Bài tập sóng cơ sự truyền sóng cơ

TÌM CHU KỲ, TẦN SỐ, BƯỚC SÓNG, ĐỘ LỆCH PHA GIỮ HAI ĐIỂM TRÊN PHƯƠNG TRUYỀN

Phương pháp:

– Chu kỳ \(\left( T \right)\) , vận tốc \(\left( v \right)\) , tần số \(\left( f \right)\) , bước sóng \((\lambda )\) liên hệ với nhau :

\(f = \dfrac{1}{T};\lambda  = vT = \dfrac{v}{f};v = \dfrac{{\Delta s}}{{\Delta t}}\) với \(\Delta s\)  là quãng đường sóng truyền trong thời gian \(\Delta t\).

– Quan sát hình ảnh sóng có n ngọn sóng liên tiếp thì có n – 1 bước sóng. Hoặc quan sát thấy từ ngọn sóng thứ n đến ngọn sóng thứ m (m > n) có chiều dài l thì bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{l}{{m – n}}\)

– Số lần nhô lên trên mặt nước là N trong khoảng thời gian t giây thì \(T = \dfrac{t}{{N – 1}}\)
Bài tập sóng cơ sự truyền sóng cơ 9
– Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng xM, xN:
Bài tập sóng cơ sự truyền sóng cơ 11

\(\Delta {\varphi _{MN}} = \omega \dfrac{{{x_N} – {x_M}}}{v} = 2\pi \dfrac{{{x_N} – {x_M}}}{\lambda } = 2\pi \dfrac{d}{\lambda }\)  trong đó: \({x_N} – {x_M} = d\)

  • Nếu 2 điểm M và N dao động cùng pha thì:

\(\Delta {\varphi _{MN}} = 2k\pi  <  =  > 2\pi \dfrac{d}{\lambda } = 2k\pi  <  =  > d = k\lambda \).      \(({\rm{ }}k \in Z{\rm{ }})\)

  • Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:

\(\Delta {\varphi _{MN}} = (2k + 1)\pi  <  =  > 2\pi \dfrac{d}{\lambda } = (2k + 1)\pi  <  =  > d = (2k + 1)\dfrac{\lambda }{2}\).  \(({\rm{ }}k \in Z{\rm{ }})\)

  • Nếu 2 điểm M và N dao động vuông pha thì:

\(\Delta {\varphi _{MN}} = (2k + 1)\dfrac{\pi }{2} <  =  > 2\pi \dfrac{d}{\lambda } = (2k + 1)\dfrac{\pi }{2} <  =  > d = (2k + 1)\dfrac{\lambda }{4}\). \(({\rm{ }}k \in Z{\rm{ }})\)

Đơn vị của \(x,{\rm{ }}{x_1},{\rm{ }}{x_2},d,\lambda ,v\) phải tương ứng với nhau.

 

+1
8
+1
3
+1
2
+1
1
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top