Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng

Dạng Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng, phương pháp giải Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng

Video Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng

Bài tập liên quan đến đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng

Bài tập 1. Hai hình sau đây là các đồ thị của hai chu trình biến đổi trong hệ tọa độ (p,T) và (V,T). Hãy vẽ các đồ thị biểu diễn mỗi chu trình trong các hệ tọa độ còn lại.

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 63

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 65

[collapse]

Bài tập 2. Hai hình sau đây là các đồ thị của hai chu trình biến đổi trong hệ tọa độ (p,T) và (V,T). Hãy vẽ đồ thị biểu diễn mỗi chu trình trong các hệ tọa độ còn lại.

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 67

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 69

[collapse]

Bài tập 3. Cho các đồ thị sau đây

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 71

Hãy chứng tỏ rằng

– Ở đồ thị I: T2 > T1

– Ở đồ thị II: p2 > p1

– Ở đồ thị III: V2 > V1

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 73

[collapse]

Bài tập 4. Khi nung nóng một khối khí, sự thay đổ của áp suất p theo nhiệt độ tuyệt đối T được cho bởi đồ thị hình vẽ. Hãy xác định trong quá trình này khí bị nén hay dãn.

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 75

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 77

[collapse]

Bài tập 5. Hai xilanh chứa hai loại khí có khối lượng mol là µ1; µ2 khác nhau nhưng có cùng khối lượng m. Áp suất của hai khí cũng bằng nhau. Quá trình biến đổi đẳng áp được biểu diễn bởi các đồ thị như trong hình bên. Hay so sánh các khối lượng mol.

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 79

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 81

[collapse]

Bài tập 6. Một xilanh chứa khí bị hở nên khí có thể ra hoặc vào chậm. Khi áp suất p không đổi, thể tích V biến thiên theo nhiệt độ tuyệt đối T như đồ thị. Hỏi lượng khí trong xilanh tăng hay giảm.

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 83

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 85

[collapse]

Bài tập 7. Một lượng khí heli (µ = 4) có khối lượng m = 1g, nhiệt độ t1 = 127oC và thể tích V1 = 4lít biến đổi qua hai giai đoạn

– Đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp hai lần

– Đẳng áp, thể tích trở về giá trị ban đầu.

a/ Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trong hệ tọa độ (p,T)

b/ Tìm nhiệt độ và áp suất thấp nhất trong quá trình biến đổi trạng thái.

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 87

[collapse]

Bài tập 8. Một lượng khí oxi ở 130oC dưới áp suất 105N/m2 được nén đẳng nhiệt đến áp suất 1,3.105 N/m2. Cần làm lạnh đẳng tích khí đến nhiệt độ nào để áp suất giảm bằng lúc đầu. Biểu diễn quá trình biến đổi trên trong các hệ tọa độ (p,V); (p,T); (V,T)

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 89

[collapse]

Bài tập 9. Một khối khí có áp suất po có thể tích Vo được đun nóng đẳng áp, nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp hai. Sau đó khí được làm lạnh đẳng tích về nhiệt độ cũ. Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình trong hệ tọa độ (p,V); (p,T); (V,T)

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 91

[collapse]

Bài tập 10. Một 1g khí heli trong xilanh, ban đầu thể tích V1 = 4,2lít, nhiệt độ t1 = 27oC. Khí được biến đổi theo một chu trình kín gồm 3 giai đoạn

– Giai đoạn 1: dãn nở đẳng áp, thể tích tăng đến 6,3 lít

– Giai đoạn 2: nén đẳng nhiệt

– Giai đoạn 3: làm lạnh đẳng tích.

a/ vẽ đồ thị các quá trình biến đổi trạng thái

b/ Xác định nhiệt độ và áp suất lớn nhất

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 93

[collapse]

Bài tập 11. Một lượng khí biến đổi theo chu trình biểu diễn bởi đồ thị. Cho biết p1 = p3, V1 = 1m3; V2 = 4m3; T1 = 100K; T4 = 300K. Hãy tìm V3

$_{Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 95}$

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 97

[collapse]

Bài tập 12. Có 20g khí heli chứa trong xilanh đậy kín bởi pittong biến đổi chậm từ (1) → (2) theo đồ thị như hình vẽ. Cho V1 = 30lít, p1 = 5atm; V2 = 10lít; p2 =15atm. Tìm nhiệt độ cao nhất mà khí đạt được trong quá trình trên.

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 99

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 101

[collapse]

Bài tập 13. Hai bình có dung tích bằng nhau chứa cùng một loại khí. Khối lượng của khí lần lượt là m và m’

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 103

Hướng dẫn

Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái của khí lí tưởng 105

[collapse]
+1
3
+1
0
+1
1
+1
0
+1
2
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top