Author name: vatlypt.com

Đề thi thử vật lí 07_2024 có giải chi tiết 19

Đề thi thử vật lí 07_2024 có giải chi tiết

Đề thi thử vật lí 07_2024 có giải chi tiết – tổng hợp đề thi thử vật lí 2024 Đề thi thử vật lí 07_2024 có giải chi tiết Câu 1. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng n thì năng lượng của nguyên tử hiđro được xác định bởi công thức $$ {{E}_{n}}=-\dfrac{13,6}{{{n}^{2}}}(eV) $$ (với …

Đề thi thử vật lí 07_2024 có giải chi tiết Read More »

Đề thi thử vật lí 06_2024 có giải chi tiết 57

Đề thi thử vật lí 06_2024 có giải chi tiết

Đề thi thử vật lí 06_2024 có giải chi tiết – tổng hợp đề thi thử vật lí 2024 Đề thi thử vật lí 06_2024 có giải chi tiết Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường trong suốt? [A]. Chiết suất của môi trường …

Đề thi thử vật lí 06_2024 có giải chi tiết Read More »

Đề thi thử vật lí 05_2024 có giải chi tiết 61

Đề thi thử vật lí 05_2024 có giải chi tiết

Đề thi thử vật lí 05_2024 có giải chi tiết – tổng hợp đề thi thử vật lí 2024 Đề thi thử vật lí 05_2024 có giải chi tiết Câu 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình $$ x=8\cos \left( 2\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right) $$ (cm). Tọa độ của vật không thể …

Đề thi thử vật lí 05_2024 có giải chi tiết Read More »

Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vật lí 10

Lý thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vật lí 10 Cánh diều I. Thế năng và động năng 1. Thế năng Một người đưa một vật có khối lượng \(m\) lên độ cao \(h\), người phải tác dụng vào vật lực nâng \(F\) có độ lớn tối thiểu bằng trọng lượng \(P\) của …

Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vật lí 10 Read More »

Scroll to Top