Trắc nghiệm vật lý lớp 11 khúc xạ ánh sáng, vật lý phổ thông

Vật lý 11.VI Khúc xạ ánh sáng T.Trường 27/4/17 41,990 5
 1. Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 11 khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần, vật lý phổ thông
  Bài tập 1.
  Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.
  B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn đơn vị.
  C. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n[sub]2[/sub] của môi trường 2 với chiết suất tuyệt đối n[sub]1[/sub] của môi trường 1.
  D. Chiết suất tỉ đối của hai môi trường luôn lớn hơn đơn vị vì vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.
  Chọn: A
  - Chiết suất tỉ đối có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chiết suất tuyệt đối luôn lớn hơn đơn vị.
  - Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.
  Bài tập 2. Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n[sub]1[/sub], của thuỷ tinh là n[sub]2[/sub]. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là:
  A. n[sub]2[/sub][sub]1[/sub] = n[sub]1[/sub]/n[sub]2[/sub]
  B. n[sub]2[/sub][sub]1[/sub] = n[sub]2[/sub]/n[sub]1[/sub]
  C. n[sub]2[/sub][sub]1[/sub] = n[sub]2[/sub] – n[sub]1[/sub]
  D. n[sub]1[/sub][sub]2[/sub] = n[sub]1[/sub] – n[sub]2[/sub]
  Chọn: B
  Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n[sub]1[/sub], của thuỷ tinh là n[sub]2[/sub]. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh tức là chiết suất tỉ đối của thuỷ tinh đối với nước n[sub]2[/sub]1 = n[sub]2[/sub]/n[sub]1[/sub]
  Bài tập 3. Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
  A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
  B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
  C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
  D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
  Chọn: D
  áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng ta thấy khi i tăng thì r cũng tăng.
  Bài tập 4. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới
  A. luôn lớn hơn 1.
  B. luôn nhỏ hơn 1.
  C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.
  D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.
  Chọn: C
  Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.
  Bài tập 5. Chọn câu đúng nhất. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n[sub]1[/sub] tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n[sub]2[/sub] (với n[sub]2[/sub] > n[sub]1[/sub]), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì
  A. tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.
  B. tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n[sub]2[/sub].
  C. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n[sub]1[/sub].
  D. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.
  Chọn: D
  Bài tập 6. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng
  A. luôn lớn hơn 1.
  B. luôn nhỏ hơn 1.
  C. luôn bằng 1.
  D. luôn lớn hơn 0.
  Chọn: A
  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng luôn lớn hơn 1.
  Bài tập 7. Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức
  A. sini = n
  B. sini = 1/n
  C. tani = n
  D. tani = 1/n
  Chọn: C
  - tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau ta có r + i’ = 90[sup]o[/sup] => r + i = 90[sup]o[/sup] => sin r = cos i
  - sin i/ sinr = tani = n/1 = n
  Bài tập 8. Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 30[sup]o[/sup] so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước là
  A. 11,5 (cm)
  B. 34,6 (cm)
  C. 63,7 (cm)
  D. 44,4 (cm)
  Chọn: B
  Bài tập 9. Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 30[sup]o[/sup] so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là:
  A. 11,5 (cm)
  B. 34,6 (cm)
  C. 51,6 (cm)
  D. 85,9 (cm)
  Chọn: D
  Bài tập 10. Một điểm sáng S nằm trong chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng một khoảng 12 (cm), phát ra chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách tại điểm I với góc tới rất nhỏ, tia ló truyền theo phương IR. Đặt mắt trên phương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ của S dường như cách mặt chất lỏng một khoảng 10 (cm). Chiết suất của chất lỏng đó là
  A. n = 1,12
  B. n = 1,20
  C. n = 1,33
  D. n = 1,40
  Chọn: B
  Bài tập 11. Cho chiết suất của nước n = 4/3. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S mằn ở đáy một bể nước sâu 1,2 (m) theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S’ nằm cách mặt nước một khoảng bằng
  A. 1,5 (m)
  B. 80 (cm)
  C. 90 (cm)
  D. 1 (m)
  Chọn: C
  Bài tập 12. Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy ảnh của nó dường như cách mặt nước một khoảng 1,2 (m), chiết suất của nước là n = 4/3. Độ sâu của bể là:
  A. h = 90 (cm)
  B. h = 10 (dm)
  C. h = 16 (dm)
  D. h = 1,8 (m)
  Chọn: C
  h = 1,2.(4/3) = 1,6m = 16dm
  Bài tập 13. Một người nhìn xuống đáy một chậu nước (n = 4/3). Chiều cao của lớp nước trong chậu là 20 (cm). Người đó thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một khoảng bằng
  A. 10 (cm)
  B. 15 (cm)
  C. 20 (cm)
  D. 25 (cm)
  Chọn: B
  Bài tập 14. Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 45[sup]o[/sup] khi đó tia ló khỏi bản sẽ
  A. hợp với tia tới một góc 45[sup]o[/sup].
  B. vuông góc với tia tới.
  C. song song với tia tới.
  D. vuông góc với bản mặt song song.
  Chọn: C
  Bài tập 15. Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 45[sup]o[/sup] . Khoảng cách giữa giá của tia tới và tia ló là:
  A. a = 3,3 (cm).
  B. a = 4,15 (cm).
  C. a = 3,25 (cm).
  D. a = 2,86 (cm).
  Chọn: A
  sin i = n.sin r => r = 28[sup]o[/sup]
  δ = e\[\dfrac{\sin(i-r)}{\cos r}\] = 3,3cm
  Bài tập 16. Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản 20 (cm). ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách S một khoảng
  A. 1 (cm).
  B. 2 (cm).
  C. 3 (cm).
  D. 4 (cm).
  Chọn: B
  Bài tập 17. Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản 20 (cm). ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách bản hai mặt song song một khoảng
  A. 10 (cm).
  B. 14 (cm).
  C. 18 (cm).
  D. 22(cm).
  Chọn: C
  Bài tập 18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới.
  B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chết quang hơn.
  C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần i$_{gh}$.
  D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn.
  Chọn: D
  Bài tập 19. Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì
  A. cường độ sáng của chùm khúc xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.
  B. cường độ sáng của chùm phản xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.
  C. cường độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu.
  D. cả B và C đều đúng.
  Chọn: C
  Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì cường độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu.
  Bài tập 20. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.
  B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.
  C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.
  D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng tới.
  Chọn: B
  Khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì có khi có tia khúc xạ và có khi không có tia khúc xạ.
  Bài tập 21. Khi ánh sáng đi từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:
  A. i$_{gh}$ = 41[sup]o[/sup]48’.
  B. i$_{gh}$ = 48[sup]o[/sup]35’.
  C. i$_{gh}$ = 62[sup]o[/sup]44’.
  D. i$_{gh}$ = 38[sup]o[/sup]26’.
  Chọn: B
  Bài tập 22. Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n[sub]1[/sub] = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n[sub]2[/sub] = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là:
  A. i ≥ 62[sup]o[/sup]44’.
  B. i < 62[sup]o[/sup]44’.
  C. i < 41[sup]o[/sup]48’.
  D. i < 48[sup]o[/sup]35’.
  Chọn: A
  Bài tập 23. Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:
  A. i < 49[sup]o[/sup].
  B. i > 42[sup]o[/sup].
  C. i > 49[sup]o[/sup].
  D. i > 43[sup]o[/sup].
  Chọn: C
  Bài tập 24. Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí sẽ thấy đầu A cách mặt nước một khoảng lớn nhất là:
  A. OA’ = 3,64 (cm).
  B. OA’ = 4,39 (cm).
  C. OA’ = 6,00 (cm).
  D. OA’ = 8,74 (cm).
  Chọn: A
  Bài tập 25. Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A là:
  A. OA = 3,25 (cm).
  B. OA = 3,53 (cm).
  C. OA = 4,54 (cm).
  D. OA = 5,37 (cm).
  Chọn: B
  Bài tập 26. Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước (n = 4/3), độ cao mực nước h = 60 (cm). Bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là:
  A. r = 49 (cm).
  B. r = 68 (cm).
  C. r = 55 (cm).
  D. r = 51 (cm).
  Chọn: B
  Bài tập 27. Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới là 45[sup]o[/sup]. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là:
  A. D = 70[sup]o[/sup]32’.
  B. D = 45[sup]o[/sup].
  C. D = 25[sup]o[/sup]32’.
  D. D = 12[sup]o[/sup]58’.
  Chọn: D
  Bài tập 28. Một chậu nước chứa một lớp nước dày 24 (cm), chiết suất của nước là n = 4/3. Mắt đặt trong không khí, nhìn gần như vuông góc với mặt nước sẽ thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một đoạn bằng
  A. 6 (cm).
  B. 8 (cm).
  C. 18 (cm).
  D. 23 (cm).
  Chọn: C
  Bài tập 29. Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20 (cm), chiết suất n = 4/3. Đáy chậu là một gương phẳng. Mắt M cách mặt nước 30 (cm), nhìn thẳng góc xuống đáy chậu. Khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt nước là:
  A. 30 (cm).
  B. 45 (cm).
  C. 60 (cm).
  D. 70 (cm).
  Chọn: B

  nguồn: vật lý trực tuyến
  2
 2. Câu 15 em ra 3,3
  2
Share Share