Bài tập vật lý lớp 11 cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài, vật lý phổ thông

Vật lý 11.IV Từ Trường vatlypt.com 28/9/16 82,056 43
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 28/9/16
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Bài tập từ trường của dòng điện thẳng dài. Các dạng bài tập từ trường của dòng điện thẳng dài. Phương pháp giải bài tập từ trường của dòng điện thẳng dài chương trình vật lý lớp 11 cơ bản, nâng cao.
  Video bài giảng bài tập từ trường của dòng điện thẳng dài

  Video bài giảng qui tắc bàn tay phải

  Tóm tắt lý thuyết:
  1/ Cảm ứng từ của dòng điện thẳng vô hạn
  B=2.10$^{-7}$\[\dfrac{I}{r}\]​
  2/ Cảm ứng từ của dòng điện thẳng hữu hạn
  B=10$^{-7}$\[\dfrac{I}{r}(\sin \alpha_{1} + \sin \alpha_{2})\]​
  Trong đó
  • r: là khoảng cách từ điểm cần tính đến dòng điện (m)
  • B: cảm ứng từ tại điểm cần tính (T)
  • I: cường độ dòng điện qua dây (A)
  3/ Nguyên lý chồng chất từ trường:
  \[\vec{B}=\vec{B_{1}}+\vec{B_{2}}+...\]​
  4/ Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm do hai dòng điện song song gây ra
  B = \[\sqrt{B_1^2+ B_2^2+2B_1 B_2cos\alpha}\]​
  Trong đó:
  • B$_{1}$ = 2.10$^{-7}$.\[\dfrac{I}{r_1}\] (T)
  • B$_{2}$ = 2.10$^{-7}$.\[\dfrac{I}{r_2}\] (T)
  • r$_{1}$; r$_{2}$ lần lượt là khoảng cách từ điểm cần tính đến I$_{1}$; I$_{2}$ (m)
  • α = góc hợp bởi hai véc tơ \[\vec{B_1}\] và \[\vec{B_2}\]
  Trường hợp đặc biệt
  \[\vec{B_1}\] cùng chiều \[\vec{B_2}\] => B = B$_{1}$ + B$_{2}$
  \[\vec{B_1}\] ngược chiều \[\vec{B_2}\] => B = |B$_{1}$ - B$_{2}$|
  \[\vec{B_1}\] vuông góc \[\vec{B_2}\] => B = \[\sqrt{B_1^2+ B_2^2}\]​
  II/Bài tập từ trường, cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài
  Bài tập 1
  : Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 0,5A đặt trong không khí.
  a/ Tính cảm ứng từ M cách dòng điện 4cm
  b/ Cảm ứng từ tại điểm N là 10$^{-6}$T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 20 cm trong không khí có I$_{1}$=12 A; I$_{2}$=15 A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách I$_{1 }$là 15 cm và cách I$_{2 }$ là 5 cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 10 cm trong không khí có I$_{1}$=6A; I$_{2}$=12A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách I$_{1 }$là 5 cm và cách I$_{2 }$ là 15 cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 10 cm trong không khí có I$_{1}$=9A; I$_{2}$=12A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách I$_{1 }$là 6 cm và cách I$_{2 }$ là 8cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 20 cm trong không khí có I$_{1}$=I$_{2}$=12A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách I$_{1 }$là 16 cm và cách I$_{2 }$ là 12cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 20 cm trong không khí có I$_{1}$=I$_{2}$=9A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều I$_{1}$ và I$_{2}$ một khoảng 30cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 10 cm trong không khí có I$_{1}$=I$_{2}$=6A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều I$_{1}$ và I$_{2}$ một khoảng 20cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau d=12 cm trong không khí có I$_{1}$=I$_{2}$=I=10A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều I$_{1}$ và I$_{2}$ một khoảng x. Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau d=2a trong không khí có I$_{1}$=I$_{2}$=I . Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều I$_{1}$ và I$_{2}$ một khoảng x. Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Hai dòng điện thẳng dài đặt trong không khí trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy. Dòng I$_{1}$=2A cùng chiều với chiều dương trục Ox, dòng I$_{2}$=3A ngược chiều với chiều dương trục Oy. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M có tọa độ M(4cm;-2cm)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Hai dòng điện thẳng dài đặt trong không khí trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy. Dòng I$_{1}$=6A ngược chiều với chiều dương trục Ox, dòng I$_{2}$=9A cùng chiều với chiều dương trục Oy. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M có tọa độ M(4cm;6cm)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 8cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I$_{1}$ = 10A, I$_{2}$ = 20A, cùng chiều nhau. Hãy xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M khi
  a/ M cách đều hai dây đoạn 4cm
  b/ M cách I$_{1}$ đoạn 2cm, cạch I$_{2}$ đoạn 6cm
  c/ M cách I$_{2}$ đoạn 2cm, cách I$_{2}$ đoạn 10cm
  d/ M cách I$_{1}$ đoạn 6cm, cách I$_{2}$ đoạn 10cm
  e/ M cách đều hai dây đoạn 5cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Cho một đoạn dây dẫn AB có chiều dài 10√3 cm, mang dòng điện I = 10A xác định cảm ứng từ tại điểm C, biết CB vuông góc với AB tại B và CB = 10cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại các điểm cho trên hình vẽ do mỗi dòng điện gây ra ứng với mỗi trường hợp sau
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Một dòng điện có cường độ I = 5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Xác định cảm ứng từ hai điểm M, N. Cho biết M, N cách dòng điện một đoạn d = 4cm như hình vẽ
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Dòng điện có cường độ 2A chạy cùng chiều qua hai dây dẫn thẳng chập sát lại. Tính cảm ứng từ do hai dây dẫn gây ra tại nơi cách chúng 5cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn, dòng điện chạy trong dây có cường độ I = 10A.
  1/ Xác định độ lớn cảm ứng từ do dòng điện trên gây ra tại
  a/ điểm M nằm cách dây dẫn 5cm
  b/ điểm N nằm cách dây dẫn 8cm
  2/ điểm D có cảm ứng từ là 2.10$^{-5}$T, điểm D nằm cách dây dẫn I bao nhiêu
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí, có dòng điện I = 0,5A.
  a/ Tính cảm ứng từ tại M, cách dây dẫn 5cm
  b/ Cảm ứng từ tại N có độ lớn 5.10$^{-7}$T. Tìm quỹ tích điểm N
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Hai dây dẫn thẳng D$_{1}$ và D$_{2}$ rất dài đặt song song cách nhau 6cm trong không khí, có dòng điện I$_{1}$ = I$_{2}$ = 2A đi qua cùng chiều. Xác định véc tơ cảm ứng tại
  a/ M cách D$_{1}$ và D$_{2}$ một khoảng 3cm
  b/ N cách D$_{1}$ khoảng 4cm, cách D$_{2}$ khoảng 2cm
  c/ K cách D$_{1}$ khoảng 10cm, cách D$_{2}$ khoảng 4cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Cho hai dòng điện I$_{1}$; I$_{2}$ có chiều như hình vẽ I$_{1}$ = I$_{2}$ = 2A, các khoảng cách từ M đến hai dòng điện là a = 2cm, b = 1cm. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại M.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 100cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn cùng chiều có I$_{1}$ =I$_{2}$ = 2A. Tìm cảm ứng từ tại
  a/ Điểm M cách I$_{1}$ đoạn d$_{1}$ = 60cm và I$_{2}$ đoạn d$_{2}$ = 40cm
  b/ điểm N cách I$_{1}$ đoạn d$_{1}$ = 60cm, cách I$_{2}$ đoạn d$_{2}$ = 80cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. hai dây dẫn thẳng dài vô hạn song song đặt cách nhau khoảng 8cm trong không khí, có dòng điện ngược chiều I$_{1}$ = I$_{2}$ =10A đi qua. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách mỗi dây 4cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt vuông góc với nhau trong không khí, có I$_{1}$ =10A, I$_{2}$ =30A chạy qua. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 4cm. Tính cảm ứng từ tại điểm các mõi dòng diện 2cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Biết I$_{1}$ = I$_{2}$ = I$_{3}$ = 10A. Xác định cảm ứng từ tại M.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Biết I$_{1}$ = I$_{2}$ = I$_{3}$ = 10A. Xác định cảm ứng từ tại M.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Biết I$_{1}$ = I$_{2}$ = I$_{3}$ = 5A. Tam giá ABC đều cạnh a = 10cm.
  [​IMG]
  a/ Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của tam giác
  b/ nếu đổi chiều dòng điện của một trong 2 dòng thì cảm ứng từ tại tâm O là bao nhiêu
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Biết I$_{1}$ = I$_{2}$ = I$_{3}$ = 5A.
  ABCD là hình vuông cạnh a = 10cm. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại D.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Bốn dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.
  Biết I$_{1}$ = I$_{2}$ = I$_{3}$ = I$_{4}$ = I = 2A đi qua bốn đỉnh của hình vuông cạnh a = 20cm. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của hình vuông.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau AB = 2a = 8√2cm trong không khí, có I$_{1}$ = I$_{2}$ = I = 2√2 A cùng chiều. Gọi O là trung điểm của AB, trục Ox trong mặt phẳng hình vẽ và có chiều như hình
  [​IMG]
  a/ Xác định véc tơ cảm ứng từ tổng hợp tại O
  b/ Gọi M là điểm thuộc Ox với OM = x = 4√2 cm xác định véc tơ cảm ứng từ tổng hợp tại M
  c/ xác định vị trí điểm M trên Ox tại đó cảm ứng từ tổng hợp có giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại này.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
 2. hai dòng điện thẳng I1=5a I2=10, nằm tại hai diểm a và b cách nhau 10cm.biết 2 dòng điện ngược chiều nhau. hãy xác định cảm ừng từ tổng hợp tại c là trung điểm ab
  thầy ơi giúp em giải bài này đi
  có ai biết thì giúp mình với
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. haihaulai
   haihaulai, 30/3/17
   thầy giải thích giúp em sin anpha1 và sin anpha2 trong công thức cảm ứng từ của dòng điện thẳng hữu hạn với ạ
    
   huytrinh2000 thích bài này.
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 30/3/17
   nó đc Suy ra Từ tích phân
    
   ThanhXuanA thích bài này.
  4. familygiau
   familygiau, 27/2/18
   Thầy ơi bài 4: B2 tính ra là 3×10^-5 thầy ghi là 4×10^-5.
    
   thầy giáo làng thích bài này.
 3. Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí và cách nhau một khoảng d=100cm. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn chạy cùng chiều và cùng cường độ I=2A .xác định cảm ứng từ B tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách hai dây dẫn lần lượt d1=60cm và d2=40cm. Thầy chỉ giúp em với ạ
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. Nguyễn Hoàng Phúc

  Nguyễn Hoàng Phúc 6/2/17
  #4

  Lớp 11 | 15/10/16 | 19 | 37

  Hà Nội

  Thầy ơi cho em hỏi! Bất đẳng thức cosin chỉ ám dụng cho phép tính tổng của 2 số không âm! Nhưng trong bài số 8 thầy lại áp dụng cho 1 phép hiệu! Thầy có thể hướng dẫn cụ thể lại giùm em câu đó được không ạ!
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Da! em cam on thầy
    
  3. em thưa thầy em vẫn chưa hiểu bài cosin ấy
    
  nguyenkienthi thích bài này.
 5. hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đắt song song. khoảng cách MN: 2a
  I1=I2=I. Đường thẳng OI vuông góc với mặp phẳng chứa hai dây dẫn đi qua O cách đều hai dòng điện.
  Xác định: B=? tại C nằm trên OI với OC=x, Cx=0,8, a=0,6, I=3
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 6/2/17
   Em kiểm tra lại đầu bài đã chính xác chưa Cx =0,8 là cái gì
    
  2. manyuara nyoko
   manyuara nyoko, 28/1/18
   thầy ơi. e ko biết cách xác định chiều cảm ứng từ hay lực từ, thầy có thể giảng cho e hiểu đc ko ạ?
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 28/1/18
   em xem video quy tắc tay trái, tay phải thầy nói khá kỹ rồi có hình minh hoạ dễ hiểu
    
  manyuara nyoko, thích bài này.
Share Share