Đề thi vật lý lớp 10 chuyên lý đại học sư phạm hà nội 2017

Đề thi vật lý lớp 10 T.Trường 2/6/17 4,148 0
 1. Đề thi vật lý lớp 10 - chuyên lý đại học sư phạm hà nội 2017
  Thời gian làm bài: 150 phút
  Câu 1 (2đ)

  có hai vật nhỏ M1 và M2 ban đầu cách nhau một khoảng AB = a. Cùng lúc hai vật chuyển động thẳng đều. M1 chuyển động đều theo đường thẳng AB về phía B với vận tốc v1 = 2v, M2 chuyển động đều theo đường thẳng BC về phía C với vận tốc v2 = v. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật và khoảng thời gian từ lúc hai vật bắt đầu chuyển động đến khi khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất. Biết rằng AB hợp với BC một góc là α (0 < α < 90o). như hình vẽ
  [​IMG]
  Câu 2 (1,5đ)
  Người ta bỏ một cục nước đã ở nhiệt độ to = 0oC vào một bình đựng dung dịch cà phê ở nhiệt độ t1 = 100oC. Sau khi nước đá tan, nhiệt odọ của dung dịch là t2 = 25oC. Hỏi nồng độ cà phê (tỉ số giữa khối lượng cà phê nguyên chất và khối lượng của dung dịch) đã giảm đi bao nhiêu phần trăm so với nồng độ cà phê trước khi bỏ cục nước đá? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt lượng giữa dung dịch cà phê với vỏ bình và môi trường. Coi nhiệt dung riêng của dung dịch cà phê bằng nhiệt dung riêng của nước và bằng 4200J/KgK. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 330J/kg.K
  Câu 3 (2đ)
  Cho đoạn mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MN là U$_{MN}$ = 6V, các điện trở R1 = R4 = 1Ω, R2 = R3 = 3Ω; R5 = 3Ω. Điện trở của vôn kế rất lớn. Điện trở của dây nối và khóa K không đáng kể. Coi các điện trở không thay đổi theo nhiệt độ.
  a/ Tìm số chỉ của vôn kế V và khi khóa K mở
  b/ Khi khóa K đóng vôn kế chỉ 0,75V. Tìm giá trị của điện trở R6
  Câu 4 (2,5đ)
  a/ Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  trong đó hiệu điện thế giữa A và B không đổi là U, R$_{b}$ là một biến trở. Di chuyển con chạy C của biến trở thì thấy số chỉ của ampe kế A thay đổi từ 0,08A đến 0,2A và số chỉ của vôn kế V thay đổi từ 16V đến 20,8V. Tìm giá trị của U, R1 và R$_{b}$. Cho biết ampe kế A có điện trở không đáng kể, vôn kế V có điện trở vô cùng lớn, dây nối có điện trở không đáng kể. Coi các điện trở không thay đổi theo nhiệt độ.
  b/ Một dây dẫn dài, hình trụ mắc với hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế không đổi. Khi nhiệt độ của dây ổn định thì nhiệt độ của nó cao hơn nhiệt độ môi trường là 8oC. Người ta cắt bớt dây dẫn một đoạn bằng 1/5 chiều dài ban đầu của nó rồi cũng mắc với nguồn nói trên, khi nhiệt dộ của dây dẫn ổn định thì nhiệt độ này cao hơn nhiệt độ của môi trường la bao nhiêu. Nhiệt lượng mà dây truyền cho môi trường tỉ lệ thuận với diện tích xung quanh của dây và độ chênh lệch giữa nhiệt độ của sợi dây so với nhiệt độ môi trường. Bỏ qua sự thay đổi điện trở suất và sự dãn nở của dây theo nhiệt độ. Cho biết diện tích xung quanh của dây dẫn tính theo công thức S$_{xq}$ = 2π × r × ℓ, trong dó r là bán kính thiết diện thẳng của sợi dây, ℓ là chiều dài của sợi dây.
  Câu 5 (2đ)
  Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kinh (A nằm trên trục chính) cho ảnh thật cách vật một đoạn L1. Giữ thấu kính cố định, đưa vật đến vị trí mới gần thấu kính hơn vị trí ban đầu một doạn 4cm sao cho vật sáng AB vẫn vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính). Ảnh của vật lúc này là ảnh ảo. Khoảng cách mới giữa vật và ảnh là L2 = 4L1/9 độ cao của ảnh mới bằng độ cao của ảnh ban đầu cho bởi thấu kính. Tìm tiêu cự của thấu kính và vị trí ban đầu của vật
  [​IMG]

  nguồn: học vật lý trực tuyến
  1
  Share Share
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK