Con lắc đơn chịu tác dụng của lực điện trường

Lực điện trường: tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều

Chu kỳ dao động của con lắc đơn

Chỉ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$: $T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}$

Chịu thêm tác dụng của lực điện trường: $T’=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g’}}$

→$\dfrac{T’}{T}=\sqrt{\dfrac{g}{g’}}\to \left\{ \begin{align}
& T’=T\sqrt{\dfrac{g}{g’}} \\
& g’={{\left( \dfrac{T}{T’} \right)}^{2}}\times g \\
\end{align} \right.$

Gia tốc hiệu dụng của con lắc đơn chịu tác dụng của lực điện

$\vec{F}(\vec{E})\downarrow \downarrow \vec{P}$ → $g’=g+\dfrac{F}{m}=g+\dfrac{qE}{m}$

$\vec{F}(\vec{E})\uparrow \downarrow \vec{P}$ → $g’=g-\dfrac{F}{m}=g-\dfrac{qE}{m}$

\[\vec{F}(\vec{E})\bot \vec{P}\to \left\{ \begin{align}
& \tan {{\alpha }_{0}}=\dfrac{F}{P}=\dfrac{\left| q \right|E}{mg} \\
& g’=\sqrt{{{g}^{2}}+{{\left( \dfrac{F}{m} \right)}^{2}}}=\sqrt{{{g}^{2}}+{{\left( \dfrac{qE}{m} \right)}^{2}}} \\
\end{align} \right.\]

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top