xác định vị trí trùng nhau của vân đỏ và vân lục, vật lí 12

Hỏi đáp nhanh vật lí phổ thông, vật lí trực tuyến thyhuynh 15/6/17 134 0
  1. ánh sáng được dùng trong thí nghiệm giao gồm 2 ánh sáng đơn sắc ánh sáng lục có bước sóng 0,5 μm va anh sang do co bước sóng 0,75 μm. vân sáng lục và vân sáng đỏ trùng nhua lần thứ nhất (kể từ vân sáng trung tâm ) ứng với vân sáng đỏ bậc?
    1. Bạn phải đăng nhập
Share Share