Đề thi thử vật lý lớp 12 ôn thi quốc gia, đề số 11

Đề thi thử Vật lý lớp 12 ôn thi Quốc gia T.Trường 5/7/17 1,705 1
 1. Đề thi thử quốc gia môn vật lý lớp 12, đề số 11, vật lý lí phổ thông, ôn thi vật lý quốc gia trực tuyến Thời gian làm bài: 50 phút (Luyện giải đề và đáp án bài #2)
  Câu 1:
  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
  A. Sóng điện từ truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
  B. Sóng điện từ là sóng ngang.
  C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí.
  D. Sóng điện từ có thể bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường.
  Câu 2: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 30 μH và tụ điện có điện dung C, mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m. Giá trị của C là
  A. 93,8 pF.
  B. 0,59nF.
  C. 1,76pF.
  D. 3,12µF.
  Câu 3: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ v và có bước sóng λ. Hệ thức đúng là?
  A. v = λ/f.
  B. v = λf.
  C. v = 2πλf.
  D. v = f/λ.
  Câu 4: Hệ số đàn hồi của lò xo có đơn vị là
  A. m/s.
  B. N/m.
  C. kg/m.
  D. kg/s.
  Câu 5: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện , công thoát electron A của kim loại, hằng số Plank h và tốc độ ánh sáng trong chân không c là
  A. λo = hc/A.
  B. λo = A/hc.
  C. λo = c/hA.
  D. λo = hA/c.
  Câu 6: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto có p cặp cực và quay với vận tốc n vòng/phút thì tần số của dòng điện phát ra là
  A. f = 60/np.
  B. f = np.
  C. f = np/60.
  D. f = 60n/p.
  Câu 7: Đặt điện áp u = Uo cos(ωt + π/4) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = Io cos(ωt + φ$_{i}$ ) . Giá trị của φi bằng
  A. 3π/4 .
  B. π/2.
  C. - π/2.
  D. - 3π/4.
  Câu 8: Cường độ dòng điện tức thời trong một đoạn mạch là i = 6√2cos(100πt + π/6)A. Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện đó là
  A. 3 A
  B. 2 A
  C. 2 A
  D. 6 A
  Câu 9: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động theo phương trình x = 5cos( 2πt - π/3 ) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, lò xo không biến dạng lần đầu tại thời điểm
  A. 5/12 s .
  B. 1/6 s .
  C. 2/3 s .
  D. 11/12 s .
  Câu 10: Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn thuần cảm có L thay đổi được và tụ có điện dung C. Mắc mạch vào nguồn có điện áp u = 100√2 cos(100πt + π/6 )V . Thay đổi L để điện áp hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng U$_{R}$ = 100V. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là
  A. i = cos(100πt + π/6 ) A
  B. i = √2 cos(100πt + π/4 ) A
  C. i = √2 cos(100πt + π/6 )A
  D. i = √2 cos(100πt)A
  Câu 11: Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài ℓ là
  A. T = 2π\[\sqrt{\dfrac{k}{m}}\]
  B. T = 2π\[\sqrt{\dfrac{g}{l}}\].
  C. T = 2π\[\sqrt{\dfrac{m}{k}}\]
  D. T = 2π\[\sqrt{\dfrac{l}{g}}\]
  Câu 12: Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là qo, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức 2 qo
  A. Io = 2ωqo .
  B. Io = ωqo2 .
  C. Io = qo/ω .
  D. Io = ωqo .
  Câu 13: Gọi N1 và N2 là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng. Nếu mắc hai đầu của cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng là U1. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp sẽ là
  A. U2 = U1\[(\dfrac{N_2}{N_1})^2\]
  B. U2 = U1\[\dfrac{N_1}{N_2}\]
  C. U2 = U1\[\dfrac{N_2}{N_1}^2\]
  D. U2 = U1\[\sqrt{\dfrac{N_2}{N_1}}\]
  Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ lớn nhất của chất điểm trong quá trình dao động là
  A. 3π cm/s.
  B. 6π cm/s.
  C. 2π cm/s.
  D. π cm/s.
  Câu 15: Chất điểm dao động theo phương trình x = 8cos( 2πt + π/2 ) cm . Biên độ dao động của chất điểm là
  A. 2 cm.
  B. 16 cm.
  C. 8 cm.
  D. 4 cm.
  Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yang, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1, 2mm . Giá trị của λ bằng
  A. 0,75 μm.
  B. 0,45 μm.
  C. 0,65 μm.
  D. 0,60 μm.
  Câu 17: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5W/m2 . Biết cường độ âm chuẩn là I = 10-12W/m2 . Mức cường độ âm tại điểm đó là
  A. 70 dB.
  B. 80 dB.
  C. 60 dB.
  D. 50 dB.
  Câu 18: Định luật bảo toàn nào sau đây không được áp dụng trong phản ứng hạt nhân?
  A. Định luật bảo toàn điện tích.
  B. Định luật bảo toàn động lượng.
  C. Định luật bảo toàn khối lượng.
  D. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.
  Câu 19: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2 , quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là
  A. e = 48πsin(4πt + π)V
  B. e = 4,8πsin( 4πt + π/2 ) V
  C. e = 4,8πsin(4πt + π)V
  D. e = 48πsin( 4πt - π/2)V
  Câu 20: Hạt nhân $_{17}$C$^{35}$ có
  A. 35 nuclôn.
  B. 18 proton.
  C. 35 nơtron.
  D. 17 nơtron.
  Câu 21: Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2 Hz. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
  A. 20cm/s.
  B. 80cm/s.
  C. 40cm/s.
  D. 160cm/s.
  Câu 22: Gọi λ$_{ch}$, λ$_{c}$, λ$_{ℓ }$, λ$_{v}$ lần lượt là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng?
  A. λ$_{ℓ}$ > λ$_{v}$ > λ$_{c}$ > λ$_{ch}$.
  B. λ$_{c}$ > λ$_{ℓ}$ > λ$_{v}$ > λ$_{ch}$.
  C. λ$_{ch}$ > λ$_{v}$ > λ$_{ℓ}$ > λ$_{c}$.
  D. λ$_{c}$ > λ$_{v}$ > λ$_{ℓ}$ > λ$_{ch}$.
  Câu 23: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là A$_{X}$, A$_{Y}$, A$_{Z}$ với A$_{X}$ = 2A$_{Y}$ = 0,5A$_{Z}$ . Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔE$_{X}$, ΔE$_{Y}$, ΔE$_{Z}$ với ΔE$_{Z}$ < ΔE$_{X}$ < ΔE$_{Y}$. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là
  A. Y, X, Z.
  B. X, Y, Z.
  C. Z, X, Y.
  D. Y, Z, X.
  Câu 24: Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng
  A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.
  B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.
  C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
  D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.
  Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân $_{17}$Cl15 + $_{Z}$X$^{A}$ → on1 + $_{18}$Ar$^{37}$ . Trong đó hạt X có
  A. Z = 1; A = 3.
  B. Z = 2; A = 4.
  C. Z = 2; A = 3.
  D. Z = 1; A = 1.
  Câu 26: Ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng 0,5μm. Chiếu vào chất đó bức xạ có bước sóng nào dưới đây sẽ không có sự phát quang?
  A. 0,2μm.
  B. 0,3μm.
  C. 0,4μm.
  D. 0,6μm.
  Câu 27: Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai ?
  A. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
  B. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất.
  C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
  D. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.
  Câu 28: Laze là máy khuyêch đại ánh sáng dựa trên hiện tượng
  A. quang điện ngoài
  B. quang điện trong.
  C. phát xạ cảm ứng
  D. quang phát quang.
  Câu 29: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,919 ± 0,001(s) và ℓ = 0,900 ± 0,002(m). Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng?
  A. g = 9,648 ± 0,003 m/s2 .
  B. g = 9,648 ± 0,031 m/s2 .
  C. g = 9,544 ± 0,003 m/s2 .
  D. g = 9,544 ± 0,035 m/s2 .
  Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau AB = 8 cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 2cm. Một đường thẳng (∆) song song với AB và cách AB một khoảng là 2cm, cắt đường trung trực của AB tại điểm C.Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu trên (∆) là
  A. 0,56 cm.
  B. 0,64 cm.
  C. 0,43 cm.
  D. 0,5 cm.
  Câu 31: Thí nghiệm giao thoa Yang với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
  A. 0,64μm
  B. 0,70μm
  C. 0,60μm
  D. 0,50μm
  Câu 32: Một sợi dây AB = 120cm, hai đầu cố định, khi có sóng dừng ổn định trên sợi dây xuất hiện 5 nút sóng. O là trung điểm dây, M, N là hai điểm trên dây nằm về hai phía của O, với OM = 5cm, ON = 10cm, tại thời điểm t vận tốc dao động của M là 60cm/s thì vận tốc dao động của N là:
  A. 30√3 cm/s.
  B. -60√3 cm/s.
  C. 60√3 cm/s.
  D. 60 cm/s.
  Câu 33: Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Trong quá trình dao động, hình chiếu của M và N trên Ox cách xa nhau nhất là √2 cm. Biên độ dao động tổng hợp của M và N là 2 cm. Gọi A$_{M}$, A$_{N}$ lần lượt là biên độ của M và N. Giá trị lớn nhất của (A$_{M}$ + A$_{N}$) gần với giá trị nào nhất sau đây?
  A. 3 cm.
  B. 4 cm.
  C. 5 cm.
  D. 6 cm.
  Câu 34: Một cái bể sâu 2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i = 30o. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là n$_{đ}$ = 1,328 và n$_{t}$ = 1,361. Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể nằm ngang bằng:
  A. 17,99 mm.
  B. 22,83 mm.
  C. 21,16 mm.
  D. 19,64 mm.
  Câu 35: Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của hai dao động đều nằm trên một đường thẳng qua O và vuông góc với Ox. Đồ thị (1), (2) lần lượt biểu diễn mối liên hệ giữa lực kéo về F$_{kv}$ và li độ x của con lắc 1 và con lắc 2. Biết tại thời điểm t, hai con lắc có cùng li độ và đúng bằng biên độ của con lắc 2, tại thời điểm t1 sau đó, khoảng cách giữa hai vật nặng theo phương Ox là lớn nhất. Tỉ số giữa thế năng của con lắc 1 và động năng của con lắc 2 tại thời điểm t1
  [​IMG]
  A. 1.
  B. 2.
  C. 1/2.
  D. 3.
  Câu 36: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là ro. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt
  A. 12ro.
  B. 16ro.
  C. 25ro.
  D. 9ro.
  Câu 37: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này
  A. thu năng lượng 18,63 MeV.
  B. tỏa năng lượng 18,63 MeV.
  C. thu năng lượng 1,863 MeV.
  D. tỏa năng lượng 1,863 MeV.
  Câu 38: Đặt một điện áp u = U√2 cos(120πt) V vào hai đầu mạch điện gồm điện trở thuần R = 125 Ω, cuộn dây và tụ điện có điện dung thay đổi được măc nối tiếp như hình vẽ. Điều chỉnh điện dung C của tụ, chọn r, L sao cho khi lần lượt mắc vôn kế lí tưởng vào các điểm A,M; M,N; N,B thì vôn kế lần lượt chỉ các gía trị U$_{AM}$, U$_{MN}$, U$_{NB}$ thỏa mãn biểu thức: 2U$_{AM}$ = 2U$_{MN}$ = U$_{NB}$ = U . Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị gần nhất với giá trị nào?
  [​IMG]
  A. 3,8 μF.
  B. 5,5 μF.
  C. 6,3 μF.
  D. 4,5 μF.
  Câu 39: Một mạch dao động LC đang hoạt động, có L = 0,45mH; C = 2μF. Khoảng thời gian trong một nửa chu kì để độ lớn điện tích của một bản tụ không vượt quá một nửa giá trị cực đại của nó là
  A. 4π.10-5 s .
  B. 2π.10-5 s .
  C. π.10-5 s .
  D. 3π.10-5 s .
  Câu 40: Cho đoạn mạch AB không phân nhánh gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần, đoạn mạch MN chứa điện trở thuần và đoạn mạch NB chứa tụ điện. Đặt điện áp u = Uo cos(ωt + φ) V (trong đó Uo, ω, φ xác định) vào hai đầu mạch AB. Khi đó điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN, MB lần lượt là u$_{AN}$ và u$_{MB}$ được biểu thị ở hình vẽ. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là
  [​IMG]
  A. 0,65.
  B. 0,33.
  C. 0,74.
  D. 0,50.
  (Luyện giải đề và đáp án bài #2)

  nguồn: vật lý phổ thông ôn thi quốc gia
 2. Xem đáp án sau khi làm xong bài
Share Share