Công thức Tần số góc, Chu kì con lắc đơn, vật lí 12

Công thức Tần số góc, Chu kì con lắc đơn, vật lí lớp 12

Công thức tính tần số góc của con lắc đơn:

\(\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}\)

Công thức tính tần số của con lắc đơn:

\(f=\dfrac{1}{2 \pi} \sqrt{\dfrac{g}{l}}\)

Biên độ góc  \(\alpha_0\):

\(\alpha_0=\dfrac{A}{l}\)

Công thức tính chu kỳ của con lắc đơn được tính như sau:

\(T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\)

+) Treo vật  \(l_1+l_2\)

\(T=\sqrt{T_1^2+T_2^2}\)

\(\dfrac{1}{f^2}=\dfrac{1}{f_1^2}+\dfrac{1}{f_2^2}\)

+) Treo vật  \(l_1-l_2\)

\(T=\sqrt{\begin{vmatrix} T_1^2-T_2^2 \end{vmatrix}}\)

\(\dfrac{1}{f^2}=\dfrac{1}{f_1^2}-\dfrac{1}{f_2^2}\)

\(l_2=l_1 \pm \Delta l\)

Công thức Tần số góc, Chu kì con lắc đơn, vật lí 12 5

+1
5
+1
0
+1
0
+1
1
+1
2
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top