Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11

Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11 ĐIỆN TRƯỜNG

Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11
Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11

Lý thuyết giải bài tập Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11

Điều kiện để q3 nằm cân bằng

$$\overrightarrow{F_{13}} + \overrightarrow{F_{23}}=0$$

=> $F_{13 }=F_{23 }$ =>$\dfrac{|q_{1}|}{r_{13}^{2}}=\dfrac{|q_{2}|}{r_{23}^{2}}$ (*)

và $${\overrightarrow{F_{13}}} \uparrow  \downarrow {\overrightarrow{F_{23}}}$$ (**)

  • $F_{13}$: lực do điện tích q1 tác dụng lên điện tích q3 (F$_{31}$: ngược lại)
  • $F_{23}$: lực do điện tích q2 tác dụng lên điện tích q3 (F$_{32}$: ngược lại)
  • $F_{12}$: lực do điện tích q1 tác dụng lên điện tích q2 (F$_{21}$: ngược lại)
  • $r_{12 }$= r$_{21}$ : khoảng cách giữa hai điện tích q1; q2
  • $r_{13 }$= r$_{31}$: khoảng cách giữa hai điện tích q1; q3
  • $r_{23 }$= r$_{32}$: khoảng cách giữa hai điện tích q2; q3

Lưu ý $F_{13}$ điểm đặt lực tại q3; $F_{31}$: điểm đặt lực tại q1

Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11 11
Các vị trí của q3 có thể có khi q1 và q2 cùng dấu (loại trường hơp F13 cùng chiều với F23)

Vị trí của q3 khi q1; q2 cùng dấu

  •  $r_{13}=\dfrac{r_{12}}{1+ \sqrt{\dfrac{|q_2|}{|q_1|}}}$

Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11 13
Các vị trí có thể có của q3 khi q1, q2 trái dấu, loại bỏ trường hợp F13 và F23 cùng chiều.

Vị trí của q3 khi q1; q2 trái dấu:

  • |q1| < |q2|: Vị trí cần tìm $r_{13}=\dfrac{r_{12}}{1 – \sqrt{\dfrac{|q_1|}{|q_2|}}}$
  • |q1| > |q2|: Vị trí cần tìm $r_{13}=\dfrac{r_{12}}{1- \sqrt{\dfrac{|q_2|}{|q_1|}}}$

Video hướng dẫn giải bài tập tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng

Bài tập Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11

Bài tập 1: hai điện tích $q_{1 }$= -12.10-9C và $q_{2 }$= 3.10-9C đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm AB cách nhau 12cm. Xác định vị trí đặt $q_{3 }$= 3.10-9 để q3 nằm cân bằng

Hướng dẫn

$r_{12}$ = 12cm; q1 và q2 trái dấu và |q1| > |q2| =>
Phương trình xác định vị trí của q3

Vị trí cần tìm $r_{13}=\dfrac{AB}{\sqrt{\dfrac{|q_1|}{|q_2|}}-1}$

$r_{13 }$= 24cm; $r_{23 }$= 12cm => q3 nằm trên AB cách A 24cm và cách B 12cm

[collapse]

Bài tập 2: Cho 2 điện tích q1= qo và q2= –4qo đặt tại 2 điểm AB cách nhau a (cm) trong chân không. q1, q2 không giữ cố định tại 2 điểm AB. Tìm vị trí dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện tích cân bằng.

Hướng dẫn

q1 trái dấu với q2 và |q1| < |q2| => q3 nằm ngoài q1; q2 gần q1 và trái dấu q1

Phương trình xác định vị trí của q3

$r_{13}=\dfrac{AB}{\sqrt{\dfrac{|q_2|}{|q_1|}}-1} = a$

Phương trình xác định độ lớn của q3

\[|q_{3}|=|q_{2}|\dfrac{r_{13}}{r_{12}}\] => |q3| = 4qo => q3 = –4qo (q3 cùng dấu q2)

[collapse]

Bài tập 3. Hai điện tích điểm q1 = 10$^{–8}$ C, q2 = 4.10$^{–8}$ C đặt tại A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Phải đặt điện tích q3 = 2.10$^{–6}$C tại đâu để điện tích q3 cân bằng?

Đs. Tại C cách A 3 cm, cách B 6 cm.

Hướng dẫn

q1 và q2 cùng dấu  = > q3 phải nằm trên đường thẳng nối AB và q3 nằm giữa AB

hệ phương trình xác định vị trí của q3

\[\dfrac{|q_{1}q_{3}|}{r_{13}^{2}} = \dfrac{|q_{2}q_{3}|}{r_{2}^{2}}\] (1)

r$_{13}$ + r$_{23}$ = r12 (2)

từ (1) và (2)  = > r$_{13}$; r$_{23}$

[collapse]

Bài tập 4. Hai điện tích q1 = 2.10$^{–8}$C, q2 = –8.10$^{–8}$C đặt tại A và B trong không khí, AB = 8 cm. Một điện tích q$_{3 }$đặt tại C. Xác định Vị trí của C để q3 nằm cân bằng?

Hướng dẫn

Phân tích bài toán

q1 = 2.10$^{–8}$C, q2 = –8.10$^{–8}$C; AB = 8 cm

\[F_{1} = F_{13} = \dfrac{k|q_{1}q_{3}|}{r_{1}^{2}}\]

\[F_{2} = F_{23} = \dfrac{k|q_{2}q_{3}|}{r_{2}^{2}}\]

Giải

để q3 nằm cân bằng thì F1 = F2  = > \[\dfrac{|q_{1}|}{r_{1}^{2}} = \dfrac{|q_{2}|}{r_{2}^{2}}\] (1)

|q1| < |q2|  = > r1 < r2  = > q3 nằm gần q1 hơn  = > r2 = r1 + AB (2)

và \[\vec{F_{1}}\] ngược chiều \[\vec{F_{2}}\]

= > ta có hình vẽ vị trí của q3

Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11 15

từ (1) và (2)  = > r1 = 8cm; r2 = 16cm

[collapse]

Bài tập 5. Hai điện tích điểm q1 = 10-8C, q2 = 4.10-8C đặt tại A và B cách nhau 9cm trong chân không.

a/ Xác định độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích.

b/ Xác định véc tơ lực tác dụng lên điện tích qo = 6,075.10-9C đặt tại trung điểm AB.

c/ Phải đặt điện tích q3 = 2.10-6 tại đâu để điện tích q3 nằm cân bằng.

Hướng dẫn

Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11
Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11

[collapse]

Bài tập 6. Có hai điện tích q1  = q và q2 = 4q đặt cố định trong không khí cách nhau một khoảng a = 30cm. Phải đặt một điện tích qo như thế nào và ở đâu để nó cân bằng.

Hướng dẫn

Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11
Tìm vị trí để điện tích nằm cân bằng, vật lí 11

[collapse]

 

+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top