Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau thuộc vật lí lớp 11 chương Từ trường

1/ Công thức Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra bằng 0

\[\vec{B}\] = \[\vec{B_1}\] + \[\vec{B_2}\] = 0 => \[\vec{B_1}\] = – \[\vec{B_2}\]

=> B1 = B2 và \[\vec{B_1}\] ↑↓ \[\vec{B_2}\]

B1 = B2 => \[\dfrac{I_1}{r_1}\]= \[\dfrac{I_2}{r_2}\] (1)

Giống như bài tập cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm băng 0 bằng các phép vẽ ta có

với I1 ↑↑ I2 => r1 + r2 = r12 (2)

với I1 ↑↓ I2 và I1 > I2 => r1 = r2 + r12 (3)

với I1 ↑↓ I2 và I1 < I2 => r1 = r2 – r12 (4)

trong đó:

  • r12: là khoảng cách giữa I1 và I2
  • r1: là khoảng cách từ I1 đến điểm cần tính
  • r2: là khoảng cách từ I2 đến điểm cần tính

Giải hệ (1) kết với (2) hoặc (3) hoặc (4) => vị trí cần tìm.

2/ Công thức Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra bằng nhau

\[\vec{B_1}\] = \[\vec{B_2}\]

=> B1 = B2 (1) và \[\vec{B_1}\] ↑↑ \[\vec{B_2}\] (2)

giải hệ phương trình được thiết lập từ (1) và (2) => vị trí cần tìm

II/ Bài tập cảm ứng tổng hợp tại một điểm bằng không của hai dòng điện

Bài tập1. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 15cm trong không khí có I1=10A; I2=5A . Xác định vị trí của M để BM=0

Hướng dẫn

hướng dẫn giải Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11 15

I1 và I2 cùng chiều => hệ phương trình xác định vị trí của điểm M

\[\dfrac{I_{1}}{AM}=\dfrac{I_{2}}{BM}\]

AM + BM=15cm

giải hệ phương trình trên => AM=10 cm; MB=5 cm.

[collapse]

Bài tập 2. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 10cm trong không khí có I1=20A; I2=10A . Xác định vị trí của M để BM=0

Hướng dẫn

hướng dẫn giải Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11 17

\[\dfrac{I_{1}}{AM}=\dfrac{I_{2}}{BM}\]

AM=BM + 10cm

Giải hệ phương trình trên => AM=20 cm; BM=10cm.

[collapse]

Bài tập 3. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 Biết

a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I1 có cường độ 4A, dòng điện I2 có cường độ 1A đặt cách nhau 6cm.

b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I1có cường độ 2A, dòng điện I2 có cường độ 8A đặt cách nhau 6cm

Hướng dẫn

hướng dẫn giải Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11
Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 4. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0. Biết

a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I1 có cường độ 3A, dòng điện I2 có cường độ 1A đặt cách nhau 8cm.

b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I1có cường độ 1A, dòng điện I2 có cường độ 4A đặt cách nhau 12cm

Hướng dẫn

hướng dẫn giải Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11
Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 5. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết

a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có dòng điện I1 = 2A; I2 = 3A, ngược chiều nhau.

b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12cm có các dòng điện I1 = 4A, I2 = 3A cùng chiều nhau.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11
Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 6. Một vòng dây có bán kính R = 10cm, mang dòng điện I1 = 10A và một dây dẫn thẳng dài đặt đồng phẳng. Dây dẫn thẳng mang dòng điện I2 = 8A. Xác định chiều của I2 và khoảng cách d từ tâm O của vòng dây đến dây dẫn thẳng để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11 22

Hướng dẫn

hướng dẫn giải Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11
Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 7. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 42cm. Có I1 = 3A, I2 = 1,5A. Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi

a/ Hai dòng điện cùng chiều

b/ Hai dòng điện ngược chiều

Hướng dẫn

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11
Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 8. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết

a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có các dòng điện I1 = 4A, I2 = 1A ngược chiều nhau

b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 12cm có các dòng điện I1 = 1A, I2 = 3A cùng chiều nhau

Hướng dẫn

hướng dẫn giải Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11
Bài tập cảm ứng tổng hợp bằng không hoặc bằng nhau, vật lí 11

[collapse]
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top