Bài tập thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng

1. DỊCH CHUYỂN NGUỒN SÁNG S

Bài tập thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng 9
Quang trình: đường đi của ánh sáng.

\(\left\{ \begin{array}{l}{S_1}:{d_1}’ + {d_1}\\{S_2}:{d_2}’ + {d_2}\end{array} \right. \to \) Tại vị trí vân trung tâm: \({d_1}’ + {\rm{ }}{d_1} = {\rm{ }}{d_2}{\rm{‘ }} + {\rm{ }}{d_2} \to \left( {{d_1}{\rm{‘ }} + {\rm{ }}{d_1}} \right) – \left( {{d_2}{\rm{‘ }} + {\rm{ }}{d_2}} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}0 = 0\dfrac{{\lambda D}}{a}\)

=> Tại O là vân trung tâm

Dịch nguồn S một khoảng \(\Delta x \to {d_1}’;{d_1}\) thay dổi => Vị trí vân trung tâm thay đổi

\(\begin{array}{l}{d_1}{\rm{‘ }} + {\rm{ }}{d_1} = {\rm{ }}{d_2}{\rm{‘ }} + {\rm{ }}{d_2} \to \left| {{d_1}’ – {d_2}’} \right| = \left| {{d_1} – {d_2}} \right|\\ \leftrightarrow \dfrac{{a\Delta x}}{d} = \dfrac{{{\rm{a}}{{\rm{x}}_0}}}{D} \to {x_0} = \dfrac{{\Delta xD}}{d}\end{array}\)

2. ĐẶT TRƯỚC S1 (HOẶC S2) MỘT LƯỠNG CHẤT PHẲNG CÓ BỀ DÀY e VÀ CHIẾT SUẤT n

Bài tập thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng 11
– Ta có:

  • Vận tốc ánh sáng trong lưỡng chất phẳng: \(v = \dfrac{c}{n}\)
  • Thời gian ánh sáng đi trong lưỡng chất phẳng: \(\Delta t = \dfrac{e}{v} = \dfrac{{en}}{c}\)

– Cũng trong thời gian ∆t đó thì ánh sáng đi ở môi trường ngoài 1 đoạn khác: \(\Delta x = c\Delta t = en\)

– Quang lộ: \({S_1}M = {d_1} + (n – 1)e\), \({S_2}M = {d_2} = {d_1}\)

=> Hiệu quang trình: \(\delta  = {S_2}M – {S_1}M = {d_2}-{d_1}-\left( {n-1} \right)e\)

Mà: \({d_2}-{d_1} = \dfrac{{ax}}{D} \to \delta  = \dfrac{{ax}}{D}-\left( {n-1} \right)e\)

Vân sáng trung tâm ứng với hiệu quang trình bằng \(\delta \)= 0.

\(\delta  = \dfrac{{{\rm{ }}a{x_0}}}{D}-\left( {n-1} \right)e = 0\)

Hay:                \({x_0} = \dfrac{{(n – 1)eD}}{a}\).

Hệ thống vân dịch chuyển về phía S1. Vì \({x_0} > 0\) .

+1
5
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top