Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn

1. Đơn vị đo góc và cung tròn

Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn 5

a) Đơn vị độ

– Đường tròn bán kính \(R\) có độ dài \(2\pi R\) và có số đo \({360^0}\).

– Cung tròn \({1^0}\) có độ dài \(\dfrac{{2\pi R}}{{360}} = \dfrac{{\pi R}}{{180}}\).

– Cung tròn \({a^0}\) có độ dài \(\dfrac{{\pi R}}{{180}}.a\)

b) Đơn vị radian

Trên đường tròn tùy ý, cung có độ dài bằng bán kính được gọi là cung có số đo \(1\) rad.

2. Quan hệ giữa độ và radian

\({1^0} = \dfrac{\pi }{{180}}{\mathop{\rm rad}\nolimits} \) và \(1{\mathop{\rm rad}\nolimits}  = {\left( {\dfrac{{180}}{\pi }} \right)^0}.\)

3. Độ dài của một cung tròn

Trên đường tròn bán kính \(R\):

– Cung nửa đường tròn có số đo là \(\pi \,{\mathop{\rm rad}\nolimits} \) và có độ dài là \(\pi R.\)

– Cung có số đo \(\alpha \) \({\mathop{\rm rad}\nolimits} \) của đường tròn bán kính \(R\) có độ dài

$\ell = R\alpha $

+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top