4 Mức độ kiến thức và phương pháp học 3H → xem tại đây

Người ta thường làm những việc điên rồ với tiền của mình nhưng thực ra không có ai bị điên cả.
Tâm lý học về tiền Morgan Housel

Xung lực F.Δt = Δp (lực nhân thời gian tác dụng = biến thiên động lượng) => Để làm thay đổi trạng thái của một vật cần đảm bảo 2 yếu tố

  • Thứ nhất: lực tác dụng phải đủ lớn
  • Thứ hai: thời gian tác dụng phải đủ lâu

=> để thay đổi một điều gì đó, một ai đó, hay bản thân, cần phải có một động lực đủ lớn + thời gian tác dụng phải lâu dài.

vật lí và cuộc sống bài học rút ra từ khái niệm: Xung lực (xung lượng) là gì?

Scroll to Top