x \right)< 0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x< -\sqrt{5} \\
  x< 1
  \end{array} \right.. $ Chọn đáp án C.
  Câu 19.
  Biểu thức $f\left( x \right)=-{{x}^{2}}+3x-2$ không âm khi
  A. $x\in \left( -\infty ;1 \right)\cup \left( 2;+\infty\right). $
  B. $x\in \left[ 1;2 \right]. $
  C. $x\in \left( -\infty ;1 \right]\cup \left[ 2;+\infty\right). $
  D. $x\in \left( 1;2 \right). $
  $f\left( x \right)=-{{x}^{2}}+3x-2=0\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x=1 \\
  x=2
  \end{array} \right. $
  Trục xét dấu:
  [​IMG]
  $f\left( x \right)\ge 0\Leftrightarrow 1\le x\le 2. $ Chọn đáp án B.
  Câu 20.
  Tìm điều kiện của $m$để phương trình $(m-2){{x}^{2}}-4mx+2m-6=0$vô nghiệm:
  A. $m\in \left( -6;1 \right). $
  B. $m\in \left( -\infty ;-6 \right)\cup \left( 1;+\infty\right). $
  C. $m\in \left( -6;1 \right)\backslash \left\{ 0 \right\}. $
  D. $m\in \mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}. $
  Với $m=2\Rightarrow pt\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{4}\Rightarrow m=2$ Loại
  Với $m\ne 2. $ Phương trình vô nghiệm $\Leftrightarrow \Delta '=4{{m}^{2}}-\left( 2m-6 \right)\left( m-2 \right)< 0$
  $\Leftrightarrow 2{{m}^{2}}+10m-12< 0\Leftrightarrow -6< m< 1. $ Chọn đáp án A.
Share