Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều

Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều

Công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

\[v=v_o+at\]

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

\[a=\dfrac{v-v_o}{t}\]

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều

\[s = v_ot + \dfrac{1}{2}at^{2}\]

* Quãng đường vật đi trong giây thứ n.

– Quãng đường vật đi trong n giây:

\[{{S}_{n}}={{v}_{o}}n+\dfrac{1}{2}a{{n}^{2}}\]

– Quãng đường vật đi trong (n – 1) giây:

\[{{S}_{n-1}}={{v}_{o}}(n-1)+\dfrac{1}{2}a.{{(n-1)}^{2}}\]

– Quãng đường vật đi trong giây thứ n:

$\Delta {{S}_{n}}={{S}_{n}}-{{S}_{n-1}}= v_o + a(n-0,5)$

* Quãng đường vật đi trong n giây cuối.

– Quãng đường vật đi trong t giây:

\[{{S}_{t}}={{v}_{o}}t+\dfrac{1}{2}a.{{t}^{2}}\]

– Quãng đường vật đi trong (t – n) giây:

\[{{S}_{t-n}}={{v}_{0}}(t-n)+\dfrac{1}{2}a.{{(t-n)}^{2}}\]

– Quãng đường vật đi trong n giây cuối :

$\Delta {{S}_{nc}}={{S}_{t}}-{{S}_{t-n}}= n.[v_o + a(t-0,5n)]$

* Quãng đường vật đi được trong n giây cuối cùng trước khi dừng hẳn:

-Vật dừng lại: $v = v_o + at = 0$

→ $\Delta {{S}_{nc}}={{S}_{t}}-{{S}_{t-n}} = -0,5an^2$

Trong đó:

  • vo: vận tốc ban đầu tại thời điểm bắt đầu xét
  • v: vận tôc của vật sau khi biến đổi
  • t: thời gian vật biến đổi vận tốc từ vo → v
  • a: gia tốc
  • s: quãng đường dịch chuyển

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top