Tính sức căng bề mặt, Xác định áp suất bên trong giọt chất lỏng

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến MinhAnh0387 13/9/21 164 0
 1. Xét chất lỏng A có khối lượng riêng ρ=550 và ống mao quản có bán kính R=2.2 mm, góc dính ướt của chất
  lỏng với bề mặt của ống là θ=138 . Cắm ống mao quản vào trong một chậu chứa chất lỏng A theo
  phương vuông góc với bề mặt chất lỏng thì xảy ra hiện tượng mao dẫn với chiều cao cột chất lỏng
  bằng h=-0.5 cm.
  a. tính sức căng bề mặt.
  b. Một giọt chất lỏng A có đường kính d=R/66 lơ lửng trong không khí ( nhiệt độ 35 độ C, áp suất 102.1 kPa) Xác định áp suất bên trong giọt chất lỏng
Share Share