Bài tập vật lí lớp 12 năng lượng, lực căng, gia tốc của con lắc đơn

Vật lí 12.I Dao động cơ thầy giáo làng 30/3/17 10,476 14

 1. Bài tập năng lượng, lực căng, gia tốc của con lắc đơn vật lí lớp 12 ôn thi quốc gia chương dao động cơ
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  II/ Bài tập năng lượng, lực căng, gia tốc của con lắc đơn
  Bài tập 1
  . tại nơi có gia tốc trọng trường, con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ω. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
  A. (1/2)mglαo2
  B. mglαo2
  C. (1/4)mglαo2
  D. 2mglαo2
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8m/s2. một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6o. Biết khối lượng vật nhỏ của ocn lắc là 90g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ:
  A. 6,8.10-3J
  B. 3,8.10-3J
  C. 5,8.10-3J
  D. 4,8.10-3J
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc αo nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng, khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng
  A. o/√3
  B. αo/√2
  C. o/√2
  D. αo/√3
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. một con lắc đơn chiều dài l và gắn vào vật có khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm, chu kỳ 2s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 thế năng là
  A. 14,64cm/s
  B. 26,12cm/s
  C. 21,96cm/s
  D. 7,32cm/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc αo tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của αo
  A. 3,3o
  B. 6,6o
  C. 5,6o
  D. 9,6o
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. một con lắc đơn khối lượng m dao động điều hòa với biên độ góc αo. biểu thức tính lực căng của dây ở li độ α là
  A. mg( 1 + αo2 - α2)
  B. mg(1 + αo2 - 3α2/2)
  C. mg(3cosαo - 2cosα)
  D. mg(2cosα - 3cosαo)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực căng dây lớn nhất gấp 1,1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc là
  A. \[\sqrt{3/31}\]rad
  B. \[\sqrt{2/31}\]rad
  C. \[\sqrt{4/33}\]rad
  D. \[\sqrt{3/35}\]rad
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc αo, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Biết gia tốc của vật ở vị trí biên gấp 8 lần gia tốc của vật ở vị trí cân bằng. Giá trị của αo
  A. 0,062rad
  B. 0,375rad
  C. 0,25rad
  D. 0,125rad
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc αo. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ góc của nó bằng.
  A. ± αo/3
  B. ±αo/√2
  C. ±αo/√3
  D. ±αo/2
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc αo có cosαo = 0,97. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc α thì lực căng dây bằng trọng lực của vật. Giá trị cosα bằng
  A. cosα = 0,98
  B. cosα = 1
  C. cosα = 2/3
  D. cosα = 0,99
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m = 100g, dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợ dây là 1,0025N. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy g = 10m/s2, π2 = 10 cơ năng dao động của vật là.
  A. 25.10-4J
  B. 1,25.10-4J
  C. 1,25.10-2J
  D. 1,25.10-3J
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Con lắc đơn có chiều dài dây treo là 90cm, khối lượng vật nặng bằng 60g, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết độ lớn lực căng cực đại của dây treo lớn gấp 4 lần độ lớn cực tiểu của nó. Bỏ qua mọi ma sát, chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng dao động của con lắc bằng.
  A. 2,7J
  B. 0,27J
  C. 0,135J
  D. 1,35J
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Con lắc đơn gồm vật nhỏ m = 200g, treo vào sợi dây có chiều dài l. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB gốc αo rồi buông nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát thì thấy lực căng có độ lớn nhỏ nhất khi dao động bằng 1N. Biết g = 10m/s2. Lấy gốc thế năng ở VTCB. Khi dây làm với phương thẳng đứng góc 30o thì tỉ số giữa động năng và thế năng bằng.
  A. 0,5
  B. 0,58
  C. 2,73
  D. 0,73
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đưungs một góc 0,1rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí biên và độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí động năng bằng 2 thế năng là
  A. √3
  B. 1/3
  C. 3
  D. √2
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Sợi dây chiều dài l, được cắt ra làm hai đoạn l1; l2 dùng làm con lắc đơn. Biết li độ của con lắcc đơn có chiều dài l1 khi động năng bằng thế năng bằng li độ của con lắc đơn có chiều dài l2 khi động năng bằng hai lần thế năng. Vận tốc cực đại của con lắc l1 bằng hai lần vận tốc cực đại của con lắc l2. Tìm chiều dài l ban đầu.
  A. l = 7l2
  B. l = 7l1
  C. l = 5l2
  D. l = 5l1
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lí phổ thông ôn thi quốc gia
  vo ha quyen thích bài này.
 2. Một con lắc đơn có độ dài l=1m,khối lượng 0,5kg.tại vị trí li động bằng 0 (rất nhỏ) .thả con lắc không vận tốc ban đầu (v0=0) .Tính chu kỳ dao động, vận tốc của con lắc tại vị trí cân bằng
  1. Bạn phải đăng nhập
  Trịnh trọng quyết thích bài này.
 3. Thầy ơi tại sao tại vị trí biên thì a=att còn ở vị trí cân bằng thì a=aht ạ e k hình dung ra dc ... em cảm ơn
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. Con lắc đơn dao động tự do với biên độ góc là 8°. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 1kg. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 3 lần thế năng thì lực căng dây có độ lớn bằng?
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. Hai con lắc đơn đặt gần nhau dao động bé với chu kì lần lượt 1,5s và 2s trên hai mặt phảng song song. Tại thời điểm t nào đó cả 2 đi qua vị trí cân bằng cùng chiều thời gian ngắn nhất để hiện tượng trên lặp lại
Share Share