Công thức điện xoay chiều mạch một phần tử, vật lí 12

Công thức điện xoay chiều mạch một phần tử

\(i=I_0\cos(\omega t+\varphi_1)\)

\(e=-N\Phi’=E_0\sin \omega t\)

Từ thông:   \(\Phi_0=NBS\)

\(\Phi=\Phi_0\cos\omega t\)

\(I_0=\dfrac{NBS \omega}{R}\)

Suất điện động:   \(E_0=NBS \omega\)

– Mạch chỉ có R:

\(\varphi = 0 \Rightarrow u_R , i \) cùng pha

\(U_{0R} = I_0 R\) ; \(U_R = I.R\)

– Mạch chỉ có cuộn cảm L:

-> Cảm kháng: \(Z_L = \omega L\)

\(\varphi = \dfrac{\pi}{2} \)=> \(u_L\) nhanh pha hơn i: \(\dfrac{\pi}{2}\)

\(U_{0L} = I_0. Z_L\);  \(U_L= I. Z_L\)

– Công thức điện xoay chiều Mạch chỉ có tụ điện C:

-> Dung kháng  \(Z_C = \dfrac{1}{\omega C}\)

\(\varphi = – \dfrac{\pi}{2}\)=> \(u_C\) chậm pha hơn i: \(\dfrac{\pi}{2}\)

\(U_{0C}= I_0. Z_C\); \(U_C= I.Z_C\)

Ta có các công thức sau:

\(\begin{pmatrix}\dfrac{i}{I_0}\\ \end{pmatrix}^2+\begin{pmatrix}\dfrac{u}{U_0}\\ \end{pmatrix}^2=1\)

\(\begin{pmatrix}\dfrac{i}{I}\\ \end{pmatrix}^2+\begin{pmatrix}\dfrac{u}{U}\\ \end{pmatrix}^2=2\)

\(U_0=I_0\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)

+) Mạch chỉ có L: \(Z_L=\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)

+) Mạch chỉ có C: \(Z_C=\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)

Công thức điện xoay chiều mạch một phần tử, vật lí 12 5

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top