Bài tập vật lí lớp 11 quang hình học thấu kính, vật lí phổ thông

Vật lí 11.VII Mắt và các dụng cụ quang T.Trường 6/2/17 66,081 2
 1. Bài tập thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ dạng bài vẽ hình vật lí phổ lớp 11 chương trình cơ bản, nâng cao
  Video bài giảng thấu kính, bài tập quang hình thấu kính

  I/ Tóm tắt lý thuyết

  1/ Các tia đặc biệt
  - Tia tới quang tâm O của thấu kính thì truyền thẳng
  - Tia song song với trục chính cho tia ló hoặc đường kéo dài của tia ló đi qua tiêu điểm chính F'
  - Tia tới (hoặc đường kéo dài của tia tới) qua tiêu điểm chính F cho tia ló song song với trục chính.
  2/ Vật thật, ảnh thật thì ngược chiều (khác bên thấu kính). Vật thật, ảnh ảo thì cùng chiều khác bên thấu kính.
  3/ Vật thật, ảnh thật thì vẽ nét liền, ảnh ảo vẽ bằng nét đứt. Tia sáng vẽ bằng nét liền, có dấu mũi tên chỉ chiều truyền của tia sáng.
  4/ Bảng nhận biết thấu kính qua ảnh thu được.
  [​IMG]
  II/ Bài tập thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, dạng bài tập vẽ hình
  Bài tập 1
  . Trình bày cách vẽ và vẽ hình để xác định vị trí ảnh S' của điểm sáng S trong các trường hợp sau.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 2. Trình bày cách vẽ và vẽ hình để xác định vị trí ảnh S' của điểm sáng S trong các trường hợp sau.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 3. Cho vật sáng AB có dạng đoạn thẳng AB, A nằm trên trục chính và cách quang tam O như hình. Hãy dựng ảnh của vật AB qua thấu kính, nói rõ cách dựng.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 4. Hãy trình bày cách vẽ hình ảnh A'B' của vật sáng AB trong các trường hợp sau
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 5. Trình bày cách vẽ ảnh A'B' của vật sáng AB trong các trường hợp sau.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 6. Trong hình xy là trục chính O là quang tâm, A là điểm sáng, A' là ảnh của A
  a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.
  b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 7. Trong hình xy là trục chính, O là quang tâm, A là điểm sáng, A' là ảnh của A.
  a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.
  b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 8. xy là trục chính, O là quang tâm, A là điểm sáng, A' là ảnh của A.
  a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.
  b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 9. Hãy xác định loại thấu kính, quang tâm O và các tiêu điểm chính của thấu kính.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 10. Trong các hình sau đây, xy là trục chính thấu kính, S là điểm vật thật, S' là điểm ảnh. Với mỗi trường hợp bằng phép vẽ hãy xác định S' là ảnh gì? thấu kính thuộc loại nào? các tiêu điểm chính.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 11. xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A'B' là ảnh. Bằng phép vẽ hãy xác định A'B' là ảnh gì? thấu kính thuộc loại nào? các tiêu điểm chính và quang tâm O của thấu kính.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 12. Cho AB là vật sáng, A'B' là ảnh của AB. Hãy xác định: Tính chất vật, ảnh, loại thấu kính. Bằng phép vẽ đường đi của tia sáng, xác định quang tâm và tiêu điểm chính của thấu kính.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bài tập 13. Một học sinh khác đặt bút chì ở vị trí bất kỳ thì thấy ảnh A'B' và AB nằm như hình vẽ. Bằng phép vẽ có phân tích hãy xác định quang tâm và tiêu điểm của thấu kính.
  [​IMG]
  [​IMG]
  5

 2. phút 9:20, S' là ảnh thật hả thầy?
  1
Share