Bài tập vật lý lớp 10 tổng hợp lực, phân tích lực, cân bằng của chất điểm

Vật lý 10.II Động lực học chất điểm vatlypt.com 26/9/16 56,751 63
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 26/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,520 | 4,324

  Hà Nội

  Bài tập tổng hợp lực, phân tích lực, cân bằng lực
  Video bài giảng tính độ lớn của lực tổng hợp


  Cách vẽ hợp của hai lực (ba lực) đồng qui theo qui tắc hình bình hành
  [​IMG]


  Bài tập 1. Tính hợp lực của hai lực đồng quy F$_{1}$=16 N; F$_{2}$=12 N trong các trương hợp góc hợp bởi hai lực lần lượt là α=0$^{0}$; 60$^{0}$; 120$^{0}$; 180$^{0}$. Xác định góc hợp giữa hai lực để hợp lực có độ lớn 20N.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Tính hợp lực của ba lực đồng qui trong một mặt phẳng. Biết góc hợp giữa 1 lực với hai lực còn lại đều là các góc 60$^{o }$và độ lớn của ba lực đều bằng 20N.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F$_{1}$ = F$_{2}$ = 40(N). Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi hai lực hợp với nhau một góc 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 180°?
  ĐS: 80(N); 77,3(N); 40√3 (N); 40√2 (N); 40(N); 0(N).
  Bài tập 4. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F$_{1}$ = 16(N) và F$_{2}$ = 12(N).
  a/ Hợp lực của chúng có thể có độ lớn 30(N) hoặc 3,5(N) được không?
  b/ Cho biết độ lớn của hợp lực là F = 20(N). Hãy tìm góc giữa hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$?
  ĐS: a/ Không b/90°
  Bài tập 5. Cho ba lực đồng qui (tại điểm O), đồng phẳng $\vec{F_1}$; $\vec{F_2}$; $\vec{F_3}$ lần lượt hợp với trục Ox những góc 0°, 60°, 120° và có độ lớn tương ứng là F$_{1}$ = F$_{3}$ = 2F$_{2}$ = 10(N) như hình vẽ. Tìm hợp lực của ba lực trên?
  [​IMG]
  ĐS: 15(N).
  Bài tập 6. Tìm hợp lực của bốn lực đồng quy hình vẽ.
  [​IMG]
  Biết rằng: F$_{1}$ = 5(N), F$_{2}$ = 3(N), F$_{3}$ = 7 (N), F$_{4}$ = 1(N).
  ĐS: 2√2 (N).
  Bài tập 7. Biết $\vec{F}$ = $\vec{F_1}$ + $\vec{F_2}$ và F$_{1}$ = F$_{2}$ = 5√3 (N) và góc giữa F và F bằng 30° . Độ lớn của hợp lực $\vec{F}$ và góc giữa $\vec{F_1}$ với $\vec{F_2}$ bằng bao nhiêu?
  ĐS: 15(N) và 60° .
  Bài tập 8. Một vật có khối lượng m = 20(kg) đang đứng yên thì chịu tác dụng của hai lực vuông góc có độ lớn lần lượt là 30N và 40N
  a/ Xác định độ lớn của hợp lực.
  b/ Sau bao lâu vận tốc của vật đạt đến gia trị 30(m/s)?
  ĐS: 50(N) và t = 12(s).
  Bài tập 9. Một vật chịu tác dụng của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ như hình vẽ.
  [​IMG]
  Cho F$_{1}$ = 5(N); F$_{2}$ = 12(N). Tìm lực $\vec{F_3}$ để vật cân bằng? Biết khối lượng của vật không đáng kể
  ĐS: 13(N); 67°23'.
  Bài tập 10. Một vật có khối lượng m chịu tác dụng của hai lực lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ như hình vẽ.
  [​IMG]
  Cho biết F$_{1}$ = 34,64 (N); F$_{2}$ = 20(N); α = 30° là góc hợp bởi $\vec{F_1}$ với phương thẳng đứng. Tìm m để vật cân bằng?
  ĐS: m = 2(kg) hoặc m = 4 (kg).
  Bài tập 11. Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4 (N) và 5(N) hợp với nhau một góc α. Tính góc α? Biết rằng hợp lực của hai lực trên có độ lớn bằng 7,8 (N).
  ĐS: 60°15'.
  Bài tập 12. Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc 120° . Tìm hợp lực của chúng?
  Bài tập 13. Một vật chịu tác dụng của ba lực như hình vẽ thì cân bằng.
  [​IMG]
  Biết rằng độ lớn của lực F$_{3}$ = 40(N). Hãy tính độ lớn của lực F$_{1}$ và F$_{2}$?
  ĐS: F$_{1}$ = 23(N); F$_{2}$ = 46(N).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB. Muốn cho đèn ở xa tường, người ta dùng một thanh chống nằm ngang, một đầu tì vào tường, còn đầu kia tì vào điểm B của dây như hình vẽ.
  [​IMG]
  Cho biết đèn nặng 4 (kg) và dây hợp với tường một góc 30° . Tính lực căng của dây và phản lực của thanh. Cho biết phản lực của thanh có phương dọc theo thanh và lấy g = 10(m/s$^{2}$).
  ĐS:15(N); 10(N).
  Bài tập 15. Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB có không dãn có khối lượng không đáng kể. Muốn cho xa tường, người ta dùng một thanh chống, một đầu tì vào tường, còn đầu kia tì vào điểm B của sợi dây. Biết đèn nặng 40(N) và dây hợp với tường một góc 45° . Tính lực căng của dây và phản lực của thanh?
  ĐS: T = 40√2 (N); N = 40(N).
  Bài tập 16. Vật rắn khối lượng 5kg được treo cân bằng trên mặt phẳng thẳng đứng bằng một sợi dây như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, lấy g=9,8 m/s$^{2}$; α=20$^{0}$ tính lực căng dây và phản lực của mặt phẳng thẳng đứng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Cho vật rắn khối lượng 8kg nằm cân bằng như hình vẽ. Lấy g=10m/s$^{2}$, Tính lực căng dây của các dây.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Vật rắn nằm cân băng như hình vẽ, góc hợp bởi lực căng của dây là 150°. Tính trọng lượng của vật biết độ lớn lực căng của hai dây là 200N
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. treo một vật nặng khối lượng 6 kg vào điểm giữa của một sợi dây cáp căng ngang giữa hai cột thẳng đứng cách nhau 8 m làm dây võng xuống 0,5 m. Lấy g=10 m/s$^{2}$. Tính lực căng của dây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một vật nằm trên mặt nghiêng góc 30° so với phương ngang chịu trọng lực tác dụng có độ lớn là 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực theo các phương vuông góc và song song với mặt nghiêng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Cho hai lực có độ lớn lần lượt là F$_{1}$=3 N, F$_{2}$=4 N. Tính độ lớn hợp lực của hai lực đó trong các trường hợp sau:
  a/ Hai lực cùng giá, cùng chiều.
  b/ Hai lực cùng giá, ngược chiều.
  c/ Hai lực có giá vuông góc.
  d/ Hướng của hai lực tạo với nhau góc 60°.
  ĐS: a. 7N b. 1N c. 5N d. ≈ 6,08N
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Một chất điểm chịu các lực tác dụng có hướng như hình vẽ
  [​IMG]
  độ lớn lần lượt là F$_{1}$=60 N, F$_{2}$=30 N, F$_{3}$=40 N. Xác định hướng và độ lớn lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm
  ĐS: 50N
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Một chất chịu hai lực tác dụng có cùng độ lớn 40 N và tạo với nhau góc 120°. Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên chất điểm.
  ĐS: 40 N
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Hợp lực F của hai lực F$_{1}$ và lực F$_{2}$ có độ lớn 8√2N; lực F tạo với hướng của lực F$_{1}$ góc 45° và F$_{1}$=8N. Xác định hướng và độ lớn của lực F$_{2}$.
  ĐS: vuông góc với lực F$_{1}$ và F$_{2}$=8N
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Cho lực F có độ lớn 100 N và có hướng tạo với trục Ox một góc 36,87° và tạo với Oy một góc 53,13°. Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trục Ox và Oy.
  ĐS: F$_{x}$=80 N và F$_{y}$=60 N
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Đặt thanh AB có khối lượng không đáng kể nằm ngang, đầu A gắn vào tường nhờ một bản lề, đầu B nối vs tường bằng 1 dây AB. treo vào B một vật có khối lượng 6kg và cho biết AB bằng 40cm, AC bằng 60cm. tính lực căng trên dây BC và lực nén lên thanh. g=10m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Vật rắn 2kg nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc 30$^{0}$. Tính lực căng dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng, lấy g=9,8m/s$^{2}$ và bỏ qua ma sát.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Vật rắn 12kg nằm cân bằng như hình vẽ, biết AB=40cm; AC=30 cm, g=10 m/s$^{2}$
  Tính lực đàn hồi của thanh AB và thanh BC.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Quả cầu mang điện khối lượng 5 g treo bằng sợi dây không giãn đặt trong điện trường chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 2.10$^{-2}$ N theo phương ngang. Tính lực căng của dây treo và góc lệch của dây treo quả cầu với phương thẳng đứng, lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 30. Thuyền nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết α = 60$^{o}$, lực căng của dây T = 100N. Tìm lực do gió và nước tác dụng lên thuyền.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý trực tuyến
 2. cawasa7

  cawasa7 10/10/16
  #2

  | | 0 | 0

  Giải giúp em:
  Do 2 lực đồng quy có độ lớn F1= 16N, F2=12N
  a) Hợp lực của chúng có thể có độ lớn F=30N hoặc 3.5N được không?
  b) Cho biết độ lớn của hợp lực là F=20N.hãy tìm góc hợp giữa 2 hợp lực f1 và f2
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. thuy123
   thuy123, 2/11/16
   góc hợp giữa 2 hợp lực f1 và f2 = 90 ĐỘ (vì f1^2 +f2^2 =f^2)
    
   phucyeungan, sone9801, thích bài này.
 3. Phương Thảo

  Phương Thảo 14/10/16
  #3

  Lớp 11 | 9/10/16 | 42 | 102

  Hà Nội

  Em thưa thầy. Thầy giải giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn thầy
  Một ròng rọc có mang một vật nhỏ khối lượng m=1kg được đỡ bởi 1 sợi dây ABCD.Phần CD của một sợi dây thảng đứng, phần BA nghiêng một góc 60$^{o}$ so với đường nằm ngang. Ròng rọc cân bằng dưới tác dụng của lực F nằm ngang. Tính lức F và lức căng của dây. Khối lượng của ròng rọc không đáng kể. Lấy g=10 m/s$^{2}$
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. Bánh Bao

  Bánh Bao 16/10/16
  #4

  Lớp 11 | 15/10/16 | 8 | 27

  Hà Nội

  Giải giúp em
  1/ Một người nhảy dù có trọng lượng 900N. Lúc vừa nhảy khỏi máy bay, người đó chịu tác dụng của lực cản không khí, lực này gồm thành phần thẳng đứng bằng 500N và thành phần nằm ngang 300N. Tính độ lớn và phương của hợp lực của tất cả các lực.
  2/ Cho 3 lực thành phần F1=10 căn 3, F2=10N, F3=12N tạo với nhau một góc 120 độ tác dụng đồng thời lên một chất điểm. Tính hợp lực của 3 lực.
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. giải hộ em bài này với: một chất điểm đứng yên dưới tác động 3 lực 6N,8N,10N. hỏi góc giữa 2 lực 6Nvà 8N bằng bao nhiêu?
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. thuy123
   thuy123, 2/11/16
   ta có f1^2 +f2^2 =f3 => 6^2+8^2=10^2 => góc giữa 2 lực 6N VÀ 8N =90 độ
    
   phucyeungan, Lan Trinh, sone9801 thích bài này.
Share Share