Bài tập vật lí lớp 10 cân bằng tổng quát của vật rắn, vật lí lớp phổ thông

Vật lí 10.III Tĩnh học vật rắn thầy giáo làng 8/1/17 8,228 13
 1. Bài tập cân bằng tổng quát của vật rắn. Các dạng bài tập cân bằng tổng quát của vật rắn. Phương pháp giải bài tập cân bằng tổng quát của vật rắn, vật lí lớp 10 chương tĩnh học vật rắn chương trình cơ bản, nâng cao.
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  II/ Bài tập cân bằng tổng quát của vật rắn, vật lí lớp 10 chương tĩnh học vật rắn
  Bài tập 1
  . Khối hộp đáy vuông, khối lượng m = 20kg, cạnh a = 0,5m, chiều cao b = 1m dặt trên sàn nằm ngang, tác dụng lên hộp lực \[\vec{F}\] nằm ngang đặt ở giữa hộp. Hệ số ma sát giữa khối và sàn là µ = 0,4. Tìm F để khối hộp bắt đầu mất cân bằng (trượt hoặc lật)
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Thanh AB chiều dài l = 10m, khối lượng m = 200kg đặt trên hai giá đỡ C, D; AC = 2m; BD = 3m. Hai vật nặng m1 =800kg; m2 = 300kg treo tại E; A; AE = 3m. Áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn. Tính các lực đàn hồi của giá đỡ.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Đĩa tròn đồng chất, trọng lượng 40N đặt thẳng đứng trên mặt phẳng nghiêng góc α = 30o. Đĩa cân bằng nhờ dây nối AB. Biết giữa đĩa và mặt nghiêng có ma sát. Tìm lực căng của dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Thanh AB chiều dài l = 2m, khối lượng m = 3kg.
  a/ Thanh được treo cân bằng trên hai dây tại I và B; AI = 25cm. Dựa trên điều kiện cân bằng của vật rắn, tính các lực tác dụng lên thanh.
  b/ Thanh được treo bằng một dây ở đầu B, đầu A tựa trên cạnh bàn. Tính các lực lên thanh khi thanh cân bằng, biết α = 30o
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Thanh Ab có đầu A tựa trên sàn, đầu B được treo bởi dây BC. Biết BC = AB = a. Xác định giá trị hệ số ma sát giữa AB và sàn để AB cân bằng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Người trọng lượng P1 = 500N đứng trên ghế treo trọng lượng P2 = 300N như hình vẽ. Hỏi người cần kéo dây một lực bao nhiêu và đứng ở vị trí nào để hệ cân bằng. Bỏ qua trọng lượng của ròng rọc.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Thang có khối lượng m = 20kg được dựa vào trường trơn nhẵn dưới góc nghiêng α. Hệ số ma sát giữa thang và sàn là µ = 0,6.
  a/ Thang đứng yên cân bằng, tìm các lực tác dụng lên thang nếu α = 45o
  b/ Tìm các giá trị của α để thang đứng yên không trượt trên sàn.
  c/ Một người khối lượng m' = 40kg leo lên thang khi α = 45o. Hỏi người này lên đến vị trí O' nào trên thang thì thang sẽ bị trượt. Chiều dài thang l = 2m
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8.thang trọng lượng P = 100N dựa vào tường trơn và sàn nhắm. Cần nghiêng góc α đối với sàn bao nhiêu để người có trọng lượng P1 =400N có thể treo lên đến tận đỉnh thang, biết hệ số ma sát giữa thang với sàn là µ = 0,3\[\sqrt{3}\]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Thang dựa vào tường hợp với sàn góc α. Biết hệ số ma sát với tường là µ1 = 0,5, với sàn là µ2 = 0,4. Khối tâm thang ở giữa thang. Tìm giá trị nhỏ nhất của α mà thang không trượt.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Thanh chiều dài AB = l nghiêng góc α so với sàn A và tựa vào tường tại B. Khối tâm C của thang cách A một đoạn 1/3.
  a/ Chứng minh rằng thang không thể cân bằng nếu không có ma sát
  b/ Gọi µ là hệ số ma sát giữa thang với sàn tường, α = 60o. Tính µ nhỏ nhất để thang cân bằng.
  c/ Khi µ nhỏ nhất, thang có trượt không nếu có một người có trọng lượng bằng trọng lượng thang đứng tại D cách A đoạn \[\dfrac{2l}{3}\]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Thanh đồng chất nằm trong một chỏm cầu nhám, hệ số ma sát µ, độ dài thanh bằng bán kính chỏm cầu. Hỏi thanh có thể tạo với đường nằm ngang góc lớn nhất bao nhiêu mà vẫn cân bằng. Biết thanh nằm trong mặt phẳng thẳng đứng qua tâm chỏm cầu.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Hai trụ nhẵn đồng chất m1 = 10kg, m2 = 30kg. Tâm O1; O2 đặt tiếp xúc nhau giữa hai mặt nghiêng trơn vuông góc, α = 60o. Tìm góc tạo bởi O1O2 và phương ngang, áp lực của các khối trụ lên mặt phẳng và lực tương tác giữa hai trụ.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Khối lập phương tụa một cạnh trên nền nhà, một cạnh trên tường nhẵn. Tìm α để khối cân bằng, biết hệ số ma sát giữa khối với sàn là µ
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Ba hình trụ giống nhau đặt như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa các trụ là µ, giữa trụ với mặt phẳng là µ'. Tìm điều kiện của µ; µ' để hệ cân bằng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Hai khối vuông giống nhau, khối lượng mỗi khối là M, được kéo bởi lực \[\vec{F}\] qua hai dây nối AC = BC như hình vẽ. Góc ACB = 2α. Hệ số ma sát giữa hai khối là µ, khối M ở dưới gắn chặt với đất. Tìm F để khối M ở trên đứng yên.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Khối đồng chất hình hộp khối lượng M có các cạnh a, b gắn với m qua ròng rọc, dây nối. Hệ số ma sát giữa M và sàn là µ. Tìm điều kiện để hệ đứng yên cân bằng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Trong một chiếc moto bay, một người đi moto trên thành hình trụ thẳng đứng bán kính R = 9m. Khối tâm người và xe cách thành trụ h = 1m và vạch một đường tròn nằm ngang, vận tốc 20m/s. Tìm góc nghiêng α của xe với phương ngang.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Vật khối lượng M có thể trượt trên mặt bàn nhẵn. Trên M là một khối hộp lập phương m gắn với M tại O. Hỏi với giá trị cực đại nào của F nằm ngang đặt lên M thì hình hộp không bị lật.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Khối trụ tiết diện lục giác đều đặt trên mặt ngang, chịu lực \[\vec{F}\] nằm ngang. Xác định hệ số ma sát giữa khối trụ với sàn để khối trụ trượt mà không quay.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Trên một bàn nằm ngang, một quả tại gồm hai quả cầu nhỏ nối với nhau bằng một thanh nhẹ, chiều dài l, đặt thẳng đứng. Truyền cho hai quả cầu trên một vận tốc đầu \[\vec{v}\] theo phương ngang. Xác định l để quả cầu dưới bị nhất khỏi bàn ngay khi bắt đầu chuyển động.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Bánh xe bán kính R, khối lượng M có gắn một vật nhỏ khối lượng m được kéo trên mặt ngang và lăn không trượt. Hỏi với vận tốc nào thì bánh xe có thể bay khỏi mặt ngang trong khi chuyển động.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Khung dây có dạng tam giác vuông với α = 30o đặt trong mặt phẳng thẳng đứng. Hai vật m1 = 0,1kg và m2 = 0,3kg nối với nhau bằng dây có thể trượt không ma sát dọc theo hai cạnh khung dây. Khi hai vật ở vị trí cân bằng, lực căng của dây nối và góc β là bao nhiêu? cân bằng là bền hay không bền.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Hình cầu bán kính R chứa một hòn bi ở đáy. Khi hình cầu quay quanh trục thẳng đứng với vận tốc góc ω đủ lớn thì bi cùng quay với hình cầu ở vị trí xác định bởi góc α. Xác định các vị trí cân bằng tương đối của bi và nghiên cứu sự bền vững của chúng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Có n tấm đồng chất như nhau, chiều dài 2l được xếp chồng lên nhau sao cho tấm trên nhô ra một phần so với tấm dưới. Xác định chiều dài phần nhô ra tối đa của mỗi tám để hệ vẫn còn cân bằng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguổn vật lí phổ thông trực tuyến
  Mai xing đẹp, yêntatoo thích bài này.
 2. Một chiếc thang có trọng lượng P = 50N tựa trên sàn nằm ngang và tường thẳng đứng. Biết khi cân bằng thang hợp với phương ngang một góc bằng 45 độ. Coi tường là nhẵn và giữa thang và sàn có ma sát
  Tìm: Phản lực của tường,phản lực của sàn và lực ma sát tác dụng lên thang
  #Ai_giải_giúp_với_ạ
  1. em xem bài mẫu ở trên
    
   yêntatoo thích bài này.
  2. thang thang thang
   thang thang thang, 23/12/17
   làm sao để tải được đề này về thưa thầy
    
  yêntatoo, Đào Anh Thư thích bài này.
 3. giải giúp em!!!một chiếc thang dài l.khối lương m đươc đặt vào bức tường nhẵn.thang có trong tâm ở giữa và nghiêng so với mặt phẳng ngang một góc (anfa).hệ số ma sát nghĩ giữa thang với mặt sàn là (muy)=0.42.hỏi góc (anfa) nhỏ nhất là nhiêu để thang đứng yên
  1. đã có bài mẫu tương tự ở trên
    
 4. Giải giúp em
  Một chiếc thang có khối lượng m chiều dài l đầu trên tựa vào tường thẳng đứng không có ma sát , đầu dưới đặt trên mặt đất. Trọng tâm C ở giữa thang. Thang hợp với tường góc anpha hệ số ma sát nghỉ giữa thang và mặt đất là k. Một người có khối lượng M trèo lên thang. Hỏi với điều kiện nào của anpha thì thang vẫn đứng yên với bất kỳ vị trí nào của người trên thang
  1. em xem bài mẫu tương tự ở trên
    
  2. Hoàng Thiên Vy
   Hoàng Thiên Vy, 16/1/17
   Em không hiểu người ở vị trí bất kỳ thang đứng yên thì trọng tâm của ngừoi phải đặt ở đây để giải ạ
    
 5. Giải giúp em:
  1 chiếc bàn có mặt bàn hình vuông mỗi cạnh dài l=1m, có chiều cao h=1m. Bàn có 1 chân ngắn hơn các chân còn lại 1 đoạn a=3cm, vì thế mà bàn có thể bị bập bênh. nếu đặt bàn cho bằng phẳng thì bàn đứng yên nhưng chỉ cần đụng nhẹ là bàn bị nghiêng về phía chân ngắn. Để cho bàn quay trở lại vị trí ban đầu, cần phải đặt ở góc đối diện chân ngắn 1 trọng vật m=300g. Tìm khối lượng của mặt bàn, bỏ qua khối lượng của các chân, coi chân bàn là mảnh và đc đặt ở các góc của mặt bàn.
  1. Thamchanh04
   Thamchanh04, 16/1/17
   Ai giúp em vs ạ
    
  2. bạn đã có đáp án chưa thế
    
  3. Thamchanh04
   Thamchanh04, 19/1/17
   Chưa bạn à
    
Share Share