Thời gian trong dao động điều hòa, vật lí 12 ôn thi quốc gia

Vật lí 12.I Dao động cơ thầy giáo làng 28/9/16 28,598 15
 1. Thời gian trong dao động điều hòa. Các dạng Bài tập thời gian trong dao động điều hòa. Phương pháp giải các Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa chương trình vật lí 12 ôn thi Quốc gia.

  Video bài giảng: Xác định thời điểm, thời gian của dao động điều hòa

  Bài tập 1: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 10 (cm) và tần số góc 10 (rad/s). Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ +3,5 cm đến vị trí cân bằng là
  A. 0,036 s.
  B. 0,121 s.
  C. 2,049 s.
  D. 6,951 s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Vật dao động điều hoà, thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí x=+A đến vị trí x = A/3 là 0,1 s. Chu kì dao động của vật là
  A. 1,85 s.
  B. 1,2 s.
  C. 0,51 s.
  D. 0,4 s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Vật dao động điều hoà với biên độ A. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ A/2 đến vị trí có li độ A là 0,2 s. Chu kì dao động của vật là:
  A.0,12 s.
  B. 0,4 s.
  C. 0,8 s.
  D. 1,2 s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 1 s với biên độ 4,5 cm. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân bằng một khoảng nhỏ hơn 2 cm là
  A. 0,29 s.
  B. 16,80 s.
  C. 0,71 s.
  D. 0,15 s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn hơn nửa biên độ là
  A. T/3.
  B. 2T/3.
  C. T/6.
  D. T/2.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6 : Một dao động điều hoà có chu kì dao động là T và biên độ là A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1 > 0. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vị trí cân bằng gấp ba thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vị trí biên x = +A. Chọn phương án đúng.
  A. x1=0,924A.
  B. x1=0,5√3A.
  C. x1=0,5A√2.
  D. x1=0,021A.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7: Một dao động điều hoà có chu kì dao động là T và biên độ là A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1 (mà x1 ≠0; x1 ≠ ±A), bất kể vật đi theo hướng nào thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt nhất định vật lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Chọn phương án đúng.
  A. x1=0,924A.
  B. x1=0,5√3A.
  C. x1=0,5A√2.
  D. x1=0,021A.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8: Một vật dao động điều hoà có phương trình li độ x=8cos(7πt + π/6) cm. Khoảng thời gian tối thiểu để vật đi từ li độ 4√2cm đến vị trí có li độ -4√3cm là
  A. 1/24 s.
  B. 5/12 s.
  C. 1/6 s.
  D. 1/12 s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9: Một dao động điều hoà có chu kì dao động là T và biên độ là A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ cực đại mà véctơ vận tốc có hướng cùng với hướng của trục toạ độ là
  A. T/3.
  B. 5T/6.
  C. 2T/3.
  D. T/6.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1=‒ A đến vị trí có li độ x2=A/2 là 1 s. Chu kì dao động của con lắc là:
  A. 6 s.
  B. 1/3 s.
  C. 2 s.
  D. 3 s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11: Một chất điểm đang dao động điều hoà trên một đoạn thẳng xung quanh vị trí cân bằng O. Gọi M, N là hai điểm trên đường thẳng cùng cách đều O. Biết cứ 0,05 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M, O, N và tốc độ của nó lúc đi qua các điểm M, N là 20π cm/s. Biên độ A bằng
  A. 4 cm.
  B. 6 cm.
  C. 4√2cm.
  D. 4√3cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12: Một chất điểm đang dao động điều hoà trên một đoạn thẳng. Trên đoạn thẳng đó có bảy điểm theo đúng thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7 với M4 là vị trí cân bằng. Biết cứ 0,05 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M1, M 2, M3, M4, M5, M6 và M7. Tốc độ của nó lúc đi qua điểm M3 là 20π cm/s. Biên độ A bằng
  A. 4 cm.
  B. 6 cm.
  C. 12 cm.
  D. 4√3 cm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13: Vật đang dao động điều hòa dọc theo đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật, tại thời điểm t thì vật xa điểm M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là Δt thì vật gần điểm M nhất. Độ lớn vận tốc của vật sẽ bằng nửa vận tốc cực đại vào thời điểm gần nhất là
  A. t + Δt/3
  B. t + Δt/6
  C. t + Δt/4
  D. 0,5t + 0,25Δt
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox với O là vị trí cân bằng. Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm có toạ độ x=0 đến điểm mà tốc độ của vật bằng nửa tốc độ cực đại là
  A. T/8.
  B. T/16.
  C. T/6.
  D. T/12.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15 : Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ nhỏ hơn 1/3 tốc độ cực đại là.
  A. T/3.
  B. 2T/3.
  C. 0,22T.
  D. 0,78T.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16 : Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ lớn hơn 0,5 tốc độ cực đại là
  A. T/3.
  B. 2T/3.
  C. T/6.
  D. T/2.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vtb là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ 0,25πvtb là:
  A. T/3.
  B. 2T/3.
  C. T/6.
  D. T/2.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18 : Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 8 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn vận tốc không vượt quá 16 cm/s là T/3. Tần số góc dao động của vật là
  A. 4 rad/s.
  B. 3 rad/s.
  C. 2 rad/s.
  D. 5 rad/s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19 : Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để tốc độ dao động không nhỏ hơn π (m/s) là 1/15 (s). Tần số góc dao động của vật có thể là :
  A. 6,48 rad/.
  B. 43,91 rad/s.
  C. 6,36 rad/s.
  D. 39,95 rad/s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ ‒40 cm/s đến 40√3 cm/s là
  A. π/40 (s).
  B. π/120 (s).
  C. π/20 (s).
  D. π/60 (s)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, trên một đoạn thẳng, giữa hai điểm biên M và N. Chọn chiều dương từ M đến N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời gian t=0 là lúc vật đi qua trung điểm I của đoạn MO theo chiều dương. Gia tốc của vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểm
  A. T/8.
  B. T/16.
  C. T/6.
  D. T/12.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22: Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang. Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật là 12 N. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật chịu tác dụng của lực kéo lò xo 6√3N là 0,1 (s). Chu kỳ dao động của vật là
  A. 0,4 (s).
  B. 0,3 (s).
  C. 0,6 (s).
  D. 0,1 (s).
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23: Vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 3 m/s và gia tốc cực đại bằng 30π (m/s2). Lúc t=0 vật có vận tốc v1=+1,5 m/s và thế năng đang giảm. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì vật có gia tốc bằng ‒15π (m/s2)?
  A. 0,05 s.
  B. 0,15 s.
  C. 0,10 s.
  D. 1/12 s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì π/2 (s), tốc độ cực đại của vật là 40 (cm/s). Tính thời gian trong một chu kì gia tốc của vật không nhỏ hơn 96 (cm/s2).
  A. 0,78 s.
  B. 0,71 s.
  C. 0,87 s.
  D. 0,93 s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn gia tốc bé hơn 1/2 gia tốc cực đại là
  A. T/3.
  B. 2T/3.
  C. T/6.
  D. T/2.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là T/3. Lấy π2=10. Tần số dao động của vật là
  A. 4 Hz.
  B. 3 Hz.
  C. 2 Hz.
  D. 1 Hz.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27: Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Tính thời gian trong một chu kì Wt ≤ 2Wđ.
  A. 0,196 s.
  B. 0,146 s.
  C. 0,096 s.
  D. 0,304 s.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lí phổ thông ôn thi quốc gia
 2. Thầy ơi tại sao câu 1, sin=0.35 vậy ạ
  1. sin = đối/ huyền = 3,5/10
    
  2. Nhungxinh123
   Nhungxinh123, 25/5/17
   Dạ e cảm ơn thầy
    
   thầy giáo làng thích bài này.
  3. tramcuncon2k
   tramcuncon2k, 17/6/17
   thầy ơi sao câu 19
   x1=10sin(ω/60) thay vào phương trình
   lại được ω=39,95 rad/s vậy ạ
    
  4. em dùng máy tính để giải cả cái phương trình trên (phương pháp SOLVE) lấy giá trị gần đúng, lần sau đừng có spam, gửi câu hỏi khác ở phía dưới không bình luận vào đây
    
 3. Thầy ơi giúp dùm e câu đây với được không ạ:
  Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5√2 cos(πt – π/4) cm. Các thời điểm vật chuyển động qua vị trí có tọa độ x = -5cm theo chiều dương của trục Ox là:
  A. t = 1,5 + 2k (s) với k = 0,1,2…
  B. t = 1,5 + 2k (s) với k = 1,2,3
  C. t = 1 + 2k (s) với k = 0,1,2,3…
  D. t = - 1/2+ 2k (s) với k = 1,2 …
  1. Ngocngoc090909
   Ngocngoc090909, 27/6/17
   dạ vâng ạ em cảm ơn thầy, thầy ơi em làm nhưng phân vân 2 đáp án A và D em không biết chắc là đáp án nào là đúng cả, thầy giúp e được không ạ, em cảm ơn nhiều
    
  2. hàm cos có hai nghiệm ±, theo chiều dương thì em lấy dấu âm và ngược lại => D
    
  3. Ngocngoc090909
   Ngocngoc090909, 27/6/17
   dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ
    
 4. Thầy ơi cho em hỏi ở chỗ em khoanh màu đen đó mình viết ra để làm gì vậy thầy còn chỗ em khoanh màu đỏ thì từ công thức nào vậy ạ
 5. Thầy ơi, em thay số vào công thức mà đâu có đúng đáp án
  1. chắc em bấm máy sai, lưu ý chế độ D và R của máy tính
    
  2. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 4/9/17
   Thầy ơi, em không hiểu lý thuyết bài toán thời gian liên quan đến vận tốc và gia tốc.
   Tại sao đối với vận tốc : v > v1 : vật sẽ nằm trong đoạn -x1 đến x1 còn gia tốc a > a1 sẽ nằm ngoài đoạn -x1 đến x1. Em bị rối chỗ đó. Mong thầy giúp đỡ ạ.
    
  3. Đi từ biên về vị trí cân bằng vận tốc tăng dần và ngược lại, gia tốc thì ngược với vận tốc nên nó thế
    
  4. Vũ Tuyết Mai
   Vũ Tuyết Mai, 4/9/17
   Em hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Thật thú vị khi hiểu bài thầy nhỉ :ok:.
    
   thầy giáo làng thích bài này.
  5. Uyên TN2301
   Uyên TN2301, 12/10/17
   thầy ơi em hỏi thầy bài này vs
   chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=Acos(pit- pi/4) . trong khoảng thời gian 2,5T kể từ thời điểm ban đầu . số lần vật đi qua li độ 2A/3 là?
   dạng này lm ntn v thầy
    
  6. thầy giáo làng
   thầy giáo làng, 12/10/17
   em không hỏi bài mới vào đây, kéo chuột xuống dưới để gửi
    
Share Share