Các công thức tiên đề BO, vật lí 12

Các công thức tiên đề BO, vật lí lớp 12

Công thức tiên đề của BO về năng lượng

\(hf=E_m-E_n \Leftrightarrow \dfrac{hc}{\lambda}=E_m-E_n\)

Bán kính quỹ đạo chuyển động của e được tính theo công thức sau:

\(R=\dfrac{mv_{0max}}{Be}\)

+) Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của e trong nguyên tử H:    

\(r_n=n^2 r_0\)

+) Năng lượng e trong nguyên tử H:  

\(E_n=-\dfrac{13,6}{n^2}(eV)\)     với  \(n \in N^*\): lượng tử số

+) Năng lượng ion hóa nguyên tử H:

\(\Delta E=E_{\infty}-E_1=\dfrac{hc}{\lambda_{\infty 1}}\)

Số vòng (tần số) của e quay được trong 1s được tính theo công thức sau:

\(f=\dfrac{v_n}{2 \pi r_n}\)

Vận tốc cực đai của e quang điện được tính theo công thức sau:

\(v_{0max}=\sqrt{\dfrac{2W_{đ0max}}{m}}=\sqrt{\dfrac{2e\left | U_h \right |}{m}}=\sqrt{\dfrac{2}{m}\left ( \dfrac{hc}{\lambda}-A \right )}\)

Vận tốc của e khi đạp vào anôt khi cho  \(U_{AK}>0\):

\(v_{anôt}=\sqrt{v_{0max}^2+\dfrac{2eU_{AK}}{m}}\)

Bước sóng của vạch quang phổ H:   

\(\dfrac{1}{\lambda}=R\left (\dfrac{1}{n_1^2}-\dfrac{1}{n_2^2} \right )\)

+) Độ rộng quang phổ bậc n:

\(\Delta x_n=\chi_n^{đỏ}- \chi_n^{tím}=n\dfrac{D}{a} (\lambda_{đỏ}-\lambda_{tím})\)

+) Độ rộng phần trùng nhau của 2 quang phổ liên tục: 

\(l=\chi_n^{đỏ}-\chi_{n+1}^{tím}\)

Mối liên hệ giữa các bước sóng, tần số của các vạch quang phổ của nguyên tử H:

\(\dfrac{1}{\lambda_{31}}=\dfrac{1}{\lambda_{32}}+\dfrac{1}{\lambda_{21}}\)

\(f_{31}=f_{32}+f_{21}\)

Số bức xạ được tính theo công thức sau:  

\(\dfrac{n(n-1)}{2}\)

+) Lực tĩnh điện giữa e và hạt nhân;

\(F=k \dfrac{e^2}{r_n^2}\)  \((1)\)

+) Lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm:

\(F=m\dfrac{v_n^2}{r_n}\)  \((2)\)

Từ  \((1)\) và  \((2)\) suy ra Tốc độ của e:  

\(v_n=e\sqrt{\dfrac{k}{mr_n}}\)

Với   \(r_n=n^2 r_0\) ;   \(k=9.10^9\) ;   \(m=9,1.10^{-31}\)

Trong đó:

 • \(h\): hằng số Planck=  \(6,625.10^{-34}(J.s)\)
 • \(c\): vận tốc ánh sáng=  \(3.10^8m/s\)
 • \(\lambda_0\): giới hạn quang điện (\(m\))
 • \(m_e\): khối lượng e=  \(9,1.10^{-31}kg\)
 • \(v_{0max}\): vận tốc ban đầu CĐ của e quang điện
 • \(N_e\): số e bay về anôt trong 1s
 • \(e\): điện tích=  \(1,6.10^{-19}\)
 • \(N’_e\): số e tách ra khỏi catôt trong 1s
 • \(N_{\varepsilon}\): số phôtôn phát ra trong 1s
 • \(U_h\): hiệu điện thế hãm
 • \(R\): hằng số Ribet=  \(1,097.10^7\)  \(m^{-1}\)
 • \(r_0\): bán kính \(Bo=5,3.10^{-11}m\)

Các công thức tiên đề BO, vật lí 12 5

+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top