Giá trị lượng giác của một góc bất kì

1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì

Trên nửa đường tròn đơn vị tâm \(O\), ta xác định điểm $M$ sao cho \(\alpha  = \widehat {xOM}\left( {{0^0} \le \alpha  \le {{180}^0}} \right)\). Giả sử điểm $M\left( {x;y} \right)$. Khi đó:

\({\rm{sin}}\alpha  = y;\,\,{\rm{cos}}\alpha  = {\rm{x}};\) \({\rm{tan}}\alpha  = \dfrac{y}{x}\,\,(\alpha  \ne {90^0});\) \({\rm{ cot}}\alpha  = \;\;\dfrac{x}{y}\;(\alpha  \ne {0^0},\alpha  \ne {180^0})\)

Các số \(\sin \alpha ,\,\cos \alpha ,\,\tan \alpha ,\,\cot \alpha \) được gọi là giá trị lượng giác của góc \(\alpha \).
Giá trị lượng giác của một góc bất kì 13

Từ định nghĩa ta có:

Gọi $P,Q$  lần lượt là hình chiếu của $M$  lên trục $Ox,Oy$  khi đó \(M\left( {\overline {OP} ;\overline {OQ} } \right)\).

Với \({0^0} \le \alpha  \le {180^0}\) ta có  \(0 \le \sin \alpha  \le 1;\,\, – 1 \le \cos \alpha  \le 1\)

Dấu của giá trị lượng giác:

Giá trị lượng giác của một góc bất kì 15

2. Tính chất

a) Góc phụ nhau

\(\begin{array}{l}\sin ({90^0} – \alpha ) = \cos \alpha  & \\\cos ({90^0} – \alpha ) = \sin \alpha \,\\\tan ({90^0} – \alpha ) = \cot \alpha \\\cot ({90^0} – \alpha ) = \tan \alpha \end{array}\)

b) Góc bù nhau

\(\begin{array}{l}\sin ({180^0} – \alpha ) = \sin \alpha  & \\\cos ({180^0} – \alpha ) =  – \cos \alpha \,\\\tan ({180^0} – \alpha ) =  – \tan \alpha \\\cot ({180^0} – \alpha ) =  – \cot \alpha \end{array}\)

3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Giá trị lượng giác của một góc bất kì 17

4. Các hệ thức lượng giác cơ bản

\(\begin{array}{l}1)\tan \alpha  = \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}(\alpha  \ne {90^0})\\2)\cot \alpha  = \dfrac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }}(\alpha  \ne {0^0};{180^0})\\3)\tan \alpha .\cot \alpha  = 1(\alpha  \ne {0^0};{90^0};{180^0})\\4){\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha  = 1\\5)1 + {\tan ^2}\alpha  = \dfrac{1}{{{{\cos }^2}\alpha }}(\alpha  \ne {90^0})\\6)1 + {\cot ^2}\alpha  = \dfrac{1}{{{{\sin }^2}\alpha }}(\alpha  \ne {0^0};{180^0})\end{array}\)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top