1. Một vật dao động điều hòa với tần số góc w=10√5 rad/s. Tại thời điểm t=0 vật có li độ 2cm và có vận tốc V = -20√15 cm/s.
    Viết phương trình dao động của vật.
Share