Công thức Vận tốc, Lực căng dây con lắc đơn, vật lí 12

Công thức Vận tốc, Lực căng dây con lắc đơn, vật lí lớp 12

Công thức Vận tốc con lắc đơn:

– Khi dây treo lệch góc\(\alpha \) bất kì:

\(v = \sqrt{2gl ( cos \alpha – cos \alpha _o)}\)

– Khi vật qua vị trí cân bằng:

\(v = \sqrt{2gl (1-cos \alpha_o)}\)

– Khi vật ở biên: v = 0

Công thức lực căng dây của con lắc đơn được tính như sau:

\(\tau=mg(3 \cos \alpha- 2 \cos \alpha_0)\)

Công thức lực căng dây lớn nhất của con lắc đơn được tính như sau:

\(\tau=mg(3-2 \cos \alpha_0)\)

Công thức lực căng dây nhỏ nhất của con lắc đơn được tính như sau:

\(\tau=mg \cos\alpha_0\)

Nếu      \(\alpha \leq 10^0 :\left\{\begin{matrix}v_{max}= \alpha_0 \sqrt{gl}\\ \tau_{max}=mg(1+ \alpha_0^2)\\ \tau_{min}=mg(1-\dfrac{1}{2} \alpha_0^2)\end{matrix}\right.\)

Công thức Vận tốc, Lực căng dây con lắc đơn, vật lí 12 5

+1
64
+1
12
+1
10
+1
6
+1
10
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
egs

hello everyone

<strong> xin chao </strong>

Scroll to Top