Công thức tán sắc ánh sáng, vật lí 12

Tổng hợp lý thuyết về tán sắc ánh sáng, các công thức tán sắc ánh sáng vật lí 12 Sóng ánh sáng

Các công thức Tán sắc ánh sáng

Công thức tán sắc ánh sáng, vật lí 12
Công thức tán sắc ánh sáng – Lăng kính

Công thức khúc xạ ánh sáng qua lăng kính

Công thức lăng kính khúc xạ ánh sáng

\(\begin{array}{*{20}{l}}{sini{\rm{ }} = {\rm{ }}nsinr}\\{sini'{\rm{ }} = {\rm{ }}nsinr’}\\{A{\rm{ }} = {\rm{ }}r + r’}\\{D{\rm{ }} = {\rm{ }}i + i’ – \left( {r + r’} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}i + i’ – A}\end{array}\)

Trường hợp: Góc chiết quang A nhỏ

\(\begin{array}{*{20}{l}}{i{\rm{ }} = {\rm{ }}nr}\\{i'{\rm{ }} = {\rm{ }}nr’}\\{A{\rm{ }} = {\rm{ }}r + r’}\\{D{\rm{ }} = {\rm{ }}i + i’ – \left( {r + r’} \right){\rm{ }} = \left( {n – 1} \right)A}\end{array}\)

Trường hợp khi chiếu đến lăng kính có góc chiết quang nhỏ:
Công thức tán sắc ánh sáng, vật lí 12 6
\({{\mathop{\rm tanD}\nolimits} _d} = \dfrac{{{x_d}}}{L},{\rm{  }}{{\mathop{\rm tanD}\nolimits} _t} = \dfrac{{{x_t}}}{L}\)

Vì A≪ \( \to \left\{ \begin{array}{l}{D_d} \ll \\{D_t} \ll \end{array} \right. \to {\mathop{\rm tanD}\nolimits}  \approx sinD \approx D\)

\(\begin{array}{l}\Delta x = {x_t} – {{\rm{x}}_d} = ({n_t} – 1)AL – ({n_d} – 1)AL\\ = ({n_t} – {n_d})LA\end{array}\)

  • ∆x: Độ rộng phổ

Công thức tán sắc ánh sáng, vật lí 12
Công thức tán sắc ánh sáng liên quan đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Chú ý:
  • HIện tượng khúc xạ ánh sáng không chỉ xảy ra với lăng kính mà còn có thể xảy ra khi ánh sáng truyền xiên góc giữa hai môi trường trong suốt
  • Quy tắc xác định các tia khúc xạ: theo chiều kim đồng hồ luôn bắt đầu từ tia đỏ đến tia tím

Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng

– Vì ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc

– Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau thì khác nhau

\(n = \dfrac{c}{v}\)

với:

  • n: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường
  • c: Vận tốc ánh sáng trong chân không
  • v: Vận tốc ánh sáng trong môi trường

– Vận tốc truyền ánh sáng trong các môi trường của ánh sáng đơn sắc là khác nhau:

  • vđỏ > vcam > vvàng > vlục > vlam > vchàm > vtím
  • nđỏ < ncam < nvàng < nlục < nlam < nchàm < ntím
  • Dđỏ < Dcam < Dvàng < Dlục < Dlam < Dchàm <Dtím

+ Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không thay đổi, bước sóng và vận tốc ánh sáng thay đổi

+ Bước sóng trong môi trường có chiết suất n: \(\lambda  = \dfrac{{{\lambda _{ck}}}}{n}\)

+1
6
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top