Tính chiều dài ban đầu của con lắc đơn, vật lí 12

Hỏi đáp nhanh vật lí phổ thông, vật lí trực tuyến Liễu Nhược Như 16/6/17 497 0
  1. trong một khoảng thời gian, một con lắc thực hiện được 15 dao động. giảm chiều dài của nó một đoạn 16 cm thì cùng khoảng thời gian đó, con lắc thực hiện được 25 dao động. chiều dài của con lắc ban đầu là?
    1. Bạn phải đăng nhập
Share Share