Bài tập vật lí lớp 11 xác định vị trí để hệ các điện tích nằm cân bằng

Vật lí 11.I Điện tích, điện trường thầy giáo làng 26/9/16 24,644 42

 1. Xét hai điện tích q1 và q2 cùng dấu => q3 có thể nằm ở các vị trí như hình vẽ

  [​IMG]
  Chỉ có trường hợp q3 nằm giữa q1 và q2 mới thoả mãn điều kiện (*)
  Xét trường hợp q1 và q2 trái dấu: vị trí q3 như hình vẽ

  [​IMG]
  Có hai vị trí thỏa mãn điều kiện $${\vec F_{13}} \uparrow \downarrow {\vec F_{23}}$$
  xét điều kiện F1 = F2 => \[\dfrac{|q_{1}q_{3}|}{r_{13}^{2}}=\dfrac{|q_{2}q_{3}|}{r_{23}^{2}}\] =>
  nếu |q1| > |q2| => r13 > r23 => q3 phải nằm gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn =>
  Ví dụ: hai điện tích q1 = -12.10-9C và q2 = 3.10-9C đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm AB cách nhau 12cm. Xác định vị trí đặt q3 = 3.10-9 để q3 nằm cân bằng
  Hướng dẫn
  r12 = 12cm; q1 và q2 trái dấu và |q1| > |q2| =>
  Phương trình xác định vị trí của q3
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{13}-r_{12}}\]
  r13 = 24cm; r23 = 12cm => q3 nằm trên AB cách A 24cm và cách B 12cm

  Xét hai điện tích q1 và q2 cùng dấu tương tự như trên q3 có thể nằm ở vị trí như hình vẽ

  [​IMG]
  Từ hình vẽ => q3 mang dấu trái dấu với hai điện tích q1 và q2
  Lập luận tương tự như trên ta có
  Bài tập ví dụ: Cho 2 điện tích q1 = qo và q2 = –4qo đặt tại 2 điểm AB cách nhau a (cm) trong chân không. q1, q2 không giữ cố định tại 2 điểm AB. Tìm vị trí dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện tích cân bằng.
  Hướng dẫn
  q1 trái dấu với q2 và |q1| < |q2| => q3 nằm ngoài q1; q2 gần q1 và trái dấu q1
  Phương trình xác định vị trí của q3
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{1}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{13}+r_{12}}\]
  => r13 = a
  Phương trình xác định độ lớn của q3
  \[\dfrac{\sqrt{|q_{3}|}}{r_{13}}=\dfrac{\sqrt{|q_{2}|}}{r_{12}}\]
  => |q3| = 4qo => q3 = –4qo

  Từ lý thuyết đối với lực culong => tương tự cho cách xác định vị trí để tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích gây ra bằng 0

  nguồn học vật lí phổ thông trực tuyến
 2. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích lần lượt bằng q1=10-7C và q2=4.10-7 đặt cố định tại hai điểm trong không khí là A và B. quả cầu thứ ba phải có điện tích bằng bao nhiêu và đặt ở đâu để nó nằm cân bằng
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Nếu cho điện tích Q có khối lượng m được treo bằng sợi dây mảnh và đặt trong điện trường đều E ( E có phương nằm ngang so với mặt đất , có chiều từ trái sang phải ). Điện tích cân bằng khi nào
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. thanh hoa 2001
   thanh hoa 2001, 3/6/17
   Em cảm ơn thầy ạ
    
   thầy giáo làng thích bài này.
 4. Tại ba đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD cạnh a=0,06m trong chân không, đặt ba điện tích điểm q1=q3=2.[10][/-7] và q2=-4.[10][/-7] Xác định q4 đặt tại D để CĐĐT tổng hợp gây bởi hệ điện tích tại tâm O của hình vuông ABCD bằng 0
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Nam Khuong
   Nam Khuong, 2/7/17
   dạ em cảm ơn ạ
    
 5. Cho hình vuông ABCD tại A và C ta đặt điện tích q1 = q3 = q.
  Hỏi phải đặt ở B điện tích bao nhiêu để cường độ điện trường ở D bằng 0.
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share