Trắc nghiệm vật lí 11 thấu kính, lăng kính, mắt, vật lí phổ thông

Vật lí 11.VII Mắt và các dụng cụ quang T.Trường 28/4/17 26,635 5
 1. Bài tập trắc nghiệm mắt, lăng kính, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ vật lí lớp 11 cơ bản và nâng cao chương mắt và các dụng cụ quang
  Bài tập 1
  Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Tia sáng tới một mặt bên có thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai khi
  A. góc chiết quang A có giá trị bất kỳ
  B. góc chiết quang A nhỏ hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh.
  C. góc chiết quang A là góc vuông
  D. góc chiết quang A lớn hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh
  Đáp án B
  Bài tập 2 Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ có giá trị bé nhất
  B. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc tới i có giá trị bé nhất
  C. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ bằng góc tới i.
  D. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ bằng hai lần góc tới i
  Đáp án C
  Bài tập 3 Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì
  A. góc lệch D tăng theo i
  B. góc lệch D giảm dần
  C. góc lệch D tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần
  D. góc lệch D giảm tới một giá trị rồi tăng dần.
  Đáp án D
  Bài tập 4 Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong khong khí:
  A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i
  B. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’
  C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.
  D. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính
  Đáp án C
  Bài tập 5 Cho một tia sáng đơn sắc đi qua lăng kính có góc chiết quang A = 60o và thu được góc lệch cực tiểu D$_{m}$ = 60o. Chiết suất của lăng kính là:
  A. n = √2
  B. n = 1,41
  C. n = 0,87
  D. n = √3.
  Đáp án D
  Bài tập 6 Tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 góc chiết quang A. Tia ló hợp với tia tới một góc lệch D = 30o. Góc chiết quang của lăng kính là
  A. A = 41o
  B. A = 38o16’.
  C. A = 66o
  D. A = 24o
  Đáp án B
  Bài tập 7 Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất n = √2 và góc chiết quang A = 30o. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:
  A. D = 5o
  B. D = 13o
  C. D = 15o.
  D. D = 22o
  Đáp án C
  Bài tập 8 Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, tiết diện là một tam giác đều, được đặt trong không khí. Chiếu tia sáng SI tới mặt bên của lăng kính với góc tới i = 30o. Góc lệch của tia sáng khi đi qua lăng kính (tính gần đúng) là:
  A. D = 28o
  B. D = 37o
  C. D = 47o
  D. D = 52o
  Đáp án C
  Bài tập 9 Lăng kính có góc chiết quang A = 60o, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là D$_{m}$ = 42o. Góc tới có giá trị bằng:
  A. i = 51o.
  B. i = 30o
  C. i = 21o
  D. i = 18o
  Đáp án A
  Bài tập 10 Lăng kính có góc chiết quang A = 60o, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là D$_{m}$ = 42o. Chiết suất của lăng kính là:
  A. n = 1,55.
  B. n = 1,50
  C. n = 1,41
  D. n = 1,33
  Đáp án A
  Bài tập 11 Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng?
  A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật
  B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật
  C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
  D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật
  Đáp án C
  Bài tập 12 Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.
  B. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật
  C. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật
  D. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật
  Đáp án A
  Bài tập 13 Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ
  A. luôn nhỏ hơn vật
  B. luôn lớn hơn vật
  C. luôn cùng chiều với vật
  D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật
  Đáp án D
  Bài tập 14 Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ
  A. luôn nhỏ hơn vật.
  B. luôn lớn hơn vật
  C. luôn ngược chiều với vật
  D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật
  Đáp án A
  Bài tập 15 Nhận xét nào sau đây là đúng?
  A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật
  B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật
  C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật
  D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.
  Đáp án D
  Bài tập 16 Nhận xét nào sau đây về thấu kính phân kì là không đúng?
  A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật.
  B. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo
  C. Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm
  D. Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm
  Đáp án A
  Bài tập 17 Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phân kỳ là không đúng?
  A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ
  B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
  C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
  D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ
  Đáp án C
  Bài tập 18 Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ là không đúng?
  A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
  B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì
  C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song
  D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ
  Đáp án A
  Bài tập 19 Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong không khí là:
  A. f = 20 (cm)
  B. f = 15 (cm).
  C. f = 25 (cm)
  D. f = 17,5 (cm)
  Đáp án B
  Bài tập 20 Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong nước có chiết suất n’ = 4/3 là:
  A. f = 45 (cm)
  B. f = 60 (cm).
  C. f = 100 (cm)
  D. f = 50 (cm)
  Đáp án B
  Bài tập 21 Một thấu kính mỏng, phẳng – lồi, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, biết độ tụ của kính là D = + 5 (đp). Bán kính mặt cầu lồi của thấu kính là:
  A. R = 10 (cm).
  B. R = 8 (cm)
  C. R = 6 (cm)
  D. R = 4 (cm)
  Đáp án A
  Bài tập 22 Đặt vật AB = 2 (cm) trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu được
  A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn
  B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn
  C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).
  D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm)
  Đáp án C
  Bài tập 23 Thấu kính có độ tụ D = 5 (đp), đó là:
  A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 (cm)
  B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 (cm)
  C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5 (cm)
  D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 (cm).
  Đáp án D
  Bài tập 24 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:
  A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).
  B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm)
  C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm)
  D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm)
  Đáp án A
  Bài tập 25 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:
  A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm)
  B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm)
  C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm)
  D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).
  Đáp án D
  Bài tập 26 Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là:
  A. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25 (cm)
  B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = 25 (cm)
  C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = - 25 (cm)
  D. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 25 (cm).
  Đáp án D
  Bài tập 27 Vật sáng AB đặ vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì (tiêu cụ f = - 25 cm), cách thấu kính 25cm. ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:
  A. ảnh thật, nằm trước thấu kính, cao gấp hai lần vật
  B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng nửa lần vật.
  C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao gấp hai lần vật
  D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa lần vật
  Đáp án B
  Bài tập 28 Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:
  A. 8 (cm)
  B. 16 (cm)
  C. 64 (cm).
  D. 72 (cm)
  Đáp án C
  Bài tập 29 Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:
  A. 4 (cm)
  B. 6 (cm)
  C. 12 (cm)
  D. 18 (cm).
  Đáp án D
  Bài tập 30 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:
  A. f = 15 (cm).
  B. f = 30 (cm)
  C. f = -15 (cm)
  D. f = -30 (cm)
  Đáp án A
  Bài tập 31 Một thấu kính mỏng, hai mặt lồi giống nhau, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, biết độ tụ của kính là D = + 10 (đp). Bán kính mỗi mặt cầu lồi của thấu kính là:
  A. R = 0,02 (m)
  B. R = 0,05 (m)
  C. R = 0,10 (m).
  D. R = 0,20 (m)
  Đáp án C
  Bài tập 32 Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16 (cm) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là f = 6 (cm). ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S’ tới thấu kính là:
  A. 12 (cm).
  B. 6,4 (cm)
  C. 5,6 (cm)
  D. 4,8 (cm)
  Đáp án A
  f = 6cm >0 => thấu kính hội tụ
  S1 và S2 cùng cho ảnh tại S' => chỉ có trường hợp S1 cho ảnh ảo tại S' và S2 cho ảnh thật tại S' với S1 và S2 nằm ở hai bên của thấu kính.
  => 1/f = 1/d1 + 1/d1' = 1/d2 + 1/d'2
  với d2 = 16-d1; d'1 = -d'2
  => d'2 = 12cm
  Bài tập 33 Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và 25 (cm), đặt đồng trục và cách nhau một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB đặt trước L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với trục chính của hai thấu kính. Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là:
  A. ảnh thật, nằm sau L1 cách L1 một đoạn 60 (cm)
  B. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một đoạn 20 (cm)
  C. ảnh thật, nằm sau L2 cách L2 một đoạn 100 (cm)
  D. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một đoạn 100 (cm).
  Đáp án D
  Bài tập 34 Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ O1 (f1 = 20 cm) và thấu kính hội tụ O2 (f2 = 25 cm) được ghép sát với nhau. Vật sáng AB đặt trước quang hệ và cách quang hệ một khoảng 25 (cm). Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là:
  A. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm)
  B. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 100 (cm)
  C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 100 (cm)
  D. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).
  Đáp án D
  Bài tập 35 Cho thấu kính O1 (D1 = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 đp), khoảng cách O1O2 = 70 (cm). Điểm sáng S trên quang trục chính của hệ, trước O1 và cách O1 một khoảng 50 (cm). Ảnh S” của S qua quang hệ là:
  A. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 10 (cm).
  B. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm)
  C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 50 (cm)
  D. ảnh thật, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm)
  Đáp án A
  Bài tập 36 Cho thấu kính O1 (D1 = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 đp), chiếu tới quang hệ một chùm sáng song song và song song với trục chính của quang hệ. Để chùm ló ra khỏi quang hệ là chùm song song thì khoảng cách giữa hai thấu kính là:
  A. L = 25 (cm)
  B. L = 20 (cm)
  C. L = 10 (cm)
  D. L = 5 (cm).
  Đáp án D
  Bài tập 37 Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt
  B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt cong dần lên
  C. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống.
  D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống
  Đáp án C
  Bài tập 38 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc
  B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.
  C. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc
  D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống đến một giá trị xác định sau đó không giảm nữa
  Đáp án B
  Bài tập 39 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Điểm xa nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt nằm trên võng mạc gọi là điểm cực viễn (C$_{V}$)
  B. Điểm gần nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt nằm trên võng mạc gọi là điểm cực cận (C$_{C}$)
  C. Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất α$_{min}$ khi nhìn đoạn AB mà mắt còn có thể phân biệt được hai điểm A, B
  D. Điều kiện để mắt nhìn rõ một vật AB chỉ cần vật AB phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
  Đáp án D
  Bài tập 40 Nhận xét nào sau đây là không đúng?
  A. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực là mắt bình thường
  B. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm) là mắt mắc tật cận thị
  C. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 80 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật viễn thị
  D. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật cận thị.
  Đáp án D
  Bài tập 41 Nhận xét nào sau đây là đúng?
  A. Về phương diện quang hình học, có thể coi mắt tương đương với một thấu kính hội tụ
  B. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh tương đương với một thấu kính hội tụ.
  C. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh và võng mạc tương đương với một thấu kính hội tụ
  D. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, võng mạc và điểm vàng tương đương với một thấu kính hội tụ
  Đáp án B
  Bài tập 42 Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt của thuỷ tinh thể để giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.
  B. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể và võng mạc để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc
  C. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể và vật cần quan sát để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc
  D. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi cả độ cong các mặt của thuỷ tinh thể, khoảng cách giữa thuỷ tinh thể và võng mạc để giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc
  Đáp án A
  Bài tập 43 Nhận xét nào sau đây về các tật của mắt là không đúng?
  A. Mắt cận không nhìn rõ được các vật ở xa, chỉ nhìn rõ được các vật ở gần
  B. Mắt viễn không nhìn rõ được các vật ở gần, chỉ nhìn rõ được các vật ở xa
  C. Mắt lão không nhìn rõ các vật ở gần mà cũng không nhìn rõ được các vật ở xa
  D. Mắt lão hoàn toàn giống mắt cận và mắt viễn.
  Đáp án D
  Bài tập 44 Cách sửa các tật nào sau đây là không đúng?
  A. Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính phân kì có độ tụ phù hợp
  B. Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp
  C. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội tụ, nửa dưới là kính phân kì.
  D. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính phân kì, nửa dưới là kính hội tụ
  Đáp án C
  Bài tập 45 Phát biểu nào sau đây về cách khắc phục tật cận thị của mắt là đúng?
  A. Sửa tật cận thị là làm tăng độ tụ của mắt để có thể nhìn rõ được các vật ở xa
  B. Sửa tật cận thị là mắt phải đeo một thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm tới viễn điểm.
  C. Sửa tật cận thị là chọn kính sao cho ảnh của các vật ở xa vô cực khi đeo kính hiện lên ở điểm cực cận của mắt
  D. Một mắt cận khi đeo kính chữa tật sẽ trở thành mắt tốt và miền nhìn rõ sẽ từ 25 (cm) đến vô cực
  Đáp án B
  Bài tập 46 Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng?
  A. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.
  B. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực
  C. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần
  D. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần
  Đáp án A
  Bài tập 47 Phát biểu nào sau đây về mắt viễn là đúng?
  A. Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực
  B. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực
  C. Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần
  D. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.
  Đáp án D
  Bài tập 48 Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng không phải điều tiết.
  B. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng phải điều tiết tối đa
  C. Mắt cận thị khi không điều tiết sẽ nhìn rõ các vật ở vô cực
  D. Mắt viễn thị khi quan sát các vật ở vô cực không điều phải điều tiết
  Đáp án A
  Bài tập 49 Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết
  B. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính phân kì và mắt không điều tiết.
  C. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi không điều tiết
  D. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính lão
  Đáp án B
  Bài tập 50 Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là:
  A. 0,5 (m)
  B. 1,0 (m)
  C. 1,5 (m)
  D. 2,0 (m).
  Đáp án D
  Bài tập 51 Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ nhắn nhất của người đó là:
  A. 25 (cm)
  B. 50 (cm).
  C. 1 (m)
  D. 2 (m)
  Đáp án B
  Bài tập 52 Một người cận thị đeo kinh có độ tụ – 1,5 (đp) thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người đó là:
  A. 50 (cm)
  B. 67 (cm).
  C. 150 (cm)
  D. 300 (cm)
  Đáp án B
  Bài tập 53 Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt:
  A. 40,0 (cm)
  B. 33,3 (cm).
  C. 27,5 (cm)
  D. 26,7 (cm)
  Đáp án B
  Bài tập 54 Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là:
  A. D = - 2,5 (đp)
  B. D = 5,0 (đp)
  C. D = -5,0 (đp)
  D. D = 1,5 (đp).
  Đáp án D
  OC$_{c}$ = 40cm = 0,4m; d = 25cm = 0,25m
  D = 1/f = 1/d + 1/OC$_{c}$ = 1,5dp
  7.55 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt:
  A. 15,0 (cm)
  B. 16,7 (cm).
  C. 17,5 (cm)
  D. 22,5 (cm)
  Đáp án B
  Bài tập 56 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ -1 (đp). Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là:
  A. từ 13,3 (cm) đến 75 (cm)
  B. từ 1,5 (cm) đến 125 (cm)
  C. từ 14,3 (cm) đến 100 (cm).
  D. từ 17 (cm) đến 2 (m)
  Đáp án C
  Bài tập 57Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính cách mắt 1 cm) có độ tụ là:
  A. D = 1,4 (đp)
  B. D = 1,5 (đp)
  C. D = 1,6 (đp).
  D. D = 1,7 (đp)
  Đáp án C
  Bài tập 58 Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước
  A. nhỏ.
  B. rất nhỏ
  C. lớn
  D. rất lớn
  Đáp án A
  Bài tập 59 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật ngoài khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
  B. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
  C. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính để ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
  D. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh ảnh của vật nằm ở điểm cực viễn của mắt để viêc quan sát đỡ bị mỏi mắt
  Đáp án A
  Bài tập 60 Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng?
  A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát một vật nhỏ
  B. Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh thật lớn hơn vật.
  C. Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn
  D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt
  Đáp án B
  Bài tập 61 Số bội giác của kính lúp là tỉ số G = α/αo trong đó
  A. α là góc trông trực tiếp vật, αo là góc trông ảnh của vật qua kính
  B. α là góc trông ảnh của vật qua kính, αo là góc trông trực tiếp vật
  C. α là góc trông ảnh của vật qua kính, αo là góc trông trực tiếp vật khi vật tại cực cận.
  D. α là góc trông ảnh của vật khi vật tại cực cận, αo là góc trông trực tiếp vật
  Đáp án C
  Bài tập 62 Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là:
  A. G$_{∞ }$= Đ/f.
  B. G$_{∞}$ = k1.G$_{2∞ }$
  C. G$_{∞}$ = \[\dfrac{\delta Đ}{f_1f_2}\]
  D. G$_{∞}$ = \[\dfrac{f_1}{f_2}\]
  Đáp án A
  Bài tập 63 Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cự của kính là:
  A. f = 10 (m)
  B. f = 10 (cm)
  C. f = 2,5 (m)
  D. f = 2,5 (cm).
  Đáp án D
  Bài tập 64 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ + 10 (đp). Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật
  A. trước kính và cách kính từ 8 (cm) đến 10 (cm)
  B. trước kính và cách kính từ 5 (cm) đến 8 (cm).
  C. trước kính và cách kính từ 5 (cm) đến 10 (cm)
  D. trước kính và cách kính từ 10 (cm) đến 40 (cm)
  Đáp án B
  Bài tập 65 Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Độ bội giác của kính là:
  A. 4 (lần)
  B. 5 (lần).
  C. 5,5 (lần)
  D. 6 (lần)
  Đáp án B
  Bài tập 66 Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là:
  A. 4 (lần
  B. 5 (lần)
  C. 5,5 (lần)
  D. 6 (lần).
  Đáp án D
  Bài tập 67 Một người có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là:
  A. 1,5 (lần)
  B. 1,8 (lần).
  C. 2,4 (lần)
  D. 3,2 (lần)
  Đáp án B
  Bài tập 68 Một người có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp), mắt đặt tại tiêu điểm của kính. Độ bội giác của kính là:
  A. 0,8 (lần).
  B. 1,2 (lần)
  C. 1,5 (lần)
  D. 1,8 (lần)
  Đáp án A
  Bài tập 69 Một người đặt mắt cách kính lúp có độ tụ D = 20 (đp) một khoảng l quan sát một vật nhỏ. Để độ bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, thì khoảng cách l phải bằng
  A. 5 (cm).
  B. 10 (cm)
  C. 15 (cm)
  D. 20 (cm)
  Đáp án A
  Bài tập 70 Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?
  A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn
  B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
  C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn
  D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn
  Đáp án B
  Bài tập 71 Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của kính hiển vi là đúng?
  A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
  B. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
  C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
  D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
  Đáp án C
  Bài tập 72 Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực
  A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính
  B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính
  C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính
  D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.
  Đáp án D
  Bài tập 73 Điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng trong trường hợp nào sau đây là đúng?
  A. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.
  B. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đưa vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất
  C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất
  D. Thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất
  Đáp án A
  Bài tập 74 Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức:
  A. G$_{∞ }$= Đ/f.
  B. G$_{∞}$ = \[\dfrac{f_1f_2}{\delta Đ}\].
  C. G$_{∞}$ = \[\dfrac{\delta Đ}{f_1f_2}\].
  D. G$_{∞}$ = \[\dfrac{f_1 }{ f_2}\].
  Đáp án C
  Bài tập 75 Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
  A. 67,2 (lần).
  B. 70,0 (lần)
  C. 96,0 (lần)
  D. 100 (lần)
  Đáp án A
  Bài tập 76 Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở cực cận là:
  A. 75,0 (lần).
  B. 82,6 (lần)
  C. 86,2 (lần)
  D. 88,7 (lần)
  Đáp án A
  Bài tập 77 Độ phóng đại của kính hiển vi với độ dài quang học ọ = 12 (cm) là k1 = 30. Tiêu cự của thị kính f2 = 2cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt người quan sát là Đ = 30 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi đó khi ngắm chừng ở vô cực là:
  A. 75 (lần)
  B. 180 (lần)
  C. 450 (lần).
  D. 900 (lần)
  Đáp án C
  Bài tập 78 Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kính có tiêu cự 2 (cm), khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 12,5 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là:
  A. 175 (lần)
  B. 200 (lần)
  C. 250 (lần).
  D. 300 (lần)
  Đáp án C
  Bài tập 79 Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 (mm), thị kính với tiêu cự f2 =20 (mm) và độ dài quang học δ = 156 (mm). Người quan sát có mắt bình thường với điểm cực cận cách mắt một khoảng Đ = 25 (cm). Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Khoảng cách từ vật tới vật kính khi ngắm chừng ở vô cực là:
  A. d1 = 4,00000 (mm)
  B. d1 = 4,10256 (mm).
  C. d1 = 4,10165 (mm)
  D. d1 = 4,10354 (mm)
  Đáp án B
  Bài tập 80 Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 (mm), thị kính với tiêu cự f2 =20 (mm) và độ dài quang học δ = 156 (mm). Người quan sát có mắt bình thường với điểm cực cận cách mắt một khoảng Đ = 25 (cm). Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Khoảng cách từ vật tới vật kính khi ngắm chừng ở cực cận là:
  A. d1 = 4,00000 (mm)
  B. d1 = 4,10256 (mm)
  C. d1 = 4,10165 (mm).
  D. d1 = 4,10354 (mm)
  Đáp án C
  Bài tập 81 Phát biểu nào sau đây về tác dụng của kính thiên văn là đúng?
  A. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa
  B. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật nhỏ ở ngay trước kính
  C. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa.
  D. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật có kích thước lớn ở gần
  Đáp án C
  Bài tập 82 Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của kính thiên văn là đúng?
  A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
  B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
  C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa kính với vật sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
  D. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
  Đáp án B
  Bài tập 83 Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính thiên văn là đúng?
  A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn
  B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn
  C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn
  D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
  Đáp án D
  Bài tập 84 Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.
  B. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính
  C. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính
  D. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính
  Đáp án A
  Bài tập 85 Với kính thiên văn khúc xạ, cách điều chỉnh nào sau đây là đúng?
  A. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính, dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.
  B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách dịch chuyển kính so với vật sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất
  C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên thị kính, dịch chuyển vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất
  D. Dịch chuyển thích hợp cả vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất
  Đáp án A
  Bài tập 86 Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức:
  A. G$_{∞ }$= Đ/f.
  B. G$_{∞}$ = k1.G$_{2∞ }$
  C. G$_{∞}$ = \[\dfrac{\delta Đ}{f_1f_2}\]
  D. G$_{∞}$ = \[\dfrac{f_1 }{ f_2}\]
  Đáp án C
  Bài tập 87 Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 (cm). Khoảng cách giữa hai kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là:
  A. 125 (cm).
  B. 124 (cm)
  C. 120 (cm)
  D. 115 (cm)
  Đáp án A
  Bài tập 88 Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 (cm). Độ bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là:
  A. 20 (lần)
  B. 24 (lần).
  C. 25 (lần)
  D. 30 (lần)
  Đáp án B
  Bài tập 89 Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là:
  A. 120 (cm)
  B. 4 (cm)
  C. 124 (cm).
  D. 5,2 (m)
  Đáp án C
  Bài tập 90 Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính là:
  A. 120 (lần)
  B. 30 (lần).
  C. 4 (lần)
  D. 10 (lần)
  Đáp án B
  Bài tập 91 Một người mắt bình thường khi quan sát vật ở xa bằng kính thiên văn, trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực thấy khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 62 (cm), độ bội giác là 30 (lần). Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là:
  A. f1 = 2 (cm), f2 = 60 (cm)
  B. f1 = 2 (m), f2 = 60 (m)
  C. f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm).
  D. f1 = 60 (m), f2 = 2 (m)
  Đáp án C

  nguồn: vật lí phổ thông trực tuyến
  1
 2. Sao em k xem được hướng dẫn ạ
  1. T.Trường
   T.Trường, 9/4/18
   hướng dẫn chỉ có đáp án thôi, em kiểm tra lại xem đã xem được chưa
    
  2. thầy ơi! không tải bài về được ạ?
    
 3. câu 31 làm thế nào hả thầy
Share