Sự truyền sóng ánh sáng, vật lí lớp 12

Chuyên đề sự truyền sóng ánh sáng, vật lí lớp 12

Câu 1. (CĐ-2013).

Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị

[A]. từ 3,95. 1014 Hz đến 7,89. 1014 Hz.
[B]. từ 3,95. 1014 Hz đến 8,50. 1014 Hz.
[C]. từ 4,20. 1014 Hz đến 7,89. 1014 Hz.
[D]. từ 4,20. 1014 Hz đến 6,50. 1014 Hz.

Hướng dẫn

Chọn A

[collapse]

Câu 2.

Từ hiện tượng tán sắc ánh sáng, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường

[A].Chiết suất của môi trường trong suốt đối với những ánh sáng đơn sắc có bước sóng dài hơn thì lớn hơn.
[B]. Chiết suất của môi trường trong suốt nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng đơn sắc truyền qua.
[C].Chiết suất của môi trường trong suốt là như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc.
[D].Chiết suất của môi trường trong suốt đối với những ánh sáng đơn sắc có bước sóng ngắn hơn thì lớn hơn.

Hướng dẫn

Chọn D

[collapse]

Câu 3. (CĐ-2012).

Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

[A].Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
[B]. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
[C].Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
[D].Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau.

Hướng dẫn

Chọn C

[collapse]

Câu 4.

Chiết suất của một môi trường trong suốt

[A].tăng dần từ bức xạ màu đỏ đến màu tím.
[B]. có bước sóng khác nhau thì cùng một giá trị.
[C].đối với tia hồng ngoại lớn hơn chiết suất của nó đối với tia tử ngoại.
[D].giảm dần từ màu đỏ đến màu tím.

Hướng dẫn

Chọn A

[collapse]

Câu 5.

Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là

[A].n1, n2, n3, n4.
[B]. n4, n2, n3, n1.
[C].n4, n3, n1, n2.
[D].n1, n4, n2, n3.

Hướng dẫn

Chọn C

[collapse]

Câu 6. (ÐH-2008).

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

[A].Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.
[B]. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị thay đổi màu sắc khi đi qua lăng kính.
[C].Trong cùng một môi trường truyền, tốc độ ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.
[D].Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng tốc độ.

Hướng dẫn

Chọn A

[collapse]

Câu 7.

Gọi nc, nv và n lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức đúng là

[A].n > nc > nv.
[B]. nc > n > nv.
[C].nc > nv > n.
[D].nv > n > nC.

Hướng dẫn

Chọn B

[collapse]

Câu 8.

Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ.

[A].Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam thì lớn hơn đối với tia sáng màu cam.
[B]. Tốc độ truyền của mọi ánh sáng trong lăng kính như nhau.
[C].Ánh sáng có tính chất hạt.
[D].Chiết suất của môi trường không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng.

Hướng dẫn

Chọn A

[collapse]

Câu 9.

Phát biểu nào sau đây sai?

[A].Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
[B]. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.
[C].Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.
[D].Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.

Hướng dẫn

Chọn C

[collapse]

Câu 10.

Cho ba chùm ánh sáng đơn sắc là đỏ, lục và tím truyền trong chân không thì tốc độ của

[A].tím lớn nhất, đỏ nhỏ nhất.
[B]. lục lớn nhất, tím nhỏ nhất.
[C].đỏ lớn nhất, tím nhỏ nhất.
[D].cả ba bằng nhau.

Hướng dẫn

Chọn D

[collapse]

Câu 11.

So với trong chân không thì bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong môi trường có chiết suất n đối với ánh sáng đơn sắc này thay đổi như thế nào?

[A].Không đổi.
[B]. Giảm n lần.
[C].Tăng n lần.
[D].Giảm n2 lần.

Hướng dẫn

Chọn B

[collapse]

Câu 12. (CĐ-2011).

Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là

[A].1,87. 108 m/s.
[B]. 1,67. 108 m/s.
[C].1,59. 108 m/s.
[D].1,78. 108 m/s.

Hướng dẫn

\[v=\dfrac{c}{n}=1,{{78.10}^{8}}\]m/s.

[collapse]

Câu 13. (ĐH-2014).

Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?

[A].nđ < nv < nt.
[B]. nđ > nt > nv.
[C].nt > nđ > nv.
[D].nv > nđ > nt.

Hướng dẫn

Chọn A

[collapse]

Câu 14. (MH-2017).

Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,60 μm, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ là 1,5. Giá trị của λ là

[A].900 nm.
[B]. 380 nm.
[C].400 nm.
[D].600 nm.

Hướng dẫn

${{\lambda }_{mt}}=\dfrac{\lambda }{n}=400nm$

[collapse]

Câu 15.

Ánh sáng đơn sắc đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563 μm, chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc đỏ là 1,3311. Trong nước, ánh sáng đơn sắc đỏ này có bước sóng

[A].0,4830 μm.
[B]. 0,4931 μm.
[C].0,4415 μm.
[D].0,4549 μm.

Hướng dẫn

Chọn B

[collapse]

Câu 16.

Gọi nđ, nv và n lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng và lam. Hệ thức nào sau đây đúng?

[A].n > nđ > nv.
[B]. nv > n > nđ.
[C].n > nv > nđ.
[D].nđ > nv > n.

Hướng dẫn

Chọn C

[collapse]

Câu 17. (CĐ-2007).

Xét hai bức xạ đỏ và tím trong nước, Kết luận nào sau đây đúng?

[A].Tốc độ truyền của bức xạ tím bằng bức xạ đỏ trong nước
[B]. Trong nước, tần số của bức xạ tím nhỏ hơn tần số của bức xạ đỏ.
[C].Tốc độ truyền của bức xạ tím lớn hơn bức xạ đỏ trong nước
[D].Tốc độ truyền của bức xạ tím nhỏ hơn bức xạ đỏ trong nước

Hướng dẫn

Chọn D

[collapse]

Câu 18.

Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là vt, vv, vđ. Hệ thức đúng là

[A].vđ > v> vt
[B]. vđ < vv < vt
[C].vđ < vt < vv
[D].vđ = vv = vt

Hướng dẫn

Chọn A

[collapse]

Câu 19.

Một bức xạ đơn sắc có bước sóng bằng λ1 = 0,36 μm trong thuỷ tinh và có bước sóng bằng λ1 = 0,42 μm trong một chất lỏng. Chiết suất tỉ đối của chất lỏng so với thuỷ tinh (ứng với bức xạ đó) là

[A].1,167.
[B]. 0,857.
[C].0,814.
[D].1,228.

Hướng dẫn

${{n}_{cl/tt}}=\dfrac{{{n}_{cl}}}{{{n}_{tt}}}=\dfrac{{{v}_{tt}}}{{{v}_{cl}}}=0,857$.

[collapse]

Câu 20.

Khi cho một tia sáng đơn sắc đi từ nước có chiết suất $\dfrac{4}{3}$vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy tốc độ của ánh sáng bị giảm đi một lượng 10m/s. Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt với ánh sáng đơn sắc này bằng

[A].1,5.
[B]. $\sqrt{2}$.
[C].2,4.
[D].2.

Hướng dẫn

$\dfrac{c}{\dfrac{4}{3}}-\dfrac{c}{n}={{10}^{8}}\to n=2,4$

[collapse]

Câu 21. (QG-2016).

Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75 μm, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ này là 1,5. Giá trị của λ là

[A].700 nm.
[B]. 600 nm.
[C].500 nm.
[D].650 nm.

Hướng dẫn

$\lambda =\dfrac{{{\lambda }_{0}}}{n}=\dfrac{750nm}{1,5}=500nm.$.

[collapse]

Câu 22.

Chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ nđ và ánh sáng tím nt hơn kém nhau 0,07. Nếu trong thủy tinh tốc độ truyền ánh sáng đỏ lớn hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 9,154. 106 m/s thì giá trị của nđ bằng

[A].1,48.
[B]. 1,50.
[C].1,53.
[D].1,55.

Hướng dẫn

nt – nđ = 0,07

vd – vt = 9,154.106

→ $\dfrac{c}{{{n}_{d}}}-\dfrac{c}{{{n}_{t}}}=9,{{154.10}^{6}}$ → nđ = 1,48.

[collapse]

Câu 23.

Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có tần số 4,0. 1014 Hz. Tần số của ánh sáng này trong nước (chiết suất của nước đối với ánh sáng này là $\dfrac{4}{3}$) bằng

[A].3,4. 1014 Hz.
[B]. 3,0. 1014 Hz.
[C].5,3. 1014 Hz.
[D].4,0. 1014 Hz.

Hướng dẫn

Chọn D

[collapse]

Câu 24.

Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

[A].tần số thay đổi, tốc độ không đổi.
[B]. tần số thay đổi, tốc độ thay đổi.
[C].tần số không đổi, tốc độ thay đổi.
[D].tần số không đổi, tốc độ không đổi.

Hướng dẫn

Chọn C

[collapse]

Câu 25. (CĐ-2008).

Ánh sáng đơn sắc có tần số 5. 1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

[A].nhỏ hơn 5. 1014 Hz còn bước sóng bằng 600 nm.
[B]. lớn hơn 5. 1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.
[C].vẫn bằng 5. 1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.
[D].vẫn bằng 5. 1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm.

Hướng dẫn

Chọn C

[collapse]

Câu 26.

ĐH-2012). Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

[A].màu tím và tần số f.
[B]. màu cam và tần số 1,5f.
[C].màu cam và tần số f.
[D].màu tím và tần số 1,5f.

Hướng dẫn

Chọn C

[collapse]

Câu 27.

Một tia sáng đơn sắc màu vàng khi truyền trong chân không có bước sóng 550 nm. Nếu tia sáng này truyền trong nước (có chiết suất $\dfrac{4}{3}$đối với nó) thì nó

[A].có bước sóng 412,5 nm và màu tím.
[B]. có bước sóng 412,5 nm và màu vàng.
[C].vẫn có bước sóng 550 nm và có màu vàng.
[D].có bước sóng 733 nm và màu đỏ.

Hướng dẫn

Chọn B

[collapse]

Câu 28.

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu đỏ có tần số f từ không khí vào nước, nước có chiết suất là $\dfrac{4}{3}$ đối với ánh sáng này. Ánh sáng trong nước có màu

[A].đỏ và tần số \[\dfrac{4f}{3}\]
[B]. vàng và tần số \[\dfrac{3f}{4}\]
[C].vàng và tần số f.
[D].đỏ và tần số f.

Hướng dẫn

Chọn D

[collapse]

Câu 29. (QG-2017).

Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số

[A].của cả hai sóng đều không thay đổi.
[B]. của sóng điện từ tăng, của sóng âm giảm.
[C].của cả hai sóng đều giảm.
[D].của sóng điện từ giảm, của sóng âm tăng.

Hướng dẫn

Chọn A

[collapse]

Câu 30. (ĐH-2012).

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

[A].của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.
[B]. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.
[C].của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.
[D].của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.

Hướng dẫn

+ Sóng âm khi truyền từ không khí vào nước thì tốc độ truyền sóng âm tăng → bước sóng của sóng âm tăng!

+ Sóng ánh sáng khi truyền từ không khí vào nước thì tốc độ truyền giảm → bước sóng của sóng ánh sáng giảm!

[collapse]

Câu 31.

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì

[A].Tần số không đổi, bước sóng và tốc độ tăng
[B]. Tần số không đổi, bước sóng và tốc độ giảm.
[C].Tốc độ, tần số không đổi, bước sóng tăng.
[D].Tốc độ tăng, tần số không đổi bước sóng giảm.

Hướng dẫn

Chọn A

[collapse]

Câu 32.

MH-2017). Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì tốc độ ánh sáng tăng 1,35 lần. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng này là $\dfrac{4}{3}$. Khi ánh sáng này truyền từ thuỷ tinh ra không khí thì bước sóng của nó

[A].giảm 1,35 lần.
[B]. giảm 1,8 lần.
[C].tăng 1,35 lần.
[D].tăng 1,8 lần.

Hướng dẫn

$\dfrac{{{n}_{tt}}}{{{n}_{{{H}_{2}}O}}}=\dfrac{{{v}_{{{H}_{2}}O}}}{{{v}_{tt}}}=1,35\to {{n}_{tt}}=1,8$

[collapse]
+1
2
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top