Nội dung thuyết Bronsted, thuyết điện li, hóa học phổ thông

Nội dung thuyết Bronsted (Bronsted-Lowry)

Thuyết Bronsted-Lowry là một trong các thuyết axit-bazơ, được đề xuất độc lập bởi Johannes Nicolaus Brønsted và Thomas Martin Lowry vào năm 1923. Trong hệ thống này, một axít được định nghĩa là bất kỳ chất nào có khả năng nhường proton H⁺, và một bazơ là chất có khả năng nhận proton

Nội dung thuyết Bronsted, thuyết điện li, hóa học phổ thông 5

Bởi vậy nếu có một hợp chất là axit, nhường đi một proton, sẽ phải có một bazơ nhận proton này. Vì thế nên thuyết Brønsted–Lowry có thể định nghĩa bằng phản ứng

axít + bazơ ⇌ bazơ liên hợp + axít liên hợp.

Bazơ liên hợp là phân tử hoặc ion còn lại sau khi axit đã nhường đi một proton, và axit liên hợp là chất được tạo khi bazơ đã nhận proton. Phản ứng có thể xảy ra theo chiều thuận hoặc nghịch; trong từng trường hợp axit nhường một proton cho bazơ.

Nước là một chất lưỡng tính có thể phản ứng như một axit hoặc bazơ. Trong phản ứng giữa axit axetic, CH3COOH, và nước, H2O, nước phản ứng như là một bazơ.

CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO + H3O+

Ion axetat, CH3COO, là bazơ liên hợp của axit axetic và ion H3O+ là axit liên hợp của nước có tính chất như một bazơ.

Nước cũng có thể phản ứng như một axít, ví dụ như khi phản ứng với amoniac. Phương trình cho phản ứng này là:

H2O + NH3 ⇌ OH + NH4+

Trong đó H2O nhường một proton cho NH3. Ion hiđrôxit là bazơ liên hợp của nước có tính chất như một axít

Một axit mạnh, như axit clohiđric, phân ly hoàn toàn. Một axit, như axit axetic, có thể chỉ phân ly một phần; hằng số phân ly axit, pKa, là giá trị để đo độ mạnh của axit.

Một số lượng lớn các hợp chất có thể phân loại theo thuyết Brønsted–Lowry: các axit vô cơ và các dẫn xuất như các sulfonat, phosphonat, v.v., các axit cacboxylic, amin, axit carbon, 1,3-diketone như acetylacetone, ethyl acetoacetate hoặc axit Meldrum và rất nhiều các chất khác nữa.

Một bazơ Lewis, được định nghĩa là một cặp electron nhường, có thể hoạt động như một bazơ Brønsted–Lowry khi một cặp electron có thể nhường đến một proton. Có nghĩa là thuyết Brønsted–Lowry không chỉ giới hạn trong các dung dịch nước. Bất kỳ dung môi nào, như S, có thể hoạt động như chất nhận proton.

AH + S: ⇌ A + SH+

Nội dung Thuyết điện li

Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazo và muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion; ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Sự phân li của một số hợp chất:

  • Axit → gốc axit (ion âm) + H+ .
  • Bazo → OH (ion âm) + ion dương (kim loại).
  • Muối → gốc axit (ion âm) + ion dương (kim loại).
  • Một số bazo không chứa ion kim loại nhưng cũng bị phân li thành ion trong dung dịch.

Anion là phần mang điện âm của phân tử.

nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_axit-baz%C6%A1_Br%C3%B8nsted-Lowry

 

+1
22
+1
6
+1
5
+1
1
+1
10
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top